Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Knelpunt in stedelijke ontwikkeling of is relativering gewenst : bemalingen en hun aantrekkende werking op verontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ 2007
  Als voor renovatie van riooltracé's of voor ondergronds bouwen een bemaling nodig is, krijgen gemeenten of andere bouwers te maken met een inventarisatie van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Integratie van bemalingsplan en de invent ...
  help
  Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dam, R.M. van \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Biezen, S.C. van der \ 2007
  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra i ...
  help
  Database regenwater : achtergrondrapport : handleiding [Boek]
  Boogaard, F.C \ Lemmen, G.B. \ 2007
  De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk; van “te vies om beet te pakken” tot “prima”. Omdat de kennis over dit onderwerp versnipperd aanwezig was, heeft St ...
  help
  Ontwatering in stedelijk gebied [Boek]
  Beter bouw- en woonrijp maken, SBR \ 2007
  Bouwgrond met een goede grondslag wordt steeds schaarser in Nederland. Gemeenten en ontwikkelaars zijn door de alsmaar aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen gedwongen bouwgrond te benutten die relatief minder geschikt is voor ...
  help
  Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer : fase 1a: Huidige financiering : fase 1b: Trends en ontwikkelingen [Boek]
  2015
  In het rapport Water governance in the Netherlands: Fit for the future? van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt het waterbeheer in Nederland als referentie voor de wereld genoemd. Enkele noemenswaardige eigenscha ...
  help
  Beheer en onderhoud sleutel voor succes natuurvriendelijke oevers [thema waterkwaliteit] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
  Er zijn in Nederland sinds 1985 honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. De focus ligt al die tijd op aanleg, terwijl dergelijke oevers op termijn vaak geen succes zijn. De oplossing ligt in verbetering van het onderhoud, vooral door ...
  help
  Bagger wordt beton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Beekmans, J.L. \ Tyagi, Y.R. \ Klein Swormink, T. \ 2007
  In recreatiegebied Rhederlaag bij Giesbeek is op een parkeerplaats een geïmmobiliseerde betonverharding van immobilisaat aangelegd van een sterk verontreinigde baggerspecie. De bagger uit het gebied is op deze manier toegepast als nuttige bouwstof op ...
  help
  Rondom MODFLOW (2) : waterbalansen achteraf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Blonk, A. \ 2008
  In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW vlaggen controleren en zonodig aanzetten wa ...
  help
  Rioleringsbeheer in een waterketenbedrijf: angst- of wensdroom? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hottinga, F. \ Dassen, W. \ Snaterse, K. \ 2009
  Kees Snaterse geeft in het tweede nummer van H2O (2009) onder de kop ‘Beheer van riolering in een waterketenbedrijf: hype of fictie?’ zijn visie op samenwerking in de waterketen. Volgens de heren Hottinga en Dassen bestrijdt hij de stelling: ‘Als je ...
  help
  Fosfaatterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
  Geraats, B. \ 2007
  De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er belangstelling voor terugwinning van fosfaat uit stedelijk afvalwater. Uit praktijkproeven is inmiddels gebleken dat het technisch mogelijk is om ijzerarme slibverbrandingsas van een monosl ...
  help
  Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
  In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
  help
  Veiligheid x 10 kan! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G.D. \ Oldenkamp, A. \ 2009
  Het rapport van de Commissie Veerman presenteert heldere keuzes. Een zeespiegelstijging van 1,30 meter spreekt tot de verbeelding, net als een Rijnafvoer van 18.000 kubieke meter per seconde en het opzetten van het IJsselmeerpeil met 1,50 meter. In d ...
  help
  Nieuwe routes naar afvalwaterzuivering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Flameling, T. \ Bulk, J. van den \ 2010
  Innovatieve systemen om afvalwater te zuiveren staan sterk in de belangstelling, omdat ze voordelen kunnen bieden boven de gangbare technieken. Anammoxsystemen in combinatie met actief-slib en slibgisting worden al enkele jaren succesvol toegepast. N ...
  help
  Fish Track [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Arntz, J.J.X. \ Heuseveldt, P. \ 2009
  Uitleg en de voordelen van het visvriendelijke gemaalconcept Fish Track, waarbij vissen door een bouwkundige aanpassing van het gemaal niet meer in aanraking kunnen komen met pomponderdelen
  help
  Hoe actief was het slib in rwzi's gedurende de winter van 2009/2010? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bluk, J. van den \ Tessel, P. \ 2010
  In de winter 2009/2010 veroorzaakten de lage temperaturen in het actief slib meer problemen op de Nederlandse rwzi's dan tijdens de 'doorsnee' mildere winters. Uit een oriënterend onderzoek onder de Nederlandse waterschappen blijkt dat 26 procent van ...
  help
  Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
  Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
  De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
  help
  Diemen optimaliseert haar rioleringszorg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Westrik, K. \ Neijts, P. \ Löschner, M. \ Kaptijn, R. \ 2009
  De gemeente Diemen scoort erg goed met de uitvoering van haar GRP in de laatste planperiode. Een zoektocht naar verdere optimalisatie van de rioleringszorg resulteerde in een aanpak die de kosten voor de burgers verlaagt. Tevens is beleid ontwikkeld ...
  help
  Behandeling regenwater van bitumendak ter discussie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boogaard, F.C. \ Steketee, J. \ 2009
  Sommige waterschappen laten het direct lozen van regenwater afkomstig van bitumendaken niet toe zonder aanvullende zuivering. Twijfels over deze aanpak resulteerden in een praktijkonderzoek naar de kwaliteit van afstromend regenwater
  help
  Lokale bagger wordt groene landschapsterp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bijl, M. \ Bloemendaal, J.A. \ Sante, P.C.J.M. van \ Swart, E. \ 2009
  Een jaar na de invoering van het Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor nuttige toepassing van baggerspecie zichtbaar. Een haalbaarheidsonderzoek schetst de kansen voor een terp die dienstdoet als geluidwering en landschappelijk element
  help
  Bewoner essentiële schakel grondwaterbeleid gemeente \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dassen, W. \ Prinsen, H. \ Houten, M. van \ 2009
  Veel gemeenten hebben de nieuwe zorgplicht grondwater benoemd in hun beleid, maar het ontbreekt vaak nog aan echte beleidskeuzes. De burgers meekrijgen is van groot belang. Een leidraad geeft tips en aanbevelingen
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.