Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterberging in de kop fan 'e Bloksleatpolder : verslag van een praktijkproef in een natuurgebied [Boek]
  Leeuw, C.C. de \ Wymenga, E. \ 2004
  In Laag-Nederland is in de periode 2000-2003 onderzoek verricht naar de effecten van waterberging in een winterpolder, die beheerd wordt als natuurreservaat door Staatsbosbeheer en daarnaast verpacht wordt als wei- en/of hooiland. Het doel van de pra ...
  help
  Monitoring vismigratie op twaalf locaties in Fryslân - voorjaar 2013 [Boek]
  Koopmans, M. \ Wissman, R. \ 2013
  In het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn op 12 vismigratieknelpunten (Lemmer Riensluis, Lemmer Prinses Margrietsluis, Workum sluis, Ezumazijl sluis, Dokkumer Nieuwe Zijlen sluis, Gerbrandygemaal Gaustersyl in Sneekermeer-Snekeroudvaart gebied, ...
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Steekmuggen monitoring Bargerveen: nulmeting plangebieden Weiteveen en Zwartemeer 2015 [Boek]
  Strijkstra, A.M. \ 2015
  Dit rapport beschrijft allereerst 1) de ecologie van steekmuggen. Hierbij worden de gevoeligheden van steekmuggen behandeld. Er zijn grote verschillen tussen soortgroepen die zich meer in natuurlijke omstandigheden thuis voelen of meer bij bebouwing. ...
  help
  Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van 11 gemalen in Fryslân [Boek]
  Koopmans, M. \ 2014
  Voor de optimalisatie van vismigratie heeft Wetterskip Fryslân de behoefte om gegevens te verzamelen over nieuw aan te pakken knelpunten/locaties, en locaties waar (recent) voorzieningen zijn getroffen voor vismigratie. Het onderzoek in het najaar va ...
  help
  Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen : resultaten over 2004 t/m 2013 [Boek]
  Belle, J. van \ Postma, J. \ 2014
  Sinds 2003 zijn in en rond het meer De Leijen bij Drachten diverse maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van de vereiste aquatisch ecologische KRW-doelstellingen en het ontwikkelen van kennis. Eén van ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Het voorkomen van de kievitsbloem in de oeverlanden van het Zwarte Water bij verschillende typen graslandgebruik : natuurwetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van het beheersplan Oeverlanden Zwarte Water - II: Ontwikkelingen in de periode 1990-1994 : (tussentijdse rapportage) [Boek]
  1995
  De nadruk bij dit onderzoek ligt duidelijk op de Wilde kievitsbloem als soort. Om na te gaan wat het effect van verschillende vormen van graslandbeheer is op het voorkomen (dichtheid), de verjonging en de zaadzetting van deze soort, zijn in 1990 in e ...
  help
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
  Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
  help
  Wat brengt glanzig fonteinkruid in de problemen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Belle, J. van \ Claassen, T. \ 2015
  In het veenmeer De Leijen bij Drachten groeiden in de jaren '50 nog veel ondergedoken waterplanten, vooral glanzig fonteinkruid. Eind jaren '70 was het water voedselrijk en troebel geworden, en de waterplanten waren verdwenen. Sinds de eeuwwisseling ...
  help
  Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen : eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 [Boek]
  Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Zumkehr, P.J. \ 2014
  Het maaibeheer van taluds en plasbermen in de Noordoostpolder en in Flevoland is sinds 2000 sterk geëxtensiveerd. Als gevolg van het geëxtensiveerde beheer treedt er verruiging van de oevervegetatie van de tochten op. Vooral de toegenomen bedekking v ...
  help
  Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren \ H2O online [Artikel]
  Belle, J. van \ Claassen, T.H.L. \ 2015
  In en rond de veenplas De Leijen, in het noordoosten van de Friese boezem, zijn in 2002-2007 bron- en effectgerichte maatregelen genomen ter verbetering van de waterkwaliteit. In 2004 is een introductieproef gestart met glanzig fonteinkruid. Nadat he ...
  help
  Vismonitoring Aqualân Grou 2013 [Boek]
  Koopmans, M. \ 2014
  In de periode 2009 tot en met 2013 is een aantal visbemonsteringen uitgevoerd met een tweeledig doel: de monitoring van de visstand in het paaibiotoop en het wegvangen van de Tiendoornige stekelbaars in de watervlooienvijvers en de verdeelsloot van h ...
  help
  Glasaalaanbod bij gemaal Zwarte Haan in 2007 [Boek]
  Brenninkmeijer, A. \ Dullemen, D. van \ 2007
  Zwarte Haan is een (potentieel) belangrijk intrekpunt voor glasaal en andere zoet-zout trekkende vissoorten, omdat hier regelmatig zoet polderwater in de Waddenzee wordt gespuid. Dit zoete water vormt een zoetwaterlokstroom voor trekvis als glasaal e ...
  help
  Vismonitoring van de aangepaste DeWitpassage bij Wier in 2006 [Boek]
  Brenninkmeijer, A. \ Dulleman, D. van \ 2006
  Het doel van de vismonitoring is om te onderzoeken of de De Wit-vispassage bij Wier na technische aanpassingen goed functioneert en of de andere naburige DeWitpassages met een te hoge stroomsnelheid op dezelfde manier moeten worden aangepast.
  help
  Monitoring vismigratie : resultaten najaar 2012/voorjaar 2013 [Boek]
  Koopmans, M. \ 2013
  Aan de randen van het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn op 7 vismigratieknelpunten (Lemmer Riensluis, Lemmer Prinses Margrietsluis, Ezumazijl sluis/ gemaal Dongeradielen, Workum sluis, Dokkumer Nieuwe Zijlen sluis, Makkum sluis, Zoutkamp Fries ...
  help
  Eerste paluduct van Nederland: aquaduct De Galamadammen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Schut, J. \ Wymenga, E. \ 2013
  In november 2007 is het aquaduct De Galamadammen geopend. Het aquaduct is ingericht als 'paluduct', waarbij een natte ecologische zone over het aquaduct is gelegd: een noviteit in Nederland. In 2009 is door Altenburg & Wymenga in het veld onderzocht ...
  help
  Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004 : eindrapportage [Boek]
  Brenninkmeijer, A. \ Wymenga, E. \ Dullemen, D. van \ Kuiken, K. \ Hoorn, H. \ 2005
  Via de aanleg van vispassages zijn intrekmogelijkheden vanaf de zoute Waddenzee richting Friese binnenland mogelijk gemaakt. Doelsoorten zijn glasaal en stekelbaars, beide typische trekvissen van zout naar zoet. In de polder van Roptazijl zijn ook pa ...
  help
  Maatlatten en toetsing Friese waterlichamen 2006-2010 - Hoofdrapport [Boek]
  Belle, J. van \ Pot, R. \ 2011
  In dit rapport is een samenvatting opgenomen van de KRW-maatlatten die gebruikt worden voor de beoordeling van de ecologische toestand van de KRW-waterlichamen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Per waterlichaam wordt van alle kwaliteitselem ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.