Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Korven voor vis : kunstmatige structuren verbeteren leefgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bak, A. \ Didderen, K. \ Lengkeek, W. \ Manshanden, G. \ 2017
  In veel Nederlandse wateren is het leefgebied voor vissen afgenomen. Structuren, zoals water- en oevervegetatie, dood hout en stenen, ontbreken en daarmee paai-, opgroei-, schuil- en foerageerplekken voor vissen en andere waterfauna. Verder vormen in ...
  help
  Schietmotten in de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tempelman, D. \ Sanabria, M.J. \ Kruijt, D. \ 2013
  Op verschillende locaties en met verschillende methoden is in 2012 in het Nationaal Park onderzoek gedaan naar schietmotten. In totaal werden 26 soorten aangetroffen. Sommige zijn zeer zeldzaam in Nederland. In maart werd een mannetje van Parachiona ...
  help
  Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 : wat ecologische monitoring ons heeft geleerd [Boek]
  Liefveld, W. \ Bureau Waardenburg \ 2008
  Met de KRW en Natura2000 en de bijbehorende maatregelenpaketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Graag wil Rijkswaterstaat Waterdienst weten wat een maatregel oplevert en hoe deze maatre ...
  help
  Migratie en habitatgebruik van vissen bij dode bomen in de Lek : onderzoek naar functioneren voor vis van geplaatste dode bomen in de Lek [Studentenverslag]
  Romeijn, W. \ 2016
  Om maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit te optimaliseren dient inzicht te worden verkregen in het functioneren voor vis van geplaatste dode bomen. Dit onderzoek richt zich op migratie en habitatgebruik van vissen bij verzonken dode bom ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Biezenvelden Houten-Oost [Boek]
  Mook, J.C. \ 1986
  De groeigemeente Houten (7 km ten zuidoosten van Utrecht) start een uniek experiment voor de zuivering van het overstortwater dat bij extreem hevige regenval niet door de riolering kan worden geborgen. Door het verontreinigde overstortwater door biez ...
  help
  Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Smit, G. \ 2006
  In 2005 hebben de eerste rugstreeppadden de nieuw ingerichte groenzone in het 200 ha grote bedrijventerrein de Boekelermeer Zuid in gebruik genomen. Sinds de start van de werkzaamheden voor dit bedrijventerrein nabij Alkmaar wordt de ontwikkeling van ...
  help
  Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Rijnbeek, J. \ Spanjers, A. \ Hangelbroek, H. \ Geradts-Schermer, J. \ Spier, J. \ 2017
  Onder de werktitel De Groene Motor heeft het ecologische deel van het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma van het Hoogheemraadschap Delfland een doorstart gemaakt. Betrokken partijen werken hierin nauw samen, hetgeen dit project bijzonder maakt.
  help
  Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) in de Dommel \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Brekelmans, F. \ 2014
  Tussen 27 juli en 5 augustus 2012 werden voor de eerste keer Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) waargenomen langs de rivier de Dommel nabij Valkenswaard en Waalre, Noord-Brabant. Met uitzondering van een waarneming uit 1935 waren dit de eerste waa ...
  help
  Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust \ H2O online [Artikel]
  Wagner-Cremer, F. \ Steur, F. \ Wezel, R. van \ Verweij, G. \ Kouwets, F. \ 2018
  In samenwerking met Koeman en Bijkerk, Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht zijn alle gegevens uit het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL) samengevoegd in een groot databestand. Deze database biedt nu een gebruike ...
  help
  Waterplanten en macrofauna profiteren van KRW-maatregelen \ H2O online [Artikel]
  Hokken, M. \ Torenbeek, R. \ 2016
  Om de KRW-doelen te halen, heeft waterschap Zuiderzeeland de afgelopen jaren veel oevers omgevormd en een ander onderhoudsregime toegepast. De maatregelen blijken nu al effect te hebben op vegetatie en macrofauna. In alle tochten waar duurzame of nat ...
  help
  Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie [Boek]
  Reeze, B. \ Winden, A. van \ Postma, J. \ Pot, R. \ Hop, J. \ Liefveld, W. \ 2017
  Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitw ...
  help
  Vissen op de kaart in Zuid-Holland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Bergsma, J. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren en duin- en recreatieplassen. Het i ...
  help
  Jonge aal telt : glasaaldetector als succesvolle methode voor landinwaarts gelegen locaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J.-W. \ Bergsma, J. \ Apon, L. \ Prudon, B. \ 2016
  ‘Dankzij kierbesluit na 40 jaar 1e glasaal #Kinderdijk #Alblasserwaard aangetroffen #Paling weet weg weer te vinden!’ Dit bericht werd op 19 april 2016 door waterschap Rivierenland gepubliceerd op Twitter en werd overgenomen door diverse media.
  help
  Nieuwe KRW-monitoringsprogramma's voor alle waterbeheerders in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wielakker, D. \ Spier, J. \ Faber, W. \ 2009
  De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat in 2015 alle wateren in de Europese Unie zich in een goede chemische- en ecologische toestand moeten bevinden. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, is in 2007 begonnen met 'KRW-proof' monitoren. Vorig jaar ...
  help
  De effectiviteit van bodemhappers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Wal, B. van der \ 2010
  In Nederlandse wateren zet men verschillende typen bodemhappers in voor het bemonsteren van bodemfauna. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de happer al het aanwezige bodemleven binnen zijn gespecificeerde bemonsteringsoppervlakte verzamelt. Deze aanna ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken \ H2O online [Artikel]
  Schaub, B. \ Torenbeek, R. \ Osté, A. \ 2017
  Het Hoogheemraadschap van Rijnland monitort sinds 2009 volgens KRW-voorschrift de biodiversiteit van macrofauna in haar waterlichamen. De ecologische kwaliteitsbeoordeling die met deze gegevens plaatsvindt levert weinig differentiatie op: alles lijkt ...
  help
  De effecten van overstroming van de uiterwaarden op de steenuil \ De levende natuur [Artikel]
  Groen, N.M. \ Boudewijn, T.J. \ Jonge, J. de \ 2000
  Er zijn dieren, die niet profiteren van natuurontwikkeling en/of dynamiekverhogende maatregelen in de uiterwaarden. Als voorbeeld het broedsucces en voedselaanbod van de steenuil in de Gelderse Poort. Meer overstroming betekent een geringer aanbod va ...
  help
  Kleine Zwanen Cygnus bewickii in het IJsselmeergebied na Brouwer en Tinbergen : is de beste tijd voorbij? \ Limosa [Artikel]
  Noordhuis, R. \ Tulp, I. \ 2002
  Beschrijving van de verspreiding en het aantalsverloop van kleine zwanen (Cygnus bewickii) en knobbelzwanen (Cygnus olor) in het IJsselmeergebied en de randmeren in de afgelopen decennia, in relatie tot veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.