Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  HyProform (R) op rwzi Wervershoof: simpele desinfectie, zonder restjes! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Gaastra, S. \ Kaper, C. \ Kieftenburg, J. \ Roo, P. de \ 2007
  De rwzi Wervershoof is één van de 19 rwzi’s die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert om bijna alle afvalwater in Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, tot een goede kwaliteit te behandelen. Op Wervershoof, met momenteel een capacitei ...
  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Afleiding getalswaarden voor nutriënten voor de goede ecologische toestand voor natuurlijke wateren [Boek]
  Heinis, F. \ Evers, C.H.M. \ 2007
  In de systematiek van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bij het vaststellen van de Ecologische Toestand (GET) de biologie leidend. Nutriënten (fosfor en stikstof) horen bij de ondersteunende fysisch-chemische parameters. Het rapport bevat voorstellen ...
  help
  Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
  [tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
  Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
  help
  Tussenrapportage slibdesintegratie [Boek]
  STOWA \ 2007
  Het betreft een werkrapport waarin de tussentijdse resultaten gerapporteerd worden van de slibdesintegratie-installaties op de rwzi Bath, Nieuwgraaf en Enschede. In het voorjaar 2008 wordt het onderzoek afgerond en volgt er een (gedrukt) eindrapport ...
  help
  MKBA in de regio : pilot KRW Haarlemmermeer [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Sterk Consulting \ 2006
  Provincie en Hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat vroegtijdig praktische ervaring wordt opgedaan met de analyse van doelen, maatregelen en kosten conform de KRW. Er is daarom besloten een pilotstudie voor waterlichaam Haarlemmermeer te starten ...
  help
  “De IJkdijk” [Brochure]Website Stichting IJkdijk
  2007
  Bij Nieuweschans komt een 'openluchtlaboratorium', waarin de komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van veilige dijken. Er komen tien of twaalf proefdijken, die met sensoren in de gaten worden gehouden. Zo is snel duidelijk of de dijken nog ...
  help
  Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden [Boek]
  Talsma, M. \ Haan, I. de \ 2007
  Het Klimaatverbond en Syncera hebben een ideeënbundel uitgebracht met twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in het waterbeheer. De bundel reikt waterbeheerders ook een speciale methodiek aan voor het succesvol doorlopen van participatiep ...
  help
  Stand van zaken rond hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Derksen, A. \ Wal, B. van der \ Palsma, B. \ 2007
  Uit contacten tussen STOWA en waterbeheerders blijkt dat behoefte bestaat aan een overzicht van het onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater. Grontmij heeft zo'n overzicht opgesteld. Het vormt de basis voor dit artikel. De inform ...
  help
  Overzicht monitoring bijzondere stoffen [Brochure]
  2007
  In dit overzicht wordt een samenvatting gegeven van (meestal landelijke) onderzoeken naar bijzondere stoffen. Het gaat onder andere om hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen, geperfluoreerde verbindingen en brede screeningen naar onbekende stoffe ...
  help
  Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI's [Boek]
  Vissers, Marc \ Vergouwen, Lideke \ Witteveen, Stefan \ Derksen, Anja \ Raadgever, Tom \ 2017
  De problematiek van ’medicijnresten’ in het oppervlaktewater heeft de afgelopen jaren regelmatig de pers en de agenda van de landelijke politiek gehaald. STOWA heeft daarom in 2015 een methodiek ontwikkeld waarmee op een transparante en eenduidige wi ...
  help
  Pasturi destructie : ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode [Boek]
  Haijer, Aaldrik \ Nieuwenhuijzen, Arjen van \ Vast, Peter \ Veldhoen, Anna \ 2015
  Dit STOWA-rapport is het resultaat van onderzoek naar de technische haalbaarheid van het principe van Pasturi-destructie op labschaal en een studie naar de financiële haalbaarheid in de vorm van een business case. Allereerst zijn met literatuurstudie ...
  help
  Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
  Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
  In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
  help
  Tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen' [Boek]
  2016
  Op woensdag 6 en 13 april 2016 vindt voor de tweede keer de tweedaagse basiscursus 'Beoordelen en ontwerpen met de nieuwe normen (en nieuwe kennis) voor primaire waterkeringen' plaats. De cursus betreft het algemene deel van de cursussen voor beoorde ...
  help
  Optimalisering rekenregels 'piping' en regionale keringen : invloed maatgevende geohydrologische parameterwaarden [Boek]
  Burger, Sieger \ Gaast, Jaco van der \ Groen, Koos \ Velstra, Jouke \ 2014
  In de verkenning naar de geldigheid van de nieuwe rekenregel voor piping (zoals ontwikkeld in het SBWprogramma) is geconcludeerd dat de nieuwe inzichten ook van toepassing zijn voor regionale keringen. Aanbevolen is de nieuwe rekenregel te vertalen e ...
  help
  Keynote sprekers spreken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2016
  Leon Lamers: Monitoring is geen dure sluitpost, maar kostenbesparend startpunt. Piet Verdonschot: Meer en lerend monitoren. De Vlaamse monitoringsconnectie: Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd meetnet.
  help
  Congresbezoekers aan het woord \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2016
  Wat werd er zoal getweet en geroepen tijdens het STOWA monitoringcongres 2016?
  help
  Eén hydrologische bibliotheek voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kroon, T. \ Snepvangers, J. \ Talsma, M. \ 2007
  Samenwerken bij de uitwisseling van data, kennis en ervaring is voor de waterschappen niets nieuws. Om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Die kennis is niet alleen bij de waterschappen voorhanden. Ook op landelijk niveau zijn ...
  help
  Database regenwater : achtergrondrapport : handleiding [Boek]
  Boogaard, F.C \ Lemmen, G.B. \ 2007
  De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk; van “te vies om beet te pakken” tot “prima”. Omdat de kennis over dit onderwerp versnipperd aanwezig was, heeft St ...
  help
  Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
  In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.