Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
  De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
  help
  Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw [Boek]
  [2015]
  Deze Voorkeurstrategie Zoetwater omvat onder andere de volgende maatregelen: • Extra wateraanvoer naar West-Brabant vanuit het Hollandsch Diep door de Roode Vaart • Vergroten van de capaciteit van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA), waarvoor extra w ...
  help
  Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
  Delsman, J.R. \ [2015]
  Verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater komt veel voor in de Nederlandse kustregio. Het nemen van effectieve maatregelen wordt echter bemoeilijkt, doordat de hydrologische processen en fysisch-geografische factoren die de uitstroom van z ...
  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ 2010
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
  help
  AZURE : innoveren in de 'gouden driehoek' \ H2O online [Artikel]
  Hekman, A. \ Manen, H. van \ Lange, W. de \ 2014
  AZURE is een nieuw geohydrologisch grondwatermodel, ontwikkeld in een bijzondere samenwerking van veertien partijen binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Van iedere deelnemende partij werd verwacht mee te innove ...
  help
  Compartimentering en regionale keringen [Boek]
  Klijn, F. \ [2013]
  Compartimenteringsdijken, regionale keringen en sommige wegen en spoordijken vertragen overstromingen en kunnen het overstroomde areaal beperken. Nieuwe wegen, dijken of spoorlijnen en onderhoud en verbeteringsprojecten bieden een goede kans om tegen ...
  help
  Koers : strategisch plan Deltares 2008-2012 [Boek]
  Deen, J. van \ Bureau Lorient \ cop. 2008
  Het ontstaan van Deltares is een direct gevolg van de aanbevelingen van de Commissie Wijffels. Bundeling van deltakennis was daarbij van belang, naast vraaggestuurd werken en het bereiken van een doorbraak in de innovatieparadox. Deltatechnologie kom ...
  help
  De Nederlandse delta bekeken door een bodembril: te veel water of te weinig sediment? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Meulen, M.J. van der \ Mulder, J.P.M. \ Spek, A.J.F. van der \ 2009
  Delta's zijn belangrijk: ze zijn vruchtbaar, voorzien van vaarwegen en daardoor bijna overal relatief dichtbevolkt en economisch ontwikkeld. Tegenwoordig staan ze ook als kwetsbaar te boek. Delta's worden primair beschouwd en beheerd als watersysteme ...
  help
  Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Velde, J.L. van de \ Berg, F.P.W. van den \ Janssen-Roelofs, K. \ Zwanenburg, C. \ Hamer, D.A. den \ Harmsen, J. \ Zon, W. van der \ 2009
  Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat ...
  help
  Europese Grondwaterrichtlijn: stimulans voor gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Duijne, H. van \ Kessels, E. \ 2009
  De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van Kaderrichtlijn Water. In Nederland bestond de angst dat een te rigide invulling zou kunnen leiden tot een inperking van de mogelijkheden voor een nationaal risico- en gebiedsgericht beheer van veront ...
  help
  Voorspelling overstroming 's-Hertogenbosch komt precies uit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wouw, M. van de \ Bijl, J. de \ Heeringen, K. van \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn nu in staat om voorspellingen omtrent overstromingsgevaar te maken. Gezamelijk hebben ze een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) opgesteld; een computersysteem dat informatie verzamelt en ondersteunin ...
  help
  Warmer klimaat vergroot eutrofiëringsprobleem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Penning, E. \ Kosten, S. \ Hospers, H. \ Wal, B. van der \ 2009
  Een warmer en grilliger klimaat met meer neerslag in korte tijd verhevigt de eutrofiëringsproblemen en leidt tot grote gevolgen voor de interacties tussen algen, waterplanten, vissen en zoöplankton. Dit is kort samengevat de conclusie van een grote v ...
  help
  Lokale gebiedskennis cruciaal voor duurzaam stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Enquête Stedelijk Waterbeheer
  Graaf, R. de \ Jansen, S. \ Dahm, R. \ Icke, J. \ 2009
  De transitie van traditioneel stedelijk waterbeheer naar duurzaam stedelijk waterbeheer leidt tot nieuwe rollen voor alle betrokkenen. Hoewel stedelijk waterbeheer een steeds belangrijkere plaats inneemt in het waterbeleid, is op landelijke schaal ni ...
  help
  Zwakke plek in IJkdijk vroegtijdig gesignaleerd \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Koelewijn, A.R. \ Artières, O. \ Heezen, J.W. \ 2009
  Op een zonnige zaterdagmiddag in september 2008 bezweek een hoge dijk midden in het Oost-Groningse land. Het ging om een proef in het kader van de IJkdijk, een project waarbij moderne meet- en sensortechnieken worden uitgetest op hun bruikbaarheid vo ...
  help
  Geen uitweg voor de aal : nog steeds veel migratieknelpunten voor de aal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Buijse, A.D. \ Beld, T. van den \ Brevé, N. \ Wanningen, H. \ 2009
  Door de aanleg van gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn de Nederlandse wateren slecht optrekbaar voor vissen. Ook de aal, die het vanwege allerlei andere oorzaken al zwaar te verduren heeft, zwemt op zeer veel plaatsen tegen migratie ...
  help
  Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
  Burger, D. \ 2008
  De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
  help
  Materiaalfactoren boezemkaden [Boek]
  Meer, M.T. van der \ 2009
  Het IPO (InterProvinciaal Overleg) en de Unie van Waterschappen hebben de wens uitgesproken dat het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen landelijk zoveel mogelijk uniform wordt uitgevo ...
  help
  Bestrijden blauwalgen : casus Almere Haven : een praktische aanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Burger, D. \ Groot, S. \ 2008
  Nu het weer zomer is staan de waterbeheerders opnieuw voor de vraag hoe het beste drijflagen van blauwalgen kunnen worden voorkomen of bestreden. De gemeente Almere en Deltares hebben samen met Rijkswaterstaat direct toepasbare en praktische oplossin ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.