Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Milieu- en Natuurcompendium : sprekende feiten en cijfers over natuur en milieu [Boek]
  Duinhoven, G. van \ 2007
  De website van het Milieu- en Natuurcompendium bevat feiten en cijfers over de toestand van natuur en milieu in Nederland. Dit boekje bevat een kleine selectie van de informatie die daar te vinden is.
  help
  Opnieuw geringe stijging waterschapsheffingen \ CBS webmagazine [Artikel]
  Beek, P. van der \ Zeldenrust, D. \ 2008
  In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Claessens, J. \ Kotte, M.C. \ Rijs, G.B.J. \ Denneman, A.I.M. \ Bruggen, C. van \ Daatselaar, C.H.G. \ Begeman, H.A.L. \ Bosma, J.N. \ 2016
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Ne ...
  help
  Green growth in the Netherlands 2012 [Boek]
  Baldé, K. \ Baas, K. \ 2013
  In het algemeen geldt dat de Nederlandse economie groener is geworden sinds 2000. Echter, deze ontwikkeling vindt geleidelijk aan plaats en geldt niet voor alle aspecten van groene groei. Dit wordt duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de verschill ...
  help
  Productie van drinkwater, 1950-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2015
  De productie van drinkwater stabiliseert sinds 1990 door het stimuleren van waterbesparing en technologische ontwikkelingen.
  help
  Watergebruik steeds efficiënter \ CBS webmagazine [Artikel]
  Graveland, C. \ Baas, K. \ 2013
  Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het bedrijfsleven verbeterde de ...
  help
  Biologische kwaliteit oppervlaktewater, 2013 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2014
  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit in de KRW beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld met de maatlatten voor algen, waterplanten, vissen en macrofauna.
  help
  Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2010 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2014
  De natuurkwaliteit van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2005 is sprake van een lichte verbetering, maar de laatste jaren is geen verdere verbete ...
  help
  Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 : zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte [Boek]
  Kuiper, Rienk \ Blom, Wim \ 2018
  De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Denk daarbij aan het versterken van de concurrentiekracht van sted ...
  help
  Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2006 period [Boek]
  Zwart, M.H. \ Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Kotte, M. \ Duin, R.N.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Olsthoorn, C.S.M. \ Bosma, J.N. \ cop. 2008
  As a result of the European Nitrate Directive, the nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 40 percent between 1992 and 2007. This is one of the conclusions. This report provides a summary of developments in water quality as far as m ...
  help
  Nederland rijk aan wetlands \ CBS webmagazine [Artikel]
  Duuren, L. van \ 2009
  Een waterrijk land als Nederland is relatief rijk aan wetlands. Ons land heeft 43 van deze waterrijke gebieden met een totale oppervlakte van 817 duizend ha. Van de landen in de Europese Unie heeft alleen Duitsland een grotere oppervlakte wetlands.
  help
  Fosfor in Nederland, 1970 - 1983 [Boek]
  Centraal Bureau voor de Statistiek \ 1985
  help
  Green growth in the Netherlands 2015 [Boek]
  Baas, Kees \ Baldé, Kees \ Delahaye, Roel \ Denneman, Arthur \ Graveland, Cor \ Jong, Rixt de \ Keller, Krista \ Klein, Paul \ Kremer, Anne Miek \ Meijer-Cheung, Wai King \ Poot, Martin \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Velzen, Marcel van \ Ven, Karin van der \ Verweij, Richard \ Vroom, Jurriën \ 2015
  Green growth strategies focus on ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. In 2011 Statistics Netherlands pro-actively published its first edition of Green growth in the Netherlands (Statistics Net ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010 [Boek]
  Baumann, R.A. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, B. \ Kotte, M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Olsthoorn, C.S.M. \ Bosma, J.N. \ cop. 2012
  Het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw is tussen 1992 en 2010 met bijna 50 procent afgenomen. Dit is een gevolg van maatregelen die vanwege de Europese Nitraatrichtlijn in de Nederlandse landbouw zijn genomen, zoals minder mest gebruiken ge ...
  help
  Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied [Boek]
  Meer, R.W. van der \ 2013
  Ten behoeve van de jaarlijkse CBS-publicatie Milieurekeningen en het Compendium voor de Leefomgeving levert LEI Wageningen UR cijfers aan het CBS met betrekking tot het watergebruik in de agrarische sector. Gebaseerd op de in EU verband bepaalde stro ...
  help
  Watergebruik in de agrarische sector 2009-2010, naar stroomgebied in Nederland [Boek]
  Meer, R. van der \ 2013
  Het CBS heeft aangegeven behoefte te hebben aan cijfers over het watergebruik in de land- en tuinbouwsectoren naar de 7 stroomgebieden in Nederland. Het watergebruik wordt in dit achtergronddocument voor 5 landbouwsectoren (akkerbouw, fruit, tuinbouw ...
  help
  Meetprogramma’s voor flora en fauna : kwaliteitsrapportage NEM over 2011 [Boek]
  Duuren, L. van \ 2012
  Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband tussen ministerie EL&I, ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving, provincies en CBS. De inwinning van natuurgegevens wordt afgestemd op de gegevensbehoe ...
  help
  Sterk herstel van libellen in Nederland \ Nature Today [Artikel]
  Termaat, T. \ Grinsven, R. van \ 2015
  Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen he ...
  help
  Vermesting van regionaal water, 1990 - 2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2016
  De vermesting van het regionale oppervlaktewater van sloten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd maar de fosfor- en stikstofconcentraties liggen nog vaak boven de streefwaarde. De laatste 10 jaar dalen de stikstof concentraties, ma ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.