Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Invloed van kwel op de ontwatering in Windmolenbroek Almelo : onderzoeksamenvatting [Brochure]
  [2015]
  In 2014 heeft Tauw haar onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de kweloverlast langs het Twentekanaal afgerond. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de invloed van de kwel op de ontwatering in de Almelose wijk Windmolenbroek heeft Arcad ...
  help
  Bestuursprogramma 2014-2018 : Door water verbonden [Boek]
  Kuks, S. \ Dijkstra, O. \ 2014
  Op 2 januari 2014 heeft het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen in zijn eerste vergadering het bestuursakkoord ‘Door water verbonden’ vastgesteld. Dit bestuursakkoord is richtinggevend voor de bestuursperiode 2014-2018.
  help
  Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
  Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
  Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
  help
  Meetprogramma Overijsselse Vecht : nulsituatie 2017 en effecten maatregelen [Boek]
  Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ 2017
  Het doel van dit onderzoek is het op een kosteneffectieve manier, dit wil zeggen met behulp van QuickScanmethoden, vastleggen van de nulsituatie in vier trajecten van de Overijsselse Vecht.
  help
  Water en ruimte: het koningskoppel: 12 dilemma's in stedelijk gebied die bestuurlijke keuzes vragen \ Water governance [Artikel]
  Kuks, S. \ Voskamp, T. \ 2016
  Op 15 december 2015 is het ‘Jaar van de Ruimte’ afgesloten met een Manifest 2040. Water en ruimte worden daarin betiteld als ‘het koningskoppel voor de toekomst’. Op 17 december 2015 volgde de presentatie van het nieuwe Nationale Waterplan dat aanzet ...
  help
  Case study: building river basin institutions in Swaziland \ Water governance [Artikel]
  Molen, J. van der \ Mthimkhulu, S. \ 2016
  This case study provides a description of a cooperative partnership between Swaziland and the Dutch Water Authorities aimed at the further development of the river basin institutions in Swaziland. Swaziland is a sovereign state in Southern Africa. It ...
  help
  PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning Twente-Achterhoek : onderzoek Ruimtelijke Kwaliteit, PlanMER en MKBA [Boek]
  Druijff, F. \ 2017
  Bevat: 1) Rapport: PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning Twente-Achterhoek. 2) Addendum Effecten winning Vriezenveen-Daarle op N2000. 3) Addendum Veenoxidatie in het gebied Vriezenveen-Daarle. 4) Nota van Reactie zie ...
  help
  Case study: urban water governance and capacity building in Ho Chi Minh city, Vietnam \ Water governance [Artikel]
  Vinke-de Kruijf, J. \ Boer, C. de \ Tack, S. \ 2014
  Waterbeheer in een dichtbevolkt stedelijk gebied is vaak een grote uitdaging. Zeker in Ho Chi Minh stad, een snelgroeiende metropool in transitieland Vietnam. Daarom heeft de Vietnamese overheid in 2008 een centrum voor stedelijk hoogwaterbeheer opge ...
  help
  Samenvatting rapport “Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal” [Brochure]
  [ca. 2015]
  De aanleiding voor het onderzoek ‘Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal’ betreft de voorgenomen verruiming van het traject Delden – Enschede en de zijtak naar Almelo en de op dit moment reeds ervaren kweloverlast als gevolg van d ...
  help
  Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
  Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen behoefte aan zoetwater. Voor de hoge zandgronden in Nederland wordt daarom ingezet op een systeem en beheer dat is gericht op het vast ...
  help
  Waterbeheerplan 2016-2021 : Waterschap Vechtstromen [Boek]
  2015
  Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Namelijk: zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed function ...
  help
  Ooibossen in het winterbed van de Vecht? : een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor ooibosontwikkeling, uitgewerkt in vier ambitieniveaus [Studentenverslag]
  Visser, B. \ 2015
  Met ooibos worden alle bossen in het winterbed van een rivier bedoeld, exclusief de broekbossen die onder invloed van kwel staan. Er zijn twee typen ooibossen, zachthoutooibos en hardhoutooibos. De zachthoutooibossen bestaan voornamelijk uit wilgen e ...
  help
  Hoe kun je slim omgaan met een problematische overstort? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schmidt, G. \ 2015
  Riooloverstorten staan in een kwade reuk. Bij zware buien komt rioolwater via overstorten rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Maar hoe vervuild is dat overstortwater eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?
  help
  Klimaatactieve stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress [Studentenverslag]
  Weima, L. \ 2015
  Dit is een afstudeeronderzoek naar de stedelijke klimaatopgave. Voor de casus Stadsbeek in Enschede is onderzocht hoe dit gebied klimaatactief kan worden. Dit betekent dat het gebied een bijdrage dient te leveren aan klimaatadaptatie en -mitigatie. E ...
  help
  Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
  Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
  help
  Hergebruik restwater voor zoetwatervoorziening in het landelijk gebied : monitoring sub-irrigatie met RWZI-effluent Haaksbergen [Boek]
  Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé A. P. H. van den \ Cirkel, D. Gijsbert \ Raat, Klaasjan J.. \ Kooiman, Jan Willem \ 2016
  Ondergrondse infiltratie door middel van sub-irrigatie biedt evidente kwantitatieve voordelen in het op peil houden of verhogen van de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte. Dat blijkt uit een eerste jaar van monitoring in 2015 bij RWZI-Haaksberge ...
  help
  Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder [Boek]
  2018
  Voor u ligt het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder. Uit monitoringsgegevens blijkt dat de glastuinbouw een zichtbare bijdrage levert aan de vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Dit programma is bedoeld ...
  help
  Financiële prikkels voor klimaatadaptatie : inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen [Boek]
  Bor, A.-M. \ Mesters, C. \ 2018
  Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we meer wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig.
  help
  Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ H2O online [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
  Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen zoetwaterbehoefte. Onder andere door gezuiverd restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën niet af te voeren via het open water ...
  help
  Soil and water optimisation : practical tips for handling soil and water in agricultural business operations [Boek]
  Vechtstromen Water Board \ 2014
  This publication explains the measures that may contribute to climate-proof and profitable business operations and describes potential solutions that have been developed, applied and tested in practice in the 'Agriculture at the required level' proje ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.