Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
  Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
  Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
  help
  De gevolgen van klimaatverandering voor het drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2007
  Ongeveer 75 geïnteresseerden, waaronder veel directeuren van waterleidingbedrijven van alle continenten, maar ook vertegenwoordigers van VN-organisaties, zoals het World Meteorological Organization, discussieerden op 5 oktober in Amsterdam over de ge ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Risicoanalyse van de gevolgen van klimaatverandering voor de drinkwatersector : waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie, productie en distributie [Boek]
  Zwolsman, G. \ 2007
  Dit is het eindrapport van fase l van BTO project “Risicoanalyse gevolgen klimaatverandering”. Het betreft een verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op de Nederlandse drinkwatervoorziening, van bron tot tap. Het is de v ...
  help
  Langetermijnscenario's voor het stroomgebied van de Rijn: de relatie Nederland-Duitsland [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aerts, J.C.J.H. \ Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Lammersen, R. \ 2007
  Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een aanzienlijk effect sorteert op het afvoerregime van het Rijnstroomgebied. Zo zal de afvoer in de winter toenemen, terwijl in de zomer juist minder water beschikbaar is. Ook zal door de toename van temper ...
  help
  De inrichting van Nederland in het kader van de veiligheid tegen overstromingen [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Project Aandacht voor veiligheid (AVV)
  Aerts, J.C.J.H. \ Sprong, T. \ 2007
  Het project Aandacht Voor Veiligheid (AVV) gaat over de invloed van veranderingen op de lange termijn, zoals klimaatverandering, ruimtegebruik, bestuurlijke veranderingen en sociaal-economische trends op de veiligheid van Nederland ten aanzien van ov ...
  help
  Ruimte, water en klimaat in het Groene hart [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P. \ 2007
  Het Groene Hart staat onder grote druk. Een snelle bodemdaling, forse wateropgaven, hoge kooldioxide-emissies, een oprukkende stedelijke invloedssfeer, ruimteclaims voor natuur en toenemende internationale concurrentie in de landbouw maken dat de hui ...
  help
  Klimaatverandering en verzekeren van rampschade [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bouwer, L.M. \ Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2007
  Eén van de belangrijkste gevolgen van het geleidelijk opwarmen van de aarde is dat verschillende weersextremen, zoals overstromingen en droogtes, in frequentie en intensiteit zullen gaan toenemen. Deze extremen kunnen tot slachtoffers leiden en schad ...
  help
  'Inconvenient truth' in de watersector: naast adaptie ook klimaatdruk verminderen [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Clevering-Loeffen, P. \ Smakman, G. \ Roorda, J. \ 2007
  Klimaatverandering, stijgende energieprijzen en vermindering van het gebruik van fossiele bronnen. Belangrijke zaken die de laatste tijd vaak in het nieuws zijn en waar thuis en op de werkvloer veel over gesproken wordt. De watersector heeft hier nad ...
  help
  Klimaatschetsboeken en eerste geodatabank in de provinciale planvorming [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bessembinder, J.J.E. \ Idenburg, A. \ 2007
  Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastr ...
  help
  Effect van een hittegolf op de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zwolsman, J.J.G. \ Vliet, M.T.H. van \ 2007
  Juli 2006 was de warmste maand in 300 jaar. Nederland werd die maand getroffen door twee hittegolven. Deze situatie kan exemplarisch zijn voor toekomstige zomers als de klimaatverandering doorzet. Vanuit die gedachte is de waterkwaliteit onderzocht i ...
  help
  Een afwegingskader voor de keuze van klimaatscenario's in het waterbeheer [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Vuren, S. van \ Wieringa, K. \ Dijkhuis, L.-J. \ 2007
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat voor het waterbeleid grosso modo wordt uitgegaan van het WB21-middenscenario voor het klimaat. Vanwege het uitkomen van nieuwe klimaatscenario's van het KNMI bestaat aanleiding om dit ve ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Maak ruimte voor klimaat! : nationale adaptatiestrategie, concept beleidsnotoitie [Boek]
  Ministerie van VROM \ 2007
  In 2006 is op initiatief van het Rijk het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van start gegaan. De ministeries van VROM, V&W, LNV, EZ werken hierin intensief samen met IPO, VNG en UvW (provincie, gemeente, waterschap). Deze overhede ...
  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ 2010
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
  help
  Guideline Vulnerability terminology [Boek]
  Pásztor, A. \ Bosch, P. \ 2011
  For discussing the impacts of climate change and the vulnerability of cities, several terms are in use for the same process of phenomenon. This document is intended to define preferred key expressions for communication and reporting by researchers of ...
  help
  Climate changes Dutch water management [Boek]
  Schaik, H. van \ Netherlands Water Partnership \ Co-operative programme on water and climate \ 2007
  This booklet starts out describing how our water management strategy has evolved over the centuries from increasingly defensive measures to an adaptive approach. The second part presents smart, areaspecific examples in planning and zoning of water, l ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.