Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Win-win maatregelen voor schoon water en landbouw [Boek]
  Gooijer, Y.M. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B.F. \ 2006
  In deze studie zijn 42 maatregelen die bijdragen aan een effectieve en milieuvriendelijke gewasbescherming, getoetst op hun geschiktheid voor brede verspreiding in de Noord-Brabantse landbouw. Alle 42 maatregelen worden in de praktijk al toegepast in ...
  help
  De boer als waterbeheerder : Nederland leeft met water [Poster]
  Clevering, O. \ Boers, P. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N. \ Boekhoff, M. \ 2006
  In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in ...
  help
  Kaderrichtlijn Water in de agrarische bedrijfsvoering: mogelijkheden voor de verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
  LTO Nederland \ Unie van Waterschappen \ 2007
  LTO Nederland spant zich in voor een goed milieubeleid. Want boeren en tuinders zijn naast waterschappen belangrijke beheerders van het oppervlaktewater. Samen met de Waterschappen komen ze met een gereedschapskist aan mogelijkheden voor de verbeteri ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Landelijk meetnet effecten mestbeleid : resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet [Boek]
  Fraters, B. \ Reijs, J.W. \ Leeuwen, T.C van \ Boumans, L.J.M. \ 2008
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2006 op graslandbedrijven die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven. De waterkwaliteit gemeten in 2006 is het gevolg van de beme ...
  help
  Puzzelen in de Peel met groenblauwe diensten : een zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor samenwerking en concrete uitvoering van groene- en blauwe diensten in de Peel [Boek]
  Zwaan, J. van der \ 2009
  Er liggen volop kansen voor groenblauwe diensten: het tegen vergoeding beheren van natuur en landschap door agrariërs en particulieren. In veel gebieden is volop vraag naar deze diensten, is er geld voor geregeld en willen partijen graag aan de slag. ...
  help
  Een kwestie van smaak : opstap naar een zilte economie [Boek]
  Bade, T. \ 2010
  Dit rapport brengt de verzilting in polders in beeld en wel de economische gevolgen daarvan. Het bevestigt het beeld dat de ondernemers uit de agrarische sector, gezien de bedrijfsstructuur, het sterkst de gevolgen zullen ondervinden. Bij inkomensder ...
  help
  Gevolgen van klimaatextremen voor de Nederlandse landbouw : noodzaak voor adaptatie? [Boek]
  Geijzendorffer, I. \ Smidt, R. \ Engelbertink, R. \ Hermans, T. \ Schaap, B. \ Verhagen, J. \ Blom-Zandstra, G. \ 2011
  De directe en indirecte gevolgen van klimaatextremen voor de landbouw in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland zijn verkend voor de scenario’s G+ en W+. Circa 13% van het areaal ondervindt nauwelijks nadelige gevolgen van klimaatve ...
  help
  KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
  Well, E.A.P. van \ 2011
  Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
  help
  Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
  Kloen, H. \ 2007
  Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
  help
  KRW-doelen vergen innovatie en maatwerk in de landbouw : sector vond dat het uiterste gevraagd wordt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2008
  Begin dit jaar is het project KRW in de agrarische bedrijfsvoering in de volgende fase beland.. Dit project is er op gericht om de milieubelasting vanuit de landbouw op het watersysteem te verminderen met het oog op de KRW. De tijd van praten en stud ...
  help
  Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de landbouw en het natuurlijk milieu [Boek]
  Molenaar, J.G. de \ 1980
  help
  Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden" [Boek]
  Slothouwer, D. \ 1982
  Relatie tussen de waterhoogte in het gebied, de grondwaterstand en fysische opbrengsten van de geteelde gewassen
  help
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen [Boek]
  Buurma, Jan \ Meer, Ruud van der \ Os, Erik van \ Ruijven, Jim van \ Veen, Hennie van der \ 2016
  Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verz ...
  help
  Veehouder, water en waterschap \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
  Aarts, F. \ 2015
  Als grootgrondgebruiker heeft de melkveehouderij veel invloed op de regionale waterhouding. Om het watermanagement te optimaliseren wordt de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld, een tool waarmee een bedrijfswaterplan kan worden gemaakt dat aansluit bij de ...
  help
  Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk : een praktisch en goedkoop kunstje [Boek]
  Baarda, J.P. \ Feenstra, D.J. \ 2012
  In de afgelopen jaren is door waterschappen veel aandacht besteed aan erfafspoeling op veehouderijbedrijven. Een onderdeel van erfafspoeling zijn de sterk geconcentreerde perssappen die vrij kunnen komen uit ruwvoerkuilen. Naast het vrijkomen van per ...
  help
  Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak [Boek]
  Vos, J.A. de \ Bakel, P.J.T. van \ Hoving, I.E. \ 2008
  We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebi ...
  help
  Milieu : potentieel hemel- en grondwater onderschat \ Management&techniek [Artikel]
  Rolot, J. \ Florins, D. \ 2013
  Hemelwater en ondiep grondwater lenen zich voor vele toepassingen op landbouwbedrijven. Een goed inzicht in de kwaliteit van de waterbronnen en de kwaliteitseisen van de verschillende toepassingen is onmisbaar. Voldoet het beschikbare water niet aan ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit: 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
  Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ 2013
  Nederland is een belangrijke speler op het gebied van de landbouw. Van het totale landoppervlak is naar schatting 20.000km2 in gebruik als landbouw en cultuurgrond. Kenmerkend voor Nederland is dat veel van de percelen waarop de bestrijdingsmiddelen ...
  help
  Emissieproject veehouderij : eindrapportage periode 2001-2006 [Boek]
  Waterschap Regge en Dinkel \ 2007
  Het emissieproject Diepenheim is in 2001 gestart om vanuit een samenwerkingsverband tussen het waterschap en de veehouderij te komen tot een betere bewustwording van de waterkwaliteitsproblematiek in het gebied. Vanuit deze cohesie tussen waterbeheer ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.