Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Weids water : doorvaren op weids water als wenkend perspectief [boekbespreking] \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
  Hall, A. van \ 2007
  Ter gelegenheid van het afscheid als bijzonder hoogleraar waterstaats- en waterschapsrecht Universiteit Utrecht is een bundel bijdragen verschenen onder de titel "Weids water". Van Hall bespreekt nu zelf deze bundel
  help
  Van internationaal naar mondiaal waterrecht en billijkheid in dat recht \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Hey, E. \ 2006
  In dit essay worden achtereenvolgens behandeld het klassieke internationale waterrecht en nieuwe ontwikkelingen in dat recht. Daarna wordt ingegaan op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het mondiale waterecht en voor billijkheid binnen dat rech ...
  help
  Waterrecht op orde en in goede toestand \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Rijswick, H.F.M.W. van \ 2006
  De ontwikkeling binnen het nationale en Europese waterrecht alsmede de wederzijdse beinvloeding van het nationale en Europese recht op het terrein van het waterbeleid. Vervolgens worden enkele belangrijke knelpunten uit het Europese milieurecht bespr ...
  help
  Het wetsvoorstel Waterwet \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
  Rijswick, H.F.M.W. van \ Groothuijse, F.A.G. \ 2007
  In dit tijdschrift mag een bijdrage over de in voorbereiding zijnde Waterwet niet ontbreken. Waterbeheer en landbouw zijn zijn immers nauw aan elkaar verweven. Met het wetsvoorstel wordt een jarenlange discussie over integratie van de verbrokkelde wa ...
  help
  Wet milieubeheer en RWZI'S [Boek]
  Baltussen, J.J.M. \ 2006
  Sinds augustus 2005 loopt het STOWA-project: Wet milieubeheer (Wm) en rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Doel van het project is om processen rondom Wm-vergunningen te stroomlijnen en het bewerkstelligen van betere Wm-vergunningen voor zowel ...
  help
  EG-recht en de praktijk van het waterbeheer [Boek] - 2e, herz. dr
  Rijswick, H.F.M.W. van \ Weeren, B.J. van \ 2008
  Het beschrijven van de Europese regelgeving waarmee men in de praktijk van het waterbeheer te maken heeft bleek in 2003 een schot in de roos. In dat jaar verscheen de eerste druk van dit boek. Er is sinds het verschijnen van de eerste druk veel gebeu ...
  help
  KRW en GWR: Handreiking trend en trendomkering [Boek]
  Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H.F.R. \ Verweij, W. \ cop. 2008
  De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leg ...
  help
  De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wensink, W. \ 2010
  Op 1 okotber 2010 was het zover. Na een voorbereidingstijd van ongeveer 5 jaar trad de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor ...
  help
  ‘Het bedrijf stond bol van afvalwater’ \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
  Perrée, H. \ 2009
  Top Moerdijk staat bij het waterschap Brabantse Delta en politie bekend als een hardleers bedrijf. Jarenlang mengt het illegaal grondstromen en loost het afvalwater op de sloot. Politie Midden en West Brabant heeft het strafrechtelijk onderzoek net a ...
  help
  Bouwstenen leidraad grondwaterbescherming [Boek]
  Wuijts, S. \ 2007
  Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor gro ...
  help
  Het waterschapsbestuur : kanttekeningen bij de ontwikkeling van het waterschap tot functionele representatie-democratie [Proefschrift]
  Sneep, J.C. \ 1980
  Studie, toegespitst op de verkiezing en samenstelling van het algemeen bestuur van het waterschap
  help
  Hinderweteisen en rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
  DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV \ 1981
  help
  Regel indirecte lozingen in een verzamelvergunning : Adviescommissie Biesheuvel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Haje, A. \ 2007
  Het kabinet wil de bevoegdheid tot regulering van indirecte lozingen van bedrijven onderbrengen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit tot grote zorg van de waterschappen. Zij verliezen de zeggenschap van vergunningverlening en zull ...
  help
  Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wensink, W. \ 2014
  Op 17 juni 2014 heeft het kabinet het wetsvoorstel Omgevingswet aan de 2e Kamer aangeboden. Een mijlpaal!
  help
  Opsporingsambtenaren voortaan elk jaar naar school : handhaving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2007
  Buitengewone Opsporingsambtenaren bij de waterschappen moeten weer de schoolbankjes in. Zij moeten zich jaarlijks bijscholen. "Het werk wordt steeds ingewikkelder en omvangrijker', meent Wim van Thiel die namens de Unie van Waterschappen in de begele ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen : uitwerking van risico's en ontwikkeling van maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Dik, H.H.J. \ 2007
  Om de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermi ...
  help
  Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht : Wabo beperkt rol waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moons, K. \ 2008
  Naar verwachting treedt op 1 januari 2009 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daarmee gaat een groot aantal vergunningen procesmatig op in een omgevingsvergunning, die door de gemeente of provincie wordt verleend. De rol van ...
  help
  'Wij zijn generalisten op watergebied, zij specialisten' : vergunning verlening en handhaving indirecte lozingen naar gemeenten en provincies \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
  Schat, E. \ 2010
  Niet de waterschappen, maar gemeenten en provincies zijn met de komst van de Waterwet bevoegd gezag voor de indirecte lozingen van bedrijven. De waterschappen blijven verantwoordelijk voor de directe lozingen zoals het lozen van het effluent van rioo ...
  help
  Wegwijzer Waterwet ... : een praktische handleiding [Tijdschrift]
  Havekes, H.J.M. \ Putter, P.J. de \ 2009-2011
  Op 22 december 2009 treedt de Waterwet in werking. Deze nieuwe wet vormt de grondslag voor een complete regeling van het integraal waterbeheer. Zowel het afwegingskader, het instrumentarium als de procedures zijn in één wet te vinden. De Waterwet ver ...
  help
  Werken met de waterwet : juridische leidraad voor Rijkswaterstaat [Boek]
  Brommet, J. \ Hoorn, C. van \ 2009
  Water verdient een speciale positie in het politiek-bestuurlijke krachtenveld, vanwege het enorme belang voor ons land. De waterwet is de basis voor beheer en uitvoering van de belangrijkste watertaken. De wet beoogt vooral bestaande, soms sterk vero ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.