Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vergunningenmanagement creëert draagvlak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  Bij de realisatie van de calamiteitenberging (van 33 ha) binnen de Woudse polder, was de planologische inpassing een belangrijk item. In totaal waren voor de berging 45 vergunningen nodig. Een goede timing en risicoanalyse waren noodzakelijk bij de v ...
  help
  Laagste wijk wordt 'veiligste van Nederland' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meier, M.F.C. \ Bezooijen, J.V.M. van \ 2007
  Het overstromingspeil in de wijk Westergouwe in de Zuidplaspolder mag niet hoger zijn dan het vloerpeil, aldus gesteld door de minister van VROM. Slim omgaan met het water was voor het waterschap noodzaak om bouwen in zo'n diepe polder mogelijk te ma ...
  help
  Wennen aan de Westerschelde : advies Commissie Natuurherstel Westerschelde: alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder [Boek]
  Commissie Natuurherstel Westerschelde \ 2008
  De ontpoldering van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder is de beste manier om tegemoet te komen aan eisen voor natuurcompensatie vanwege de verdieping van de Westerschelde. Dit advies geeft de Commissie Natuurherstel Westerschelde onder leiding van Ed ...
  help
  Beschouwing van een aantal berekeningsmethoden voor het dimensioneren van gesloten dijkbekledingen op wateroverdruk [Boek]
  Vries, J.T. de \ 1983
  Door een hogere waterstand in een dijklichaam met gesloten bekleding dan de buitenwaterstand kunnen overdrukken onder de bekleding ontstaan. Om schade te voorkomen moet deze bekleding daarop gedimensioneerd worden. De hoge waterstand onder de bekledi ...
  help
  Het gebruik van vangmiddelen door muskusrattenbeheer in relatie tot vismigratie [Boek]
  Heuts, P. \ Buurman, T. \ Mulder, A. \ Hagoort, J. \ Vogel, J. \ Kraanen, T. \ Prins, A. \ 2013
  Voorliggend rapportage beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar het effect van muskusrattenbeheer op de vismigratie. Tevens wordt de visstand in het beheergebied nader toegelicht. Er wordt beschreven in welke periode migratie plaa ...
  help
  Ontwerprichtlijn damwand in waterkering in de maak [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Larsen, H. \ Berg, F. van den \ Lubking, P. \ 2012
  De Leidraad Kunstwerken laat veel interpretatieruimte bij het ontwerpen van stabiliteitsschermen in waterkeringen. Waterschap Rivierenland laat een ontwerprichtlijn uitwerken voor dijkversterkingen, die in voorbereiding zijn.
  help
  Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma? \ H2O online [Artikel]
  Bronsveld, J. \ Kleiman, M. \ Post, L. \ Hoven, A. van \ Labrujere, A. \ 2015
  Nederlandse waterschappen beheren al eeuwenlang grasland op dijken om deze erosiebestendig te houden. Soortenrijkdom levert volgens het ene onderzoek een erosiebestendige grasbekleding op, volgens een ander is de aanwezigheid van een dicht wortelnet ...
  help
  Verover mij dat land : Lely & de Zuiderzeewerken [Boek]
  Ham, W. van der \ 2007
  De grondlegger van het moderne Nederland: zo mag Cornelis Lely (1854-1929) gerust worden genoemd. Lely is vooral bekend als de man die de Zuiderzee afsloot en inpolderde, maar hij deed veel meer dan dat. In zijn jonge jaren maakte hij al naam als bri ...
  help
  Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Reintsema, R. \ Jolink, E. \ Leij, H. van der \ 2013
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoor ...
  help
  Kansen voor energiebesparing poldergemalen waterschap Zuiderzeeland \ H2O online [Artikel]
  Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
  Het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland bestaat voornamelijk uit diepe polders. Daardoor is het onontkoombaar om overtollig water te verpompen, met een hoog energiegebruik als gevolg. Waterschap Zuiderzeeland verbruikt dan ook de meeste en ...
  help
  Kansen voor energiebesparing poldergemalen Zuiderzeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
  Door het verlagen van het energieverbruik van de poldergemalen, wil het waterschap Zuiderzeeland een bijdrage leveren aan het vergroten van de energie-efficiency.
  help
  Kostenbesparing bij grondwerken : de resultaten van een bedrijfsorganisatorisch onderzoek bij de aanleg van een dijk [Boek]
  [1961]
  Arbeidsstudies en uurcapaciteit van grondverzet.
  help
  Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid : gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico? \ Water governance [Artikel]
  Gilissen, H.K. \ 2014
  In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 verschoof een deel van de veenkade langs de Ringvaart in Wilnis, met aanzienlijke schade aan publieke en private eigendommen tot gevolg. Op 6 mei 2014 wees het gerechtshof te ’s-Gravenhage het beslissende arrest ...
  help
  Geen paalrot in Woerden door zuurstofremmende kleilaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nelemans, P. \ Profittlich, M. \ 2015
  Uitgebreid en innovatief funderingsonderzoek in 2014 bij woningen in het Schilderskwartier in Woerden had een verrassende uitkomst: schimmels tasten op deze specifieke locatie de grenen en vuren palen niet aan door het zuurstofarme bodemmilieu. Dit a ...
  help
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
  help
  Wateropgave in werelderfgoed : 400 jaar Beemster \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Aten, D. \ 2013
  De Noord-Hollandse droogmakerij de Beemster staat sinds 1999 op de werelderfgoedlijst. In 2012 vierde de polder het vierhonderdjarig bestaan. Tevens werd in dit jaar een grote ingreep in de waterhuishouding afgerond.
  help
  Minerva in de polder : waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856) [Boek]
  Zeischka, S. \ 2007
  Dit boek is het proefschrift van de Vlaamse historicus Siger Zeischka, die hiervoor jarenlang onderzoek deed in het archief van het hoogheemraadschap. In deze studie onderzoekt hij de ontwikkeling van de vroegmoderne waterstaatstechniek in Rijnland. ...
  help
  Centrale post visualiseert en bestuurt poldersysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Beukema, P.E. \ 2009
  Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de komende jaren het waterpeilbeheer moderniseren. Er komt o.a. een nieuwe centrale post voor de polderwaterstanden, het zogeheten Visualisatie- en Besturingssysteem. Ook wordt een nieuwe database voor de opsla ...
  help
  De voorgeschiedenis, afsluiting, ontginning en de verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 t/m 1978 in de Lauwerszee [Boek] - 2e verm. dr.
  Nouta, R. \ 1987
  help
  Gevolgen van de Markerwaard voor de bodem van Noord-Holland : verslag van het symposium "De aardwetenschappelijke aspecten van de Markerwaard-problematiek" [Congresverslag]
  Delvigne, J.J. \ 1983
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.