Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nanodeeltjes in water [Boek]
  Struijs, J. \ 2007
  "Nanodeeltjes in water" geeft een actueel overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water. Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en de mens en ...
  help
  De microbiologische kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam [Boek]
  Schets, F.M. \ 2007
  Het water in de Amsterdamse Prinsengracht en Herengracht en het water in de Amstel bij de Berlagebrug en het IJmeer bij de inlaat van het gemaal Zeeburg is verontreinigd met feces van mens of dier. Acht van twaalf onderzochte mogelijke ziekteverwekke ...
  help
  Productregistraties en waterkwaliteit : over de betekenis van effecten op het (aquatisch) milieu bij de toelating van (dier)geneesmiddelen \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Freriks, A.A. \ 2006
  Interessant is in hoeverre (dier)geneesmiddelen en daarin aanwezige actieve stoffen worden gereguleerd in de waterkwaliteitsregelgeving. De keerzijde van deze vraag is in hoeverre de effecten op het aquatisch milieu een rol spelen bij de registratie ...
  help
  Stand van zaken rond hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Derksen, A. \ Wal, B. van der \ Palsma, B. \ 2007
  Uit contacten tussen STOWA en waterbeheerders blijkt dat behoefte bestaat aan een overzicht van het onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater. Grontmij heeft zo'n overzicht opgesteld. Het vormt de basis voor dit artikel. De inform ...
  help
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
  Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
  help
  Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
  Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
  help
  Nature-publicatie imidacloprid en afname van vogelpopulaties [Brief]
  Dijksma, S.A.M. \ 2014
  Reactie van ministerie van Economische Zaken op de publicatie in Nature over imidacloprid en de correlatie met de afname van insectenetende vogelpopulaties. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), die het artikel bezien he ...
  help
  Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
  Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
  In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
  help
  Ecologische risicobeoordeling depotterrein gemeente Epe [Boek]
  Mesman, M. \ 2007
  Op arseenhoudende depotgrond bij de gemeente Epe (Gelderland) zijn ecologische effecten waargenomen. Het arseen lijkt een remmende werking te hebben op de activiteit van bacteriën en algen. Veldonderzoek aan vegetatie, aaltjes en regenwormen laat ook ...
  help
  Gecombineerd onderzoek, bioassays en chemie : verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI'S [Boek]
  Kools, S.A.E. \ 2008
  In het voorjaar van 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht voor en door waterschappen in samenwerking met STOWA. Dit netwerk is bedoeld om pro-actief kennis uit te wisselen en onderzoeksactiviteiten af te stemmen. De ‘nieuwe’ of ‘v ...
  help
  Risico's van cytostatica in het aquatisch milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijnsbergen, E. van \ Schmitt, H. \ 2008
  In een literatuurstudie werden mogelijke risico's van het gebruik van cytostatica voor het aquatisch milieu onderzocht. Cytostatica zijn gedetecteerd in ziekenhuiseffluenten tot een concentratie van 122 ug/l en in het influent en effluent van rwzi's. ...
  help
  Toxiciteit stofmengsels in drinkwater naast stofgericht ook effectgericht beoordelen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oost, R. van der \ Heringa, M. \ Wezel, A. van \ 2009
  Met streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater willen de Nederlandse waterbedrijven nu en straks zorgen voor drinkwater van zeer goede kwaliteit. Een betrouwbare beoordeling van de chemische waterkwaliteit is hierbij van belang. De huidig ...
  help
  Comparison of manufactured and black carbon nanoparticle concentrations in aquatic sediments \ Environmental pollution [Artikel]
  Koelmans, A.A. \ Nowack, B. \ Wiesner, M.R. \ 2009
  In this paper, the authors show that concentrations of manufactured carbon-based nanoparticles (MCNPs) in aquatic sediments will be negligible compared to levels of black carbon nanoparticles (BCNPs). This is concluded from model calculations account ...
  help
  Vissen verwijven door de pil : hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Verschoor, M. \ 2009
  Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu, zo blijkt uit Canadees onderzoek. Onder invloed van zogenaamde oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van sam ...
  help
  Implementatie van de analyse van de cholinesterase-remmende activiteit met behulp van een doorstroomanalysesysteem [Studentenverslag]
  Rebbens, J.P.A.M. \ 2007
  Cholinesterase-remmers worden in de chemische industrie ontwikkeld als pesticiden. Pesticiden met een cholinesterase-remmende werking zijn te onderscheiden in organische fosfaatverbindingen en carbamaatverbindingen, en komen voor in chemische bestrij ...
  help
  Interactions between nutrients and toxicants in shallow freshwater ecosystems [Proefschrift]
  Roessink, I. \ 2008
  This thesis investigates the influence of the trophic status of a shallow freshwater system and/or the presence of persistent pollutants in the sediment on the fate and ecological effects of an insecticide and a fungicide/biocide. Additionally, this ...
  help
  Opnieuw: geneesmiddelen in het water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roorda, J. \ 2009
  In de afgelopen jaren is de aanwezigheid van geneesmiddelen, hormonen, hormoonverstorende stoffen en andere ‘nieuwe stoff en’ in het watermilieu steeds meer in de belangstelling gekomen. Dit resulteerde in een groot aantal studies naar alle aspecten ...
  help
  Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
  Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
  help
  Aquatic macrophyte risk assessment for pesticides [Boek]
  Maltby, L. \ cop. 2010
  Given the essential role that primary producers play in aquatic ecosystems, it is imperative that the potential risk of pesticides to the structure and functioning of aquatic plants is adequately assessed. This book discusses the assessment of the ri ...
  help
  Biociden in oppervlaktewater voor drinkwaterproductie [Boek]
  Bakker, J. \ 2010
  Het RIVM heeft twaalf stoffen geselecteerd die model staan voor de mate waarin biociden voorkomen in oppervlaktewater. Aanbevolen wordt deze stoffen te meten op locaties waar oppervlaktewater wordt ingenomen voor de drinkwaterproductie. De twaalf sto ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.