Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap; hulpmiddel bij MKBA´s : [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ 2006
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bod ...
  help
  Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit : de ruimtelijke kwaliteit van veiligheidsmaatregelen voor de rivier [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het t ...
  help
  De inrichting van Nederland in het kader van de veiligheid tegen overstromingen [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Project Aandacht voor veiligheid (AVV)
  Aerts, J.C.J.H. \ Sprong, T. \ 2007
  Het project Aandacht Voor Veiligheid (AVV) gaat over de invloed van veranderingen op de lange termijn, zoals klimaatverandering, ruimtegebruik, bestuurlijke veranderingen en sociaal-economische trends op de veiligheid van Nederland ten aanzien van ov ...
  help
  Ruimte, water en klimaat in het Groene hart [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P. \ 2007
  Het Groene Hart staat onder grote druk. Een snelle bodemdaling, forse wateropgaven, hoge kooldioxide-emissies, een oprukkende stedelijke invloedssfeer, ruimteclaims voor natuur en toenemende internationale concurrentie in de landbouw maken dat de hui ...
  help
  Klimaatschetsboeken en eerste geodatabank in de provinciale planvorming [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bessembinder, J.J.E. \ Idenburg, A. \ 2007
  Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastr ...
  help
  WaalWeelde: de transitie van rivierbeheer en -landschap [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Scholten, P. \ Groot, W. de \ Smits, T. \ 2007
  Het verhogen en verstevigen van dijken is al eeuwenlang de strategie van het Nederlandse rivierbeheer, maar blijkt geen duurzame oplossing te kunnen bieden om het rivierengebied op de lange termijn te kunnen beschermen. Dit werd, opmerkelijk genoeg, ...
  help
  Maak ruimte voor klimaat! : nationale adaptatiestrategie, concept beleidsnotoitie [Boek]
  Ministerie van VROM \ 2007
  In 2006 is op initiatief van het Rijk het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van start gegaan. De ministeries van VROM, V&W, LNV, EZ werken hierin intensief samen met IPO, VNG en UvW (provincie, gemeente, waterschap). Deze overhede ...
  help
  Ruimtelijke risicoprofielen overstroming \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Hendriks, M. \ 2007
  Kenmerken van overstromingen zijn met wetenschappelijke modellen prima te kwantificeren. Onderzoeker Dinand Alkema van het ITC bedacht een manier hoe deze abstracte getallen kunnen worden omgezet in ruimtelijke risicoprofielen
  help
  Toekomstbeeld van het waterrijk [Boek]
  Vereniging Deltametropool \ 2007
  Met de publicatie ‘Waterrijk, Verkenning van een Metropolitaan Parksysteem’ uit september 2002 treedt de Vereniging Deltametropool naar buiten met het concept Waterrijk. Bijna vier jaar later, voorjaar 2006, is het tijd voor een herijking van deze ve ...
  help
  "Als het tij keert, verzet men de bakens" 50 jaar beheer van de Biesbosch \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H \ Veenhuizen, D. \ 2008
  Als het tij keert... is zeker de praktijkervaring van Staatsbosbeheer en bewoners van de Biesbosch en voor de activiteiten die daar plaatsvinden. Nog in 1952 waren er grootse plannen voor inpoldering van het gebied, na de watersnood moesten deze plan ...
  help
  Watertoets in de knel door invoering nieuwe Wro \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2008
  De juridische verplichting voor de Watertoets komt met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli aanstaande te vervallen. Ook geeft de nieuwe wet gemeenten de mogelijkheid bestemmingsplannen vast te stellen die indruisen te ...
  help
  Persoonlijke inzet belangrijk in watertoetsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boekhold, A. \ 2008
  In H2O 41(2008)13 publiceerden Peter de Putter en Mirjam Aerts een artikel over de effecten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op de praktijk van de watertoets. Adriënne Boekhold van Rijkswaterstaat Waterdienst wijst in deze aanvulling op het bela ...
  help
  De Nederlandse delta bekeken door een bodembril: te veel water of te weinig sediment? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Meulen, M.J. van der \ Mulder, J.P.M. \ Spek, A.J.F. van der \ 2009
  Delta's zijn belangrijk: ze zijn vruchtbaar, voorzien van vaarwegen en daardoor bijna overal relatief dichtbevolkt en economisch ontwikkeld. Tegenwoordig staan ze ook als kwetsbaar te boek. Delta's worden primair beschouwd en beheerd als watersysteme ...
  help
  Conceptversie handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
  Boekhold, A. \ 2008
  Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
  help
  Wonen op het water: succes- en faalfactoren : een onderzoek naar 5 case studies met waterwoningen [Studentenverslag]
  Schuwer, D. \ 2007
  Wat zijn succesfactoren en faalfactoren bij het toepassen van meervoudig ruimtegebruik in watergerelateerde projecten, met betrekking tot de functiecombinatie wonen en water? Voor het onderzoek zijn vijf case studies geselecteerd waarin waterwoningen ...
  help
  Stijgend water wonen \ Het experiment [Artikel]
  Slingelenberg, J. \ 2007
  In Nederland is momenteel sprake van een toenemende interesse voor waterwonen. Op verschillende plekken in het land vinden voorbereidingen plaats voor projecten met honderd of meer waterwoningen. Technisch gezien is er veel mogelijk, maar het problee ...
  help
  Urgente bouwopgave stimuleert ontwikkeling waterwonen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
  2007
  In eerste instantie leek het erop dat de provincies Noord- en Zuid-Holland de minister teleur moesten stellen. In het kader van de Nota Ruimte had Sybille Dekker, indertijd minister van VROM, gevraagd of, waar en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen bui ...
  help
  Drijvend wonen is een trend \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
  2008
  Drijvende huizen en kantoren worden al langer gepropageerd als een innovatieve manier om in de delen van ons laagland waar droge voeten niet meer tot in lengte van jaren zijn gegarandeerd, tóch veilig en zonder wateroverlast te kunnen wonen. De stap ...
  help
  Bouwen voor peilfluctuatie en verplaatsbaarheid \ Stedebouw & architectuur [Artikel]
  Rijcken, T. \ Hoes, O. \ Harsta, A. \ 2007
  “Bouwen voor peilfluctuatie” biedt veel potentie voor vernieuwing. Immers, het doel van het traditionele peilbeheer is om de peilen constant te houden – hier willen architecten en andere betrokkenen graag van uit kunnen gaan. Ontwerpen voor flinke pe ...
  help
  Juridische versterking van de watertoets [Boek]
  Hall, A. van \ Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving \ 2008
  De Commissie van advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) adviseert een 'wateradvies' verplicht te stellen bij bestemmingsplannen en structuurvisies. Met een versterkte watertoets kan beter gewaarborgd worden dat bij de ruimtelijke ordening, ook o ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.