Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  'Sluis aan Zee': water als drager voor een sterkere economie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Morselt, T. \ 2007
  Het project 'Sluis aan Zee' bestaat uit de bouw van 400 aan het water gelegen woningen in combinatie met herstel van cultuurhistorie, vaarwegen en natuurontwikkeling. Het behelst in feite het in ere herstellen van de oude vaarverbinding tussen de ker ...
  help
  Artery, rivierlandschappen van de toekomst : handboek voor duurzame regionale ontwikkeling [Boek]
  Bothmann, F. \ Wal, J. van der \ 2007
  Het handboek laat zien dat rivierlandschappen gedurende vele eeuwen de ruggengraat van economische ontwikkelingen vormden. In het Artery project werkten vijf regio’s samen: het Ruhrgebied, de regio Rhein-Neckar en de regio Stuttgart-Neckar in Duitsla ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord : synopsis van verkenning [Boek]
  Rooy, P. van \ Everaardt, M. \ 2007
  Voor de toekomst van Goot Mijdrecht Noord is zoveel mogelijk gewerkt volgens de principes van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste beleidsurgenties zijn de kwaliteit van het oppervlaktewater, vermindering van de kwetsbaarheid van de historisch gegro ...
  help
  Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
  Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
  help
  Ontwerp Waterplan Aalsmeer : droge voeten en schoonwater : waterwerken in uitvoering! planperiode 2008-2015 [Boek]
  Oranjewoud \ 2008
  In het waterplan geven gemeente en Rijnland hun gezamenlijke visie (2050) op een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Deze visie is vertaald in heldere doelstellingen voor het water(keten)systeem tot en met 2015
  help
  Waterschap legt rekening Wieringerrandmeer bij provincie en gemeenten \ Waterforum online [Artikel]
  2008
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil enkele tientallen miljoenen euro's ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het extra beheer en onderhoud naar aanleiding van de aanleg van het Wieringerrandmeer. Ook stelt HHNK spijkerharde ...
  help
  Zwakke schakel wordt wereldstad aan zee : dijk/boulevard in Scheveningen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Scheveningen is aangewezen als een van de Zwakke Schakels in de Nederlandse kustverdediging. Dit gegeven heeft gemeente Den Haag aangegrepen om de boulevard grondig aan te pakken. Strandophoging, een harde dijk in de boulevard en een waardige, spanne ...
  help
  Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in de IJsseldelta : quick scan naar de consequenties van het advies van de Deltacommissie voor de hoogwatergeul bij Kampen [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2009
  Deze quick scan verkent de toekomstvastheid van de hoogwatergeul bij Kampen in het licht van de aanbevelingen van de Deltacommissie om Nederland voor de lange termijn te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij is van belang of pe ...
  help
  Commissie Ruimte en Water: waterbeheer vroegtijdig verankeren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ 2010
  Het kan en moet een stuk beter in de samenwerking tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Een commissie bracht een manifest uit over dit onderwerp. "Hoe vroeger de waterschappen meepraten bij de planologische inrichting van een gebied, hoe beter" ...
  help
  Met flexibel peil vaste grond onder de voeten : klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Fiselier, J. \ Rosenboom, R. \ Nieuwenhuijzen, L. van \ Heupink, H. \ 2009
  Het Groene Hart met een klimaat zoals dat nu in de Po-vlakte heerst: gemiddeld tot 5 graden warmer, veel drogere zomers en meer neerslag in de winter. Als dit zogenaamde W+-scenario werkelijkheid wordt, is er op termijn niet voldoende water beschikba ...
  help
  Robuuste plannen door natuurlijke allianties : water, bodem en groen als basis voor ruimtelijke ordening \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2014
  Gemeenten betrekken de waterschappen steeds vaker bij het opstellen van hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Niet alleen groen en water worden gekoppeld aan die ruimtelijke ontwikkeling, maar ook de bodem.
  help
  Sturing van waterberging in regionale ruimtelijke ontwikkeling : een onderzoek naar de mogelijkheden voor waterberging en meervoudig ruimtegebruik vanuit verschillende ruimtelijke planconcepten [Studentenverslag]
  Pijpelink, M. \ 2007
  De centrale onderzoeksvraag in dit afstudeerrapport is: Welke theoretische en praktische mogelijkheden zijn er om waterberging en ruimtelijke ontwikkeling te combineren, gekeken vanuit verschillende water-ruimteconcepten? De hoofdconclusie is dat ver ...
  help
  Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren [Factsheet]
  Janssen, R. \ [2010]
  Factsheet over KvK-project HSOV01C 'Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren'. Een probleem bij de ontwikkeling van aanpassingsstrategieën voor veenweiden en ondiepe meren is dat de beschikbare interdi ...
  help
  Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid : onderzoek aan de hand van de casus 'het buitendijks gebied van gemeente Rotterdam' [Boek]
  Jong, A. de \ 2008
  Als het gaat over klimaatbeleid focusten beleidsmakers tot voor kort vooral op het tegengaan van klimaatverandering, maar een adequaat adaptatiebeleid is hoog nodig. Om verschillende redenen moet over adaptatieve maatregelen nu of in de nabije toekom ...
  help
  Blauwestad : particulier natuurbeheer in de EHS \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Joop, P. \ 2008
  Een nieuwe stad met nieuwe natuur. In Oost-Groningen verrijst nieuw land, in de streek Oldambt. Uit een krachtige grond van zand, keileem en veen, waar boeren generaties lang de eer van de streek hoog hielden met voetgrote aardappels en krachtig graa ...
  help
  Kanalenvisie Twente - Grafschaft Bentheim : ecologische en hydrologische effecten = Kanalvision Twente - Grafschaft Bentheim : Ökologische und hydrologische Auswirkungen [Boek]
  Bureau PAU \ 2007
  Een integrale en samenhangende rapportage over de vraag: wat gebeurt er hydrologisch en ecologisch als het plan om een vaarverbinding te heractiveren tussen Duitsland en Nederland wordt uitgevoerd? In het rapport zijn tevens ruimtelijke schetsen opge ...
  help
  Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Boek]
  Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
  Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
  help
  Grondwatereffecten Nieuwe Rivier, Oude Maasarm : een bundeling van bestaande kennis over de effecten van een Nieuwe Rivier in de Oude Maasarm Ooijen-Wanssum op de grondwaterstanden in de omgeving [Boek]
  Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Willems, D. \ 2008
  In deze rapportage wordt bestaande kennis bijeengebracht over de mogelijke effecten van de aanleg van een nieuwe rivier in de Oude Maasarm bij Ooijen-Wanssum – vooruitlopend op en als bijdrage aan de planstudie die naar heropening van de Oude Maasarm ...
  help
  Ruimte voor de rivierprojecten bij Deventer : een kader voor ruimtelijke kwaliteit \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Nijssen, P. \ 2008
  Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is de tweede doelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier. De eerste is veiligheid bieden tegen overstromingen. Maar waar veiligheid wordt uitgedrukt in centimeters waterstandsverlaging is ruimtelijke kwal ...
  help
  Blerickse Groene : groene rivier bij Venlo \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
  Eijsden, M. van \ 2007
  De rivier de Maas stroomt door Venlo en wordt ter hoogte van de bruggen ingesnoerd. Hierdoor ontstaat er een bottleneck die ervoor zorgt, dat het water opstuwt en zo de kans op overstroming wordt verhoogd. Een nieuwe rivier als omleidend principe is ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.