Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Downstream changes of meandering styles in the lower reaches of the River Vecht, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ 2007
  The morphodynamics of the lower River Vecht, the Netherlands, and the influence of geomorphological setting and bank composition on meander migration were studied by means of reconstructing the pre-channelization landform configuration on a scale of ...
  help
  Peelrandbreuk en Maashorst : aardkundig excursiepunt 28 \ Grondboor en hamer [Artikel]
  Balen, R.T. van \ 2009
  De Peelrandbreukzone is in het landschap herkenbaar van Roermond tot aan Oss, en vormt de noordelijke begrenzing van de Roerdalslenk. De breukzone bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De breuken veroorzaken bijzondere h ...
  help
  Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
  Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
  In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
  help
  Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura 2000 rivierengebied [Boek]
  Maas, G.J. \ Makaske, B. \ 2008
  Voor de Natura2000 gebieden Rijntakken wordt een koepelbeheerplan opgesteld. Dit koepelbeheerplan betreft de habitat- en vogelrichtlijngebieden in het rivierengebied. Specifieke kenmerken van het rivierengebied, zoals de relatie tussen rivierdynamiek ...
  help
  Durosta berekeningen bij Nummer Eén (Zeeuwsch-Vlaanderen) [Boek]
  Walhout, T. \ 2003
  In het kader van het project Zeeweringen is gevraagd om met het duinafslagmodel DUROSTA berekeningen uit te voeren voor een gedeelte van de kust van Zeeuws-Vlaanderen, namelijk ter hoogte van gebied genaamd Nummer Eén.
  help
  Handreiking sedimentbeheer nevengeulen [Boek]
  Gerritsen, H. \ Schropp, M. \ Rozier, W. \ 2010
  In het kader van Ruimte voor de Rivier worden in opdracht van de programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) langs de grote rivieren in de periode tot 2015, door initiatiefnemers nevengeulen aangelegd ten behoeve van de hoogwaterveiligheid. Het doe ...
  help
  De ecologie van de wijstgronden : een studie naar de betrekkingen tussen geologie, waterhuishouding, bodem en vegetatie langs de breuken op de Noordelijke Peelhorst [Studentenverslag]
  Verwijst, T. \ 1982
  help
  Getijtafels voor Nederland voor het jaar ... / berekend bij de Rijkswaterstaat door de dir. Waterhuishouding en Waterbeweging in samenw. met de Dienst Informatiebewerking ; uitg. op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [Tijdschrift]
  1947-
  help
  Hydromorfologische toetsing bij Aa en Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Brugmans, B. \ Santen, P. van \ Herpen, F. van \ 2014
  Waterschap Aa en Maas heeft in de zomer van 2013 een gebiedsdekkende beoordeling van de hydromorfologische parameters voor alle KRW-waterlichamen uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van veldonderzoek, geodata en hydrologische data. De biologische t ...
  help
  Geomorfologische aspecten van beekherstel in het kader van natuurontwikkelingsprojecten : een verkennende studie naar de mogelijkheden voor toegepast geomorfologisch onderzoek [Boek]
  Geessink, A.H. \ Romeijn, E. \ 1990
  In deze studie staat de volgende vraag centraal: is het mogelijk om geomorfologisch onderzoek toe te passen bij het herstel van beken in het kader van natuurontwikkeling. Er is gekozen voor een onderzoeksgebied in de regio Midden-Brabant waar beken a ...
  help
  Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
  Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
  help
  Distale deltavlakte-afzettingen : onderzoek \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Bos, I. \ 2011
  Ingwer Bos (nu projectleider bij Stichting Landschap Noord-Holland) promoveerde bijna een jaar geleden bij de Universiteit Utrecht op onder meer de paleogeografische reconstructie van het Angstel-Vechtgebied, grofweg tussen Utrecht en Amsterdam. Dit ...
  help
  Overstromingsgrind in het dal van de Grensmaas : ontstaan en betekenis vanuit een landschapsecologisch perspectief \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Paulussen, R. \ 2013
  In het hele Limburgse Maasdal voltrok zich op 22 december 1993 als gevolg van aanhoudende regenval een waterramp. Toen eenmaal het waterpeil van de Maas weer daalde, bleek op de Belgische oever van de Maas, ter hoogte van de meanderbocht van Meers, t ...
  help
  Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
  Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
  Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
  help
  Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
  In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
  help
  Sand demand of the Eastern Scheldt : morphology around the barrier [Boek]
  Huisman, B.J.A. \ Luijendijk, A.P. \ 2009
  In the framework of the Deltaplan, the Grevelingendam (1964) and the Volkerakdam (1969) were constructed, after which the tidal volume through the opening of the Eastern Scheldt increased significantly. Consequently, additional tidal prism that had t ...
  help
  Implementatie van en eerste resultaten met het NEDWAM model : een derde generatie golfverwachtingsmodel voor de Noordzee [Boek]
  Karssen, B. \ 1987
  help
  Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde : the Netherlands [Proefschrift]
  Berg, J.H. van den \ 1986
  help
  Zeespiegelrijzing : worstelen met wassend water [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 1986
  help
  Overzicht publikaties van Dienst Getijdewateren 1986 [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 1987
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.