Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bodem- en ondergrondinformatie beter toegankelijk : Alterra en TNO werken aan geïntegreerd loket \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
  Maring, L. \ 2007
  In het kader van "Ruimte voor geo-informatie" werken Alterra en TNO aan een beter beschikbaar stellen van bodemkundige (en geologische) informatie. Daarvoor wordt het reeds beschikbare, gezamenlijke loket voorzien van een semantische schil
  help
  Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap; hulpmiddel bij MKBA´s : [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ 2006
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bod ...
  help
  Perspectieven voor boeren, bodem en water : position paper [Boek]
  Tuinstra, J. \ 2014
  Een combinatie van duurzame doelen op het gebied van landbouw, waterbeheer en bodembeheer lijkt lastig te realiseren maar is goed mogelijk. In dit position paper laten we aan de hand van twee SKB-Showcases zien hoe het kan.
  help
  Integrale bodemdalingstudie Waddenzee - Samenvatting [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Gussinklo, H.J. \ 1998
  help
  Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2008
  Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
  help
  Soilpedia [Website]
  Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem \ [ca. 2009]
  Soilpedia is ontwikkeld door SKB (Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem). Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. Er is een onderverdeling gemaakt in ...
  help
  Slim gebruik maken van de bodem bij klimaatadaptatie \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Verzandvoort, S.J.E. \ Kuikman, P.J. \ 2010
  Nederland wil klimaatbestendig worden. De discussie gaat vooral over waterbeheer en waterbeleid als instrumenten om onze samenleving aan te passen aan het veranderende klimaat. De voorgestelde maatregelen zijn daarmee sterk gericht op het watersystee ...
  help
  Klei voor dijken : over kwaliteit van uitvoering en vraag en aanbod \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Berg, F.A. van den \ Verlouw, H.C.M. \ 2010
  De nieuwe Waterwet en het Nationaal Waterplan veranderen maar weinig aan de feiten. Miljoenen mensen in ons land wonen en leven in een delta beneden de zeespiegel. Een delta die steeds daalt en een zeespiegel die met toenemende snelheid stijgt. Voor ...
  help
  Baggeropgave verdient een plek in het lokale bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boer, E.J. de \ Gadella, J.M. \ Graaff, R.J. de \ 2010
  Het Besluit Bodemkwaliteit heeft het voor waterbeheerders en gemeenten mogelijk gemaakt om flexibeler om te gaan met grond en baggerspecie door gebiedsgericht bodembeleid op te stellen. Echter niet elke gemeente of waterbeheerder beschikt over de ken ...
  help
  Diepe wateren, stille gronden? : hoe het nu verder gaat met het Besluit bodemkwaliteit en de herinrichting van diepe plassen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kooij, L.A. van der \ Moolenaar, S.W. \ Verheijen, L. \ 2010
  Het jaar 2009 was het jaar van de zandwinputten. Wie dacht dat diepe wateren stille gronden hebben, heeft het goed mis. Bijgaand een terug- en vooruitblik op basis van het advies van de Deskundigencommissie Zandwinputten en de naar aanleiding daarvan ...
  help
  'Ruimte voor bagger' : nieuwe aanpak maakt bagger van 'last' tot 'lust' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Swart, E. \ 2010
  'Ruimte en Bagger', twee zaken die vaak in conflict met elkaar zijn. Want wie heeft er nou ruimte over voor bagger? Het toepassen van bagger neemt immers ruimte weg voor andere functies waar we al ruimte tekort voor hebben. Dat dit niet in alle geval ...
  help
  De bodem als drager van de blauwe functie : schoon water vergt duurzaam bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Noij, I.G.A.M. \ Heinen, M. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
  Het is één van de functies van de bodem om schoon water te leveren. Maar het beleid voor bodemkwaliteit, mest- en bestrijdingsmiddelen is onvoldoende voor een goede waterkwaliteit. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, die goed zijn afgestemd op ...
  help
  Verantwoord hergebruik in diepe plassen mogelijk : handreiking biedt praktische hulp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Buurman, M. \ Bolleboom, T. \ 2010
  Grond en baggerspecie verantwoord hergebruiken bij het herinrichten van diepe plassen is mogelijk. Hiervoor is een integrale benadering noodzakelijk van alle betrokken partijen: niet alleen kijken naar de bodem en het water, maar ook naar de ruimteli ...
  help
  Vruchtbare gronden [Boek]
  Haan, J. de \ Sukkel, W. \ Molendijk, L. \ Meijer, B. \ cop. 2011
  In het kader van het 10 jarig bestaan van PPO een bloemlezing van de expertise en het onderzoek van PPO-AGV op het thema bodem. PPO-AGV heeft de kennis en ervaring in huis om oplossingen te bieden voor de vragen en knelpunten die met de ontwikkeling ...
  help
  Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal [Boek]
  Ebbens, E.H. \ 1985
  Door de directie Limburg is in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het dijklichaam van het Julianakanaal in 1984 een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep heeft onderzoek verricht naar de gesteldheid van de bodem (doorl ...
  help
  Baggeren en de waterkwaliteit : de interaktie tussen bodemslib en water [Boek]
  Bijl, W.P. \ 1974
  help
  Optimizing the use of soils : new agricultural and water management aspects \ Scientific basis for soil protection in the European Community [Hoofdstuk uit boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Bouma, J. \ 1987
  help
  Kaartencatalogus van de Stichting voor Bodemkartering [Bibliografie] - 2e ed.
  Staal, G. \ Stichting voor Bodemkartering \ 1982-1998
  Stiboka catalogus
  help
  Methods for chemical analysis of fresh waters [Boek]
  Golterman, H.L. \ Clymo, R.S. \ 1969
  help
  Advies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime [Boek]
  Rutgers, Michiel \ Tuinstra, Jaap \ 2015
  Dit advies bevat een verkenning naar kansen voor aanpassing van het huidige beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (Isoleren, Beheersen, Controleren).
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.