Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Wateratlas Twente : de grond- en oppervlaktewatersystemen van Regge en Dinkel [Boek]
  Louw, P. de \ 2006
  De Wateratlas Twente geeft een bloemlezing van vijftien kaarten uit de kaartenbak van 150 kaarten. Bij inrichting en beheer van oppervlaktewater is namelijk voorkennis nodig van de (grond)waterwensen van de verschillende grondgebruiksvormen
  help
  Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
  Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
  De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
  help
  'Grondwaterstanden : vragen en antwoorden’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Knotters, M. \ 2013
  Onder deze titel vond op 4 december 2012 een workshop plaats. Op uitnodiging van Alterra wisselden 34 deskundigen met elkaar van gedachten over het meten en interpreteren van grondwaterstanden
  help
  Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
  Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
  help
  Maaivelddaling en drooglegging in Groot Mijdrecht nu en in de toekomst [Boek]
  Akker, J.J.H. van de \ Hoogland, T. \ Heidema, A.H. \ 2008
  De commissie Remkes beveelt o.a. aan om een kaart te vervaardigen, waarop zichtbaar is hoe lang bij handhaving van de huidige waterpeilen landbouw nog mogelijk is in de polder Groot Mijdrecht Noord. Daarbij moet rekening worden gehouden met de versch ...
  help
  Hergebruik restproduct beperkt effecten zandwinning \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Immerzeel, C.H. van \ Grobbe, H.W. \ Sman, H.T. \ Made, K.J. van der \ 2009
  Zandwinning de Domelaar ligt in een hellend landbouwgebied op de flank van de Sallandse Heuvelrug, bij Markelo. Aan de noordoostzijde van de plas ligt het maaiveld op 15 m. NAP, aan de zuidwestzijde op 12 m NAP. Uitbreiding van de zandwinplas beteken ...
  help
  Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
  Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
  help
  Verification of moisture content in test soils [Boek]
  Vlaardingen, P.L.A. van \ Smit, C.E. \ 2009
  Bij de wetenschappelijke evaluatie van studies naar microbiële afbraak van stoffen in de bodem speelt het bodemvochtgehalte een grote rol. Een te droge of te natte bodem kan de activiteit van de microbiële populatie nadelig beïnvloeden. Het bodemvoch ...
  help
  Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
  Bartholomeus, R.P. \ 2010
  In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
  help
  Samengestelde, peilgestuurde drainage in Nederland : voortgangsrapport 1 [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M \ Bakel, P.J.T. van \ Dijk, W. van \ Groot, W.J.M. de \ Kleef, J. van \ Noij, I.G.A.M. \ Schoot, J.R. van der \ Toorn, A. van der \ Visschers, R. \ 2009
  Verslag van het eerste uitvoeringsjaar van het project ‘Drainage tegen verdroging en voor een beter milieu; veldonderzoek naar het functioneren van samengestelde peilgestuurde drainage.’ Binnen dit project ligt de proeflocatie Ospel. In dit project w ...
  help
  Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
  Loon, A.H. van \ 2010
  De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
  help
  Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
  Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
  help
  Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
  Jong, H. de \ 2010
  Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
  help
  Klimatologisch standaardjaar op dagbasis voor heden en toekomst [Boek]
  Bakker, A. \ 2009
  In 2006 heeft het KNMI de KNMI’06 klimaatscenario’s voor 2050 gepubliceerd. Deze klimaatscenario’s zijn vertaald in tijdreeksen voor neerslag en verdamping voor de toekomst, waarmee hydrologische modelsimulaties gedraaid kunnen worden. Er bestaat beh ...
  help
  Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2008
  Nederland was grotendeels landbouwkundig ingericht voor de komst van de computer en het hierop volgende digitale tijdperk. De inrichting vond plaats op basis van ervaring en later systeemkennis en analytische beschrijvingen van delen van het systeem. ...
  help
  Grondwaterbeheer ontleed : overheden helderen complex grondwaterbeheer op \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Romijn, R.P. \ Krijgsman, A.R. \ Bolleboom, T.K.H.M. \ Putter, P. de \ 2012
  Grondwater is van iedereen. Grondwater is van niemand. Grondwaterbeheer is ook niet goed te vangen in een definitie, en de vraag is of dat wel moet. Grondwaterbeheer is namelijk zowel waterbeheer als bodembeheer. Kortom, een gruwel voor de eerste de ...
  help
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder - Dl. 2: Het vastleggen van de bestaande toestand met betrekking tot de grondwaterbeweging [Boek]
  Kouwe, J.J. \ 1982
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  help
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder - Dl. 3: Het chloridegehalte van het grond- en oppervlaktewater [Boek]
  Kouwe, J.J. \ 1982
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  help
  Soil and water contamination [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Boukes, H. \ 2007
  Bespreking van de uitgave "Soil and water contamination from molecular to catchment scale" (m. van der Perk; Taylor, 2006). Het boek is geschreven als studieboek voor Universiteit Utrecht. "Er is geen onderwerp te verzinnen, wat de auteur over het ho ...
  help
  Grasgroei en grondwaterstand : onderzoekingen over de betekenis van de grondwaterstand voor komkleigrasland [Proefschrift]
  Minderhoud, J.W. \ 1960
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.