Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht [Boek]
  Mulder, J.R. \ [ca. 2008]
  Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de ka ...
  help
  De natte-plekken kaarten van Von Frijtag-Drabbe, het vervolg \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Massop, H.T.L. \ Straathof, N.G.J. \ 2008
  Digitale scans zijn inmiddels beschikbaar van de kaarten van Von Frijtag Drabbe. Deze kaarten kwamen ter sprake bij het COLN onderzoek van Nederland. Nieuwe stap is, dat er verdere informatie vergaard is over de achtergronden van de 1:50.000 kaarten ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Vierlingsbeek" [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Brouwer, F. \ 2008
  In opdracht van de Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) is een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (circa 1236 ha) in het waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van de grondwateronttrekking is nam ...
  help
  Bodemgesteldheid real time in kaart met GeoBeads \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
  Vliet, P. van der \ 2008
  Dijken die bezwijken, afschuivende aardlagen op berghellingen, we zijn nog altijd niet in staat dit soort grote problemen tijdig te zien aankomen. In het onderzoek naar deze fenomenen ontbreekt het voornamelijk aan data. Met de introductie van sensor ...
  help
  Bodemgebruik en bodemsamenstelling in Nederland : deelnota t.b.v. meetnet grondwaterkwaliteit [Boek]
  Busz, G.T. \ 1979
  help
  Een berekening van de onverzadigde doorlatendheid als functie van de vochtspanning [Boek]
  Bloemen, G.W. \ 1975
  help
  Onderzoek naar de uitspoeling van mineralen bij bouwland op kalkarme zandgrond (oktober 1975 - oktober 1977) [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1978
  help
  Het stroomgebied van de Dommel, 1863-1963 [Boek]
  Waterschap "Het stroomgebied van de Dommel" \ 1963
  Waterschap De Dommel, 100 jaar
  help
  Stochastische simulatie van de bepaling van een PF-curve van grofkorrelige materialen [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ 1982
  help
  Bodemkundig en waterhuishoudkundig onderzoek ten behoeve van de inrichting van het militaire oefenterrein in de Marnewaard (Lauwerszee) [Boek]
  Glopper, R.J. de \ 1987
  help
  Locatiekeuze ten behoeve van het onderzoek naar bemestingsvrije perceelsranden : hydrologische en bodemkundige karakterisering van de proeflocaties [Boek]
  Bakel, P.J.T van \ Massop, H.T.L. \ Kekem, A.J. van \ 2007
  Ter bepaling van de invloed van bemestingsvrije zones op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zijn op vijf locaties proefopstellingen ingericht. De locatiekeuze is gebaseerd op de geohydrologische situatie en het bodemtype. Voor de locaties Zegveld ...
  help
  Toetsing waterkeringen ondanks beperkt grondarchief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Leskens, A. \ Lodiers, S. \ 2012
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft bij het toetsen van regionale waterkeringen een 'hybride' aanpak gevolgd. Het heeft de beperkt aanwezige bodemgegevens, door boringen en sonderingen, aangevuld met informatie uit geologisch onderzoek dat ...
  help
  Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Middelburg en Tempel [Boek]
  Pleijter, M. \ Werff, M.M. van der \ 2007
  Uit recent onderzoek blijkt, dat het areaal veengronden in Nederland afneemt. Voor het opstellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw. Doel van het onderzoek is vastste ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Kiestra, E. \ 2008
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
  help
  Bodem in beweging : BIS Nederland informeert \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Knotters, M. \ Okx, J. \ Hack, M. \ Vries, F. de \ 2015
  Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, d ...
  help
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands \ Geoderma regional [Artikel]
  Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for t ...
  help
  Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
  Huinink, J.T.M. \ 2011
  Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Oostellingwerf-Terwisscha :verkennend onderzoek langs een aantal raaien in het waterwingebied [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2010
  Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Terwisscha van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade onderv ...
  help
  Ontwerpcriteria voor het ontwaterings- en het afwateringsstelsel met inachtneming van de bergingsmogelijkheden van de grond [Boek]
  Landinrichtingsdienst Zeeland \ 1983
  In het kader van een herziening van het Cultuurtechnisch Vademecum wordt er naar gestreefd om de relatie tussen het functioneren van het ontwaterings- en het afwateringsstelsel in de normstelling voor het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Het b ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
  Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.