Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Implementation of coastal erosion management in the Netherlands \ Ocean & coastal management [Wetenschappelijk artikel]
  Mulder, J.P.M. \ Hommes, S. \ Horstman, E.M. \ 2011
  The Netherlands is a low-lying country, in which 9 million people are living below sea level and 70% of the gross domestic product is being earned in areas below sea level. Therefore, protection against flooding is traditionally the primary focus of ...
  help
  Behoud van veenbodems door ander peilbeheer : maatregelen voor een robuuste inrichting van het westelijk veenweidegebied [Boek]
  Jansen, P.C. \ Hendriks, R.F.A. \ Kwakernaak, C. \ 2009
  In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiti ...
  help
  Onderzoek wateroverlast en bodemerosie Catsop (gemeente Stein, Limburg) [Boek]
  1987
  help
  Beach and dune erosion during storm surges [Proefschrift]
  Vellinga, P. \ 1986
  help
  Baggeren en waterkwaliteit : op zoek naar de optimale baggerfrequentie voor sloten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Wegner, A. \ Poelen, M. \ Loeb, R. \ Berg, L. van den \ 2015
  In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 24 vergelijkbare sloten onderzocht met een verschillende baggerhistorie. Sloten die lang geleden gebaggerd zijn hadden een grotere maximale slibdikte en een lagere verhouding van ijzer en fosfaat in het p ...
  help
  Baggeren binnen bereik : naar een structurele oplossing voor verontreinigde gemeentelijke waterbodems [Boek]
  1997
  De doelstelling van het onderzoek is om door een gestructureerde inventarisatie een betrouwbaar en actueel inzicht te krijgen in de omvang van de gemeentelijke baggerspecieproblematiek.
  help
  Schiet de boer de waterbeheerder te hulp? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2015
  Steeds meer boeren nemen maatregelen om de bodemstructuur van hun percelen te verbeteren. Daarmee kunnen ze hun agrarische bedrijfsvoering versterken en de effecten van klimaatverandering opvangen. Van die maatregelen profiteert ook het waterschap. D ...
  help
  Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
  Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
  help
  Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 2: Kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg [Boek]
  Eck, W. van \ 1995
  help
  Bodemsanering, bestaat het nog? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
  Braams, W.T. \ Burger, J. \ Winterink, K. \ 2013
  De affaire Lekkerkerk eind jaren tachtig is de start geweest van bodemsanering en wetgeving op dit gebied. De praktijk met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemsanering heeft zich na het gifschandaal in Lekkerkerk voortdurend ontwikkeld en ver ...
  help
  Erosie en sedimentatie aan de schor - slikovergangen in de Westerschelde [Boek]
  Meulen, A. v.d. \ Schoor, M.M. \ Hoekstra, P. \ 1988
  help
  Overleg over graven in de bodem lijkt van de grond te komen : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Elenbaas, N. \ Bogaard, E. van den \ 2010
  Maatschappelijke overlast terugdringen en kosten besparen. Dat is het doel van het project ‘Proactieve regie in de ondergrond’. In 2008 leverde de projectgroep een handreiking op met richtlijnen voor een meer vroegtijdige en betere samenwerking tusse ...
  help
  Validation of the ANSWERS catchment model for runoff and soil erosion simulation in catchments in The Netherlands and the United Kingdom \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Roo, A.P.J. de \ 1993
  help
  Catchment modelling of surface runoff and soil erosion using G.I.S. technology \ Environmental monitoring : application of remote sensing and GIS [Hoofdstuk uit boek]
  Roo, A.P.J. de \ 1992
  help
  Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging: beleid \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2016
  Locaties met historische bodemverontreiniging worden alleen nog aangepakt als de verontreiniging directe en onacceptabele risico's oplevert. In het kader van de Bodemconvenanten 2009-2015 en 2016-2020 worden deze locaties vastgesteld en met spoed aan ...
  help
  Een kwantitatieve analyse van erosieremmende maatregelen volgens de Erosieverordening 2003 met behulp van LISEM 2.154 [Boek]
  Jantowski, B. \ 2004
  Vanuit de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de kwantitatieve effecten van landgebruik en landbewerking op bodemerosie. Naar aanleiding van de Erosieverordening 2003 en de bijbehorende b ...
  help
  Modelling land degradation in IMAGE 2 [Boek]
  Hootsmans, R.M. \ 2001
  Description of the IMAGE land degradation model developed for describing current and future global problems of water erosion at a 0.5 by 0.5 degree longitude and latitude resolution.
  help
  Erosiebestrijding in vlak Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Stolte, J. \ Kalis, F.J. \ Ritsema, C.J. \ 2002
  Alterra heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen en de effecten van die maatregelen op de bodem- en waterafvoer in het heuvelachtige ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Groesbeek
  help
  Rainfall intensity - kinetic energy relationships : a critical literature appraisal (review) \ Journal of hydrology [Artikel]
  Dijk, A.I.J.M. van \ Bruijnzeel, L.A. \ Rosewell, C.J. \ 2002
  help
  VN-jaar van de woestijn en verwoestijning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2006
  De oprukkende woestijn is in de woorden van secretaris-generaal van de VN Kofi Annan één van de meest alarmerende processen van de degradatie van het milieu. Land gaat verloren voor landbouw, waterbronnen drogen uit, een steeds groter oppervlak van d ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.