Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rampenbeheersingstrategie overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas [Boek]
  Slomp, R.M. \ Kind, J. \ 2007
  In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) is op verzoek van waterschap Aa en Maas nog een zesde optie beschreven en beoordeeld. Deze optie bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken in de d ...
  help
  Waterberging en eigendom : hoe is dat geregeld? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
  Koe, M. de \ 2007
  Het nieuwe waterbeleid 21e eeuw vraagt om meer ruimte voor water. Waterberging is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan ingrijpende veranderingen als de toename van de bebouwing, de toename van neerslag en de stijging van de zeewaterspiegel. Waters ...
  help
  Het behoud van droge voeten door sediment als ophoogmateriaal \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Brussel, J. van \ Reijs, T. \ Colin, J.H. \ 2007
  Steeds meer moeten innovatieve oplossingen bedacht worden om de problemen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing het hoofd te bieden. Een mogelijke oplossing, waar TNO mee komt, is het ophogen van gebieden. Dat is niet nieuw (denk a ...
  help
  Gemaal Kolhorn \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Korsman, H. \ 2007
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ten oosten van Schagen een nieuw gemaal gebouwd. Het was een complex project, want door combinaties met waterstaatkundig werk ontstonden in de omgeving nieuwe fiets-, wandel- en vaarroutes en geschikte ...
  help
  Hoe sterk is keileem? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Korsman, H. \ 2007
  De glooiing van leisteenblokken op de Wieringermeerdijk is bij de vijfjaarlijks toetsing afgekeurd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De blokken natuursteen hebben ouderdomscorrosie (verbrokkelen). Rijkswaterstaat onderzoekt nu, of de W ...
  help
  'Slimme stuwen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Korsman, H. \ 2007
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft verschillende soorten gebieden waarin een ander peilregime toegepast moet worden. Er zijn namelijk veenweidegebieden, zeepolders, droogmakerijen, stedelijke gebieden en de binnenduinrand. De gebieden, ...
  help
  Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
  [tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
  Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
  help
  Grootschalige oefeningen van waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2007
  De waterschappen Groot Salland, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Zeeuwse Eilanden en Hollandse Delta hielden afgelopen week verschillende soorten veiligheidsoefeningen. Hiermee bereidden zij zich voor op mogelijk hoge waterstanden tijdens het nieuwe s ...
  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  Doelmatig grondwater monitoren in stedelijk gebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuurman, R. \ Buma, J. \ 2007
  Een doelmatige invulling van de grondwaterzorgplicht vraagt om een goed georganiseerd en voor de burger goed zichtbaar klachtenloket, in combinatie met een stappenplan voor de aanpak van grondwateroverlast. Een stedelijk grondwatermeetnet kan hierop ...
  help
  Vakbeurs Riolering en stedelijk watermanagement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2007
  De vakbeurs Riolering vindt in 2007 plaats van 9 tot en met 12 oktober in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch en is uitgebreid met het segment stedelijk waterbeheer. De beurs heet nu dan ook voluit 'Vakbeurs Riolering en Stedelijk watermanagement'. ...
  help
  Woudagemaal Lemmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Odé, J. \ 2007
  In een serie van tien artikelen laat H2O de daadwerkelijke waterbeheerders aan het woord: mensen die de gemalen laten werken, de dijken versterken, drinkwaterleidingen aanleggen enz. Dit is de vierde aflevering; Gewoonlijk doet het Woudagemaal dienst ...
  help
  Meet en regeltechniek: 'model predictive control' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overloop, P.-J. van \ 2007
  In een serie van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. In dit artikel (nummer 4 van 5) staat de regelmethodiek 'Model based predic ...
  help
  Natuurvriendelijke inrichting van oevers - hoever moeten we gaan (voor de KRW)? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Eén van de lastige onderwerpen binnen de Kaderrichtlijn Water is of de inrichtingsmaatregelen op basis van vrijwilligheid moeten worden genomen (zie H2O nr. 17 van 7 september 2007). Een ander onderwerp is: hoe ver moet je gaan? Bijvoorbeeld welke oe ...
  help
  Halfjaarbericht 2009 / Nederlandse Waterschapsbank N.V. \ Halfjaarbericht ... / Nederlandse Waterschapsbank N.V. [Jaarverslag]
  2009
  De NWB Bank heeft over het eerste halfjaar van 2009 voor € 2,4 miljard aan kredieten verstrekt. Dit is 25% of € 800 miljoen lager dan in dezelfde periode van 2008. De voornaamste verklaring is de afgenomen vraag in de publieke sector naar lange finan ...
  help
  Zicht op waterwerken : jaarverslag 2007 / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard \ Jaarverslag... / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard [Jaarverslag]
  2008
  help
  Jaarverslag AGV / DWR 2005 \ Jaarverslag ... / Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [Jaarverslag]
  2006
  help
  Weids water : doorvaren op weids water als wenkend perspectief [boekbespreking] \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
  Hall, A. van \ 2007
  Ter gelegenheid van het afscheid als bijzonder hoogleraar waterstaats- en waterschapsrecht Universiteit Utrecht is een bundel bijdragen verschenen onder de titel "Weids water". Van Hall bespreekt nu zelf deze bundel
  help
  Decembernota KRW/WB21 2006 [Boek]
  2006
  De decembernota 2006 zet de koers uit voor 2007 e.v. t.a.v. van de afspraken uit het Nationaal bestuursakkoord Water (ter voorkoming van wateroverlast) en de implementatie van de Europese Kaderichtlijn water (ter verbetering ecologische en chemische ...
  help
  MKBA in de regio : pilot KRW Haarlemmermeer [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Sterk Consulting \ 2006
  Provincie en Hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat vroegtijdig praktische ervaring wordt opgedaan met de analyse van doelen, maatregelen en kosten conform de KRW. Er is daarom besloten een pilotstudie voor waterlichaam Haarlemmermeer te starten ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.