Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
  Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
  In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
  help
  Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Staritsky, I.G. \ 2007
  Het onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onder andere geresulteerd in een wateropgave. Deze kan gezien worden als het (hydrologische) verlanglijstje van de waterschappen. Vaak zijn waterhuishoudkundige ingrepen nodig om aan de watero ...
  help
  Water is meer dan een technische ruimtelijke opgave \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
  Hall, A. van \ 2007
  Door de Deltawerken en de stevige rivierdijken zijn we in Nederland op dit moment beter beschermd tegen overstromingen dan ooit. Maar hoe zit het met onze toekomstige veiligheid, als de voorspelde klimaatveranderingen leiden tot zeespiegelstijging en ...
  help
  Veilig onder water \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
  Pieterse, N. \ Pols, L. \ 2007
  Leo Pols en Nico Pieterse (rpb) denken dat een duurzaam klimaatbeleid begínt bij de overheid. Die moet om te beginnen openheid tonen en inzicht geven in de werkelijke risicoprofielen van gebieden die kunnen overstromen. Ook binnen een dijkring zijn e ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Bedrijventerrein krijgt slim waterhuishoudkundig plan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Jansink, R.F. \ Heukels, T.R. \ Wanrooij, S.G.J.J. van \ 2006
  Op de grens van de gemeenten Borne en Hengelo verrijst het bedrijventerrein De Veldkamp van 61 hectare. Bij de ontwikkeling van dit terrein gaan de stedenbouwkundige en waterhuishoudkundige inrichting hand in hand. Het betreft de berging van hemelwat ...
  help
  Rijkswaterstaat onderzoekt morfologie Rijnsplitsingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Havinga, H. \ Bolwidt, L.J. \ 2006
  Rijkswaterstaat heeft metingen verricht naar bodemligging en bodemopbouw, stroomsnelheid en sedimenttransport van de Rijn bij Pannerdensche Kop. De verdeling van het water over Rijn en Waal is namelijk cruciaal voor hoogwaterveiligheid en de scheepsv ...
  help
  Rotterdam combineert waterberging met parkeergarage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Goedbloed, D. \ Willemsen, N.B. \ 2006
  Het centrum van Rotterdam kent twee urgente vraagstukken: ruimte voor parkeren en ruimte voor water. Er is veel wateroverlast in Rotterdam vooral door een geringe berging en afvoer oppervlaktewater. Naast maatregelen is circa 35.000 vierkante meter w ...
  help
  Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slijkerman, D. \ Bos, R. \ 2007
  Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers ...
  help
  Klimaatkaart tegen overstroming én droogte [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2007
  Nederland is een landkaart rijker die richting moet geven aan het overheidsbeleid om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van toekomstige klimaatveranderingen. De kaart die tijdens de Dag van Maarssen werd gepresenteerd, geeft de Nederlandse wat ...
  help
  NWO and water \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
  Boois, H. de \ 2004
  The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) promotes fundamental and applied research of high quality. The functioning of NWO is explained, besides the programmes for the water component
  help
  Afvalwater Transport-Systeem zuivering Nieuwe Waterweg, ATS-NWW \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Valkenburg, A. \ 2007
  In het kader van de veranderde wetgeving verontreiniging oppervlaktewater, kortweg VWO, is het ook voor de glastuinbouw niet meer toegestaaan het bedrijfsafvalwater te lozen op het oppervlaktewater. De glastuinbouw in het Westland dient te worden aan ...
  help
  Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Meteorologica [Artikel]
  Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
  Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
  help
  Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw [Boek]
  [2015]
  Deze Voorkeurstrategie Zoetwater omvat onder andere de volgende maatregelen: • Extra wateraanvoer naar West-Brabant vanuit het Hollandsch Diep door de Roode Vaart • Vergroten van de capaciteit van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA), waarvoor extra w ...
  help
  Ecologische functietoekenning van stagnante wateren in Oost-Gelderland [Boek]
  2006
  Onderzoek naar de ecologische betekenis van stagnante wateren in Oost-Gelderland met het oog op het doen van aanbevelingen voor de toekenning van een ecologische doelstelling. Stagnante wateren zoals sloten, vennen, plassen en meren hebben als gemeen ...
  help
  Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
  Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
  Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
  help
  Amstelboezem een echt afvoersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sikma, H. \ Lodewijk, M. \ 2008
  Het boezemstelsel van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat al eeuwen. Het functioneren ervan is bekend. Met modellen worden hoge waterstanden berekend. Vanuit de praktijk werden echter vraagtekens gezet bij de frequentie waarmee deze water ...
  help
  Zandhonger Oosterschelde : een verkenning naar mogelijke maatregelen [Boek]
  Maldegem, D.C. van \ Pagee, J.A. van \ 2005
  Na de voltooiing van de Deltawerken in 1987 is in de Oosterschelde zandhonger ontstaan. In 2004 is, op verzoek van DG Water, in het kader van het project Blauwe Delta een verkenning uitgevoerd naar de zandhonger in de Oosterschelde, naar de gevolgen ...
  help
  Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden [Boek]
  Roelsma, J. \ Kselik, R.A.L. \ Vos, J.A. de \ 2008
  Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdee ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.