Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Knelpunt in stedelijke ontwikkeling of is relativering gewenst : bemalingen en hun aantrekkende werking op verontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Boode, J. \ 2007
  Als voor renovatie van riooltracé's of voor ondergronds bouwen een bemaling nodig is, krijgen gemeenten of andere bouwers te maken met een inventarisatie van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Integratie van bemalingsplan en de invent ...
  help
  Advies normstelling MTBE [Boek]
  2007
  Op verzoek van VROM brengt brengt de TCB advies uit over het invoeren van een herstelwaarde voor MTBE in grondwater, en over de absolute hoogte van deze waarde
  help
  Wateratlas Twente : de grond- en oppervlaktewatersystemen van Regge en Dinkel [Boek]
  Louw, P. de \ 2006
  De Wateratlas Twente geeft een bloemlezing van vijftien kaarten uit de kaartenbak van 150 kaarten. Bij inrichting en beheer van oppervlaktewater is namelijk voorkennis nodig van de (grond)waterwensen van de verschillende grondgebruiksvormen
  help
  Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Vries, J.J. de \ 2007
  The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
  help
  Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
  Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
  help
  Grondwaterproblemen in Leidschenveen opgelost [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2007
  In de Vinex-wijk Leidschenveen in Den Haag zijn de grondwaterproblemen grotendeels opgelost doordat het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) ontbrekende drainage alsnog heeft aangelegd en bestaande drainage heeft gerepareerd. Dat blijkt uit een r ...
  help
  'Schoon Water voor Brabant': waarom werkt het? [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gooijer, Y. \ Leendertse, P. \ Buijze, S. \ verheijden, S. \ Aasman, B. \ Bardoel, B. \ 2007
  In Noord-Brabant loopt sinds 2001 het project 'Schoon Water voor Brabant'. In totaal 350 agrariërs en loonwerkers proberen de milieubelasting van het grondwater met tweederde te verminderen op een areaal van 7000 hectare. De gemeenten Den Bosch, Oss ...
  help
  Nog zeker 30 jaar toename van zware metalen in het oppervlaktewater [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heerdink, R. \ Broers, H.-P. \ Grift, B. van der \ Geerts, A. \ 2007
  In deze studie in het stroomgebied van de Dommel is onderzoek verricht naar de bijdrage (ook in de komende decennia) van het grondwater aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast is gekeken naar het effect van een aantal kansrijke maatregel ...
  help
  Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
  In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
  help
  Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
  De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
  help
  Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oude Essink, G. \ 2007
  In dit artikel wordt getracht de fysieke (directe) effecten van zeespiegelstijging op het Nederlandse grondwatersysteem boven water te krijgen. Deze feiten krijgen over het algemeen weinig aandacht in klimaatstudies die het zwaartepunt vaak hebben li ...
  help
  Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
  Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 1: Hydrologisch model [Boek]
  Cirkel, D.G. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 2: Beschrijving reactiviteit ondergrond en chemische waterkwaliteit [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Vink, C. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Verzilting in Nederland [Boek]
  Louw, P. de \ 2007
  Op 30 november 2004 organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging een Verziltingsdag om het actuele thema Verzilting bij de leden onder de aandacht te brengen. Er werden 7 presentaties gehouden waarbij het karteren, meten en modelleren van ver ...
  help
  Verziltingsbeheersing \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Maas, C. \ 2007
  Dit artikel bespreekt de variatie van zoutlast in de tijd (vanaf droogmaking en inpoldering van Nederland). Daarnaast komt het met een kwantificering van de behoefte aan doorspoelwater, de verzilting van de wortelzone, de beheersing van verzilting en ...
  help
  Ecologische risicobeoordeling van grondwater [Boek]
  Beelen, P. van \ 2007
  Dit briefrapport begint met een overzicht van de huidige regelgeving op het gebied van grondwater. Bodemverontreiniging en het Nederlandse waterbeheer kunnen aanleiding geven tot vervuiling van het grondwater. De Nederlandse grondwatersystemen zijn o ...
  help
  Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jansen, P. \ Hoogveld, S. \ 2007
  De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijf ...
  help
  Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
  De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
  help
  Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen : een theoretisch concept [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2008
  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theore ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.