Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Het lab als partner \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Berg, W. van den \ 2007
  ‘In een laboratorium lopen allemaal mensen die er geheimzinnig uit zien in hun witte jassen en die met allerlei chemische stofjes ‘gevaarlijke’ experimenten uitvoeren’. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Wat maakt het leven op een laboratorium nu zo ...
  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Afleiding getalswaarden voor nutriënten voor de goede ecologische toestand voor natuurlijke wateren [Boek]
  Heinis, F. \ Evers, C.H.M. \ 2007
  In de systematiek van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bij het vaststellen van de Ecologische Toestand (GET) de biologie leidend. Nutriënten (fosfor en stikstof) horen bij de ondersteunende fysisch-chemische parameters. Het rapport bevat voorstellen ...
  help
  Haal meer uit schoon water: vijf voorbeelden voor de Europese kaderrichtlijn water; vijf films van vijf minuten [Video]
  Stichting Natuurmedia \ 2007
  Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties hebben 5 minuten documentaires laten maken over schoon water. De documentaires gaan over projecten die in perspectief van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geen slecht figuur slaan. I ...
  help
  Jan Willem Rodenburg, voorzitter ILOW: "Waterlaboratoria zoeken verankering in Unie" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2007
  Drinkwaterbedrijven en waterkwaliteitsbeheerders hebben vanouds hun eigen laboratoria. Noodzakelijk om over de kwaliteit van water uitspraken te kunnen doen die op meer gebaseerd zijn dan op de zintuiglijke waarneming. Het traditionele werkterrein vo ...
  help
  Vismonitoring conform de KRW \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Pelsma, T. \ 2007
  Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de w ...
  help
  Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms [Boek]
  Hoving, I.E. \ Boekhoff, M. \ Knotters, M. \ Schilder, H. \ Wisse, S. \ 2007
  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk complia ...
  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Zout vanuit zee : verzilting van de rijkswateren in Midden-West-Nederland nu en in de toekomst \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Jacobs, P. \ 2007
  Getijdewerking vindt na de Deltawerken nog plaats in de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Door een strikte scheiding van zoet en zout water treden diverse problemen op, variërend van blauwalgengroei tot een zeer beperkte mogelijkheid voor trekviss ...
  help
  Integrale ecologische aanpak Waterkwaliteitsspoor Moordrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Balla, A. \ Jaarsma, N. \ Fennema, M. \ Meier, M. \ 2007
  Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat studies naar het waterkwaliteitsspoor voortaan 'breed en integraal' uitvoeren. Hiermee moeten ze KRW-bestendig worden. Bij een breed onderzoek staat het ecologische streefbeeld centraal. N ...
  help
  Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
  help
  Gezondheidsklachten mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan cyanobacteriën (blauwalgen) in Nederlands zwemwater \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
  Schets, F.M. \ Italiaander, R. \ Roda Husman, A.M. de \ 2007
  Om een mogelijk verband tussen de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauwalgen) in recreatiewater en het optreden van gezondheidsklachten bij waterrecreanten vast te stellen is in de zomer van 2006 door het RIVM microbiologisch en epidemiologisch onde ...
  help
  De microbiologische kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam [Boek]
  Schets, F.M. \ 2007
  Het water in de Amsterdamse Prinsengracht en Herengracht en het water in de Amstel bij de Berlagebrug en het IJmeer bij de inlaat van het gemaal Zeeburg is verontreinigd met feces van mens of dier. Acht van twaalf onderzochte mogelijke ziekteverwekke ...
  help
  Waar blijft de brasem? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Paternotte, B. \ 2008
  Brasem is een veelbesproken vis. Voor veel hengelaars is en blijft Abramis brama de belangrijkste soort. Beroepsvissers verdienen in de winter een goede boterham met het vangen van brasem. Sommige waterbeheerders zien de brasem daarentegen liever gaa ...
  help
  Productregistraties en waterkwaliteit : over de betekenis van effecten op het (aquatisch) milieu bij de toelating van (dier)geneesmiddelen \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Freriks, A.A. \ 2006
  Interessant is in hoeverre (dier)geneesmiddelen en daarin aanwezige actieve stoffen worden gereguleerd in de waterkwaliteitsregelgeving. De keerzijde van deze vraag is in hoeverre de effecten op het aquatisch milieu een rol spelen bij de registratie ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Microplastics : occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark [Boek]
  Lassen, C. \ Foss Hansen, S. \ Magnusson, K. \ Norén, F. \ Bloch Hartmann, N.I. \ Rehne Jensen, P. \ Gissel Nielsen, T. \ Brinch, A. \ 2015
  This report contains a review of existing knowledge on issues related to contamination by micro-plastics with a focus on the use and release of microplastics in Denmark and the presence of micro-plastics in the surrounding waters.
  help
  Baseline scenario’s KRW : update sociaal-economische ontwikkeling t.b.v. analyse Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Wienhoven, Manfred \ Briene, Michel \ Hussen, Karel van \ 2013
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een actualisatie van de baselinescenario’s voor de Economische analyse van het watergebruik voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het rapport schetst de recente ontwikkeling van de economie in de 7 deelstroomgeb ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.