Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Greening sanitary systems: an end-user perspective [Proefschrift]
  Hegger, D. \ 2007
  The central aim of the thesis is to contribute to a transition towards sustainable sanitation and wastewater systems and practices in Western society by developing a social science perspective on sanitation and wastewater management. The empirical co ...
  help
  Nederland en een duurzame wereld : armoede, klimaat en biodiversiteit : tweede duurzaamheidsverkenning [Boek]
  Hanemaaijer, A. \ Brink, C. \ Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven \ cop. 2007
  In de Tweede Duurzaamheidsverkenning staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgespr ...
  help
  Actualisatie onderbouwing derogatie 2009 : notitie t.b.v. CDM [Boek]
  Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Aarts, H.F.M. \ Middelkoop, J.C. van \ Willems, W.J. \ 2006
  In de nazomer van 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een derogatie toegekend. Daarmee is een ruimer gebruik van dierlijke mest mogelijk op melkveebedrijven gedurende de periode 2006-2009. Deze toekenning vond plaats op basis van een onder ...
  help
  Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker : inventarisatie van praktijkvoorbeelden, deelrapportage voor het BTO project 'Gedragspraktijk watergebruik' [Boek]
  Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ Frijns, J. \ 2008
  KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is ...
  help
  Van water en mest : mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren [landbouw en milieu] \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2012
  De waterkwaliteit in Nederland moet van Europa omhoog. Al decennia wordt daarom gewerkt aan vermindering van de uitspoeling van mineralen uit mest naar het grondwater. De laatste jaren heeft dat onvoldoende resultaat. Het wordt tijd voor een nieuwe k ...
  help
  Waternorm in Nederland weinig realistisch : waterschap legt lat mestbeleid hoog \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Rotgers, G. \ 2013
  ‘Brussel’ is bezorgd over de kwaliteit van zijn oppervlaktewateren. De doelen van de Kaderrichtlijn Water worden niet gehaald, twittert het Europese Milieuagentschap (EMA). De mestnormen zullen dus nog scherper moeten, vinden ook de Nederlandse water ...
  help
  Het milieu en de koelwatertemperaturen van elektrische centrales [Boek]
  Verwey, J. \ 1973
  help
  Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid : een bestuurskundig onderzoek [Proefschrift]
  Bressers, J.T.A. \ 1983
  Bestuurskundige evaluatie van de mate waarin de doelen, gesteld in het "Meerjarenplan voor de waterkwaliteit 1974-1979", zijn bereikt wat betreft de sanering van het rioolwater en het industrieel afvalwater in Nederland
  help
  De waterkwaliteit van Nederland : indicatief meerjarenprogramma water...\Zitting Tweede Kamer der Staten Generaal... [Tijdschrift]
  Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1975-1985
  help
  Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards [Boek]
  Fraters, B. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J. \ Boumans, L.J.M. \ Aarts, H.F.M. \ Daatselaar, G.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Zwart, M.H. \ 2014
  Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich heb ...
  help
  Waterschappen en omgevingsdiensten : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ 2014
  Onlangs is door de Commissie Waterketens en Emissies van de Unie van Waterschappen een nieuwe visie op de omgevingsdiensten vastgesteld. Aanleiding hiertoe was o.a. de in aantocht zijnde Omgevingswet en de de eerste ervaringen met de omgevingsdienste ...
  help
  Wat doen we met die vuile erfenis? : vervuild grondwater: nog steeds een risico : thema Onder de grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorsma, P. \ 2015
  In 1979 werd de eerste grote bodemverontreiniging ontdekt. Inmiddels is het ruim 35 jaar later en nog steeds lopen veel drinkwaterwinningen het risico dat ze vervuild raken. Hoe staat het ervoor met het saneren van oude bodemverontreinigingen? En dan ...
  help
  Uncertainties in evaluating the coherence of independently derived environmental quality objectives for air, water and soil \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
  Etienne, R.S. \ Willemsen, F.H. \ Ragas, A.M.J. \ 1998
  help
  Gezonde groei, duurzame oogst : tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023 [Boek]
  2013
  In deze nota is het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013–2023 beschreven. Deze nota vormt een vervolg op de Nota duurzame gewasbescherming, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2004-2010 was vastgelegd.
  help
  Bernard ter Haar, directeur-generaal milieu, ministerie infrastructuur en milieu : "Handen vol aan Europese milieudoelstellingen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2010
  Vele jaren waren we er aan gewend dat op rijksniveau de zorg voor het water verdeeld was over twee ministeries. Het Directoraat-Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat was verantwoordelijk voor veiligheid en de kwaliteit en kwanti ...
  help
  Extra maatregelen op Europees niveau nodig voor chemische KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Appelman, J \ Vos, J. \ 2008
  Volgens de Kaderrichtlijn Water moet oppervlaktewater voldoen aan milieukwaliteitsnormen. Voor prioritair gevaarlijke stoffen geldt als extra doelstelling de emissies uitgefaseerd moeten worden (nulemissie). Puntbronnen zijn in Nederlenad bekend en g ...
  help
  Analyse van het fosfaatbeleid : proceedings van het symposium gehouden op 23 maart 1984 Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen [Congresverslag]
  Bergen, V.W.J. van den \ Rade, J.H. \ Wegman, R.C.C. \ 1984
  help
  Grondwaterbeleid en milieubescherming : het beleid inzake een onbeschermde milieucomponent geillustreerd aan de regio het Gooi [Boek]
  Baan, N. van der \ Glasbergen, P. \ [1986]
  help
  Milieubeleid oppervlaktewateren [Boek]
  Nederland. Algemene Rekenkamer \ 1987
  help
  Landbouwchemicaliën nog steeds bedreiging voor de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oerlemans, H. \ 2014
  De dagen van DDT en parathion liggen ver achter ons. Land- en tuinbouw zijn veel schoner geworden. Toch zitten er in het oppervlaktewater nog steeds te veel resten van landbouwchemicaliën. Op veel fronten wordt gewerkt aan vermindering van de emissie ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.