Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De aanpak zware metalen op melkveebedrijven [Boek]
  Kool, A. \ Jongbloed, A.W. \ Moolenaar, S.W. \ Hilhorst, G.J. \ Schans, F.C. van der \ 2006
  In dit rapport zijn de stromen van koper en zink op melkveebedrijven geanalyseerd. Dit resulteert in een aantal aanknopingspunten om de belasting van deze zware metalen vanuit de melkveehouderij te beperken. We werken dit beeld uit aan de hand van de ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - task 2: Analysis of international and European policy instruments: pollution swapping [Boek]
  Oenema, O. \ Velthof, G.L. \ 2007
  This Report describes the results of Task 2 ‘Analysis of International and European policy instruments’. The aim of this task is to analyze the existing International and European policy instruments aiming at reducing emissions of ammonia, nitrous ox ...
  help
  Comparison of manufactured and black carbon nanoparticle concentrations in aquatic sediments \ Environmental pollution [Artikel]
  Koelmans, A.A. \ Nowack, B. \ Wiesner, M.R. \ 2009
  In this paper, the authors show that concentrations of manufactured carbon-based nanoparticles (MCNPs) in aquatic sediments will be negligible compared to levels of black carbon nanoparticles (BCNPs). This is concluded from model calculations account ...
  help
  Xeno-estrogenic compounds in precipitation \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Peters, R.J.B. \ Beeltje, H. \ Delft, R.J. van \ 2008
  The exposure to some chemicals can lead to hormone disrupting effects. Presently, much attention is focused on so-called xeno-estrogens, synthetic compounds that interact with hormone receptors causing a number of reactions that eventually lead to ef ...
  help
  De effecten van baggeren op emissies naar water en lucht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, C. van \ Rietra, R. \ Harmsen, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2010
  Baggeren van sloten is een gangbare praktijk in grote delen van laag Nederland. Slootbagger is rijk aan nutriënten en organische stof. Bij organisch rijke bagger - zoals in veengebieden - wordt bij iedere baggerronde ongeveer 350 kilo stikstof en 20 ...
  help
  Nieuwe ronde, nieuwe kansen in het regionale waterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Brils, J.M. \ 2010
  Vanuit grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals het Europese project AquaTerra is veel nieuwe en door waterschappen nog niet benutte natuurlijke systeemkennis beschikbaar. Het gaat hierbij om kennis over de herkomst en het lot (afbraak, bin ...
  help
  Herinrichting van diepe plassen : verantwoord hergebruik is mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buurman, M. \ Bolleboom, T. \ 2011
  Het gebruik van grond en baggerspecie bij herinrichting van diepe plassen vraagt goede besluitvorming en maatwerk om zorgvuldig om te gaan met belangen en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Begin 2009 heeft de toenmalige minister (Cramer) van ...
  help
  Environmental risk limits for various chlorobenzenes [Boek]
  Leeuwen, L.C. van \ 2010
  Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor een serie chloorbenzenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat monochloorbenzeen, dichloorbenzenen en tetrachloorbenzenen. Ze worden gebruikt als tussenproduct om andere stoffen ...
  help
  Emissies en verspreiding van fluoriden [Boek]
  Mennen, M.G. \ cop. 2010
  De emissies van fluoriden door de Nederlandse industrie naar lucht en oppervlaktewater, en daarmee de concentraties in lucht, regenwater en gras, zijn tussen 1985 en 2008 sterk afgenomen. De huidige emissies en concentraties in de lucht hebben geen g ...
  help
  Resultaten workshop 20 mei 2009 en achtergrondgegevens fosfaat, van leegloop naar kringloop [Boek]
  Vergouwen, A.A. \ 2010
  STOWA en Grontmij hebben samen het initiatief genomen in een workshop vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen, vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen met elkaar in contact te brengen ...
  help
  Bommen en granaten [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2008
  Tiel baggerde vorig jaar de stadsgrachten uit waarbij zeshonderd stuks munitie mee naar boven kwam. In Leiden liggen de baggerwerkzaamheden al ruim een jaar stil en in Katwijk werd na een intensieve zoektocht een 1000-ponder niet gevonden. In Nederla ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions : final summary report [Boek]
  Oenema, O. \ Oudendag, D.A. \ Witzke, H.P. \ Monteny, G.J. \ Velthof, G.L. \ Pietrzak, S. \ Pinto, M. \ Britz, W. \ Schwaiger, E. \ Erisman, J.W. \ Vries, W. de \ Grinsven, J.J.M. van \ Sutton, M. \ 2007
  In response to the environmental side effects of the increasing N losses from agriculture, especially during the period 1960-1990, series of environmental policies and measures has been implemented in the European Union (EU) from the early 1990s onwa ...
  help
  A disposition of interpolation techniques [Boek]
  Knotters, M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
  Milieuwetenschappers kunnen kiezen uit een grote verzameling interpolatietechnieken. Relevante criteria bij het kiezen zijn de toepasbaarheid in ruimte, tijd en ruimte-tijd, de mogelijkheid om de nauwkeurigheid van de geinterpoleerde waarden te kwant ...
  help
  Emissions by "other routes than air" from protected crop systems (greenhouses and crops grown under cover) : position paper [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ 2009
  RIVM heeft onderzoek gedaan naar emissies naar water van gewasbeschermingsmiddelen die in Europa in bedekte teeltsystemen worden gebruikt. Doel is te voorkomen dat oppervlakte- en grondwater aan te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel blootstaa ...
  help
  SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
  Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
  help
  Onderzoek naar de aanwezigheid van niet-zuurstofbindende en milieuvreemde stoffen in afvalwaterstromen, effluenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen en regenwaterafvoeren : rapport over de eerste fase van het onderzoek [Boek]
  Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1980
  help
  Biologische consequenties van bestrijden van water- en oeverplanten van eutrofe wateren, m.n. sloten, vaarten en kanalen [Boek]
  Baltjes, H.J. \ 1976
  help
  De gevolgen van olieverontreiniging voor de vegetatie van schorren [Studentenverslag]
  Steenbruggen, T. \ 1978
  help
  De ecologische consequenties van het omleggen van de Eems door de Dollard [Boek]
  Bergman, M. \ Dankers, N. \ 1978
  help
  Bemesting en grondwaterkwaliteit [Boek]
  Krajenbrink, G.J.W. \ 1982
  Een literatuurstudie naar de invloed van bemesting op de samenstelling van het grondwater, die vooral bedoeld is om een beter inzicht te verkrijgen van het proces uitspoeling, waarbij de meststoffen stikstof en fosfaat de nadruk krijgen
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.