Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Solubility of arsenic in multi-component systems : from the microscopic to macroscopic scale [Proefschrift]
  Stachowicz, M. \ 2007
  Arsenic in groundwater has generated one of the most important problems with respect to the quality of drinking water in the modern world. The aim of this thesis has been to assess, as good as possible for the present state of the art, the factors an ...
  help
  Meetcampagne warmtelozingen op de Zaan \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Frankema, O. \ Veld, W. in 't \ 2007
  De staatssecretaris van V&W heeft op 21 juni 2005 een nieuwe systematiek voor het beoordelen van warmtelozingen vastgesteld. De nieuwe systematiek is een behoorlijke wijziging ten opzichte van de ‘oude’ Algemene Beoordeling Koel-waterrichtlijnen (ABK ...
  help
  Stand van zaken rond diffuse verontreiniging water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Schipper, P. \ Bannink, A. \ Breemen, A. van \ 2007
  In Belo Horizonte (Brazilië) vond van 27 tot en met 31 augustus het IWA-symposium 'Diffuse pollution and urban drainage' plaats met circa 140 deelnemers, waarvan vier uit Nederland. Zij luisterden naar bijdragen over het (concept-)uitvoeringsprogramm ...
  help
  Problematiek rond diergeneesmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
  Snijdelaar, M. \ 2006
  Het aantal diergeneesmiddelen dat gebruikt wordt in Nederland is zeer groot. Om gericht te werk is eerst nagegaan welke diergeneesmiddelen nu daadwerkelijk in het Nederlandse oppervlaktewater gemeten zijn. Dit is te vinden in hoofdstuk 2. Het blijkt ...
  help
  Stand van zaken rond hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Derksen, A. \ Wal, B. van der \ Palsma, B. \ 2007
  Uit contacten tussen STOWA en waterbeheerders blijkt dat behoefte bestaat aan een overzicht van het onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater. Grontmij heeft zo'n overzicht opgesteld. Het vormt de basis voor dit artikel. De inform ...
  help
  Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie : berekening van de directe depositie van 18 probleemstoffen naar water [Boek]
  Bleeker, A. \ Duyzer, J.H. \ 2003
  Schattingen van de totale belasting van het Nederlandse oppervlaktewater door natte en droge atmosferische depositie voor 18 stoffen (onder andere metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen). De gegevens zijn zowel gebaseerd op zowel modelberekeningen al ...
  help
  Overzicht monitoring bijzondere stoffen [Brochure]
  2007
  In dit overzicht wordt een samenvatting gegeven van (meestal landelijke) onderzoeken naar bijzondere stoffen. Het gaat onder andere om hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen, geperfluoreerde verbindingen en brede screeningen naar onbekende stoffe ...
  help
  KRW en het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Welke effecten heeft het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen op de realisatie van KRW-doelen? Binnenkort maakt het ministerie van VROM dat programma bekend. Wat kunnen het ministerie van VROM en het ministerie van LNV bijdragen om de KRW-doelen dich ...
  help
  Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
  Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
  help
  Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slijkerman, D. \ Bos, R. \ 2007
  Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers ...
  help
  Uraniumprecipitatie met het BIOMETEQ (R) proces \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Weijma, J. \ Kiessig, G. \ 2007
  Percolaat van een stort van laagwaardig uraniumerts in het oosten van Duitsland bevat ca. 5mg/l opgelost uranium en andere zware metalen, vooral nikkel (0.5 mg/l). Het percolaat werd behandeld in een BIOMETEQ (R) pilotinstallatie voor simultane en ve ...
  help
  Uitspoeling van meststoffen uit grasland : emissieroutes onder de loep [Boek]
  Weerd, H. van de \ Torenbeek, R. \ Talsma, M. \ 2007
  Al jaren is het beleid in Nederland gericht op het terugdringen van meststoffen (stikstof en fosfaat) uit het oppervlaktewater. De hoeveelheid meststoffen die in het water terecht komt is al flink teruggedrongen. De landbouw heeft hieraan in belangri ...
  help
  Fenton verbetert slibontwatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Piron, D. \ 2008
  Voor totale kosten van de slibverwerking is het drogestofgehalte van de slibkoek een belangrijke factor. Hoe hoger het drogestofgehaltes, des te lager zijn de kosten. Op de rwzi Nijmegen wordt het slib ontwaterd met twee kamerfilterpersen tot een dro ...
  help
  Arseen in drinkwater: niet alleen een probleem voor Bangladesh \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakker, S.A. \ Halem, D. van \ Dijk, H. van \ Amy, G. \ 2008
  Reeds jaren is bekend dat ondiepe grondwaterputten in Bangladesh dikwijls arseen bevatten in concentraties die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat zich een ramp van ongekende omvang aan het voltrekken i ...
  help
  Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
  Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
  In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
  help
  Europese Grondwaterrichtlijn: stimulans voor gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Duijne, H. van \ Kessels, E. \ 2009
  De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van Kaderrichtlijn Water. In Nederland bestond de angst dat een te rigide invulling zou kunnen leiden tot een inperking van de mogelijkheden voor een nationaal risico- en gebiedsgericht beheer van veront ...
  help
  Gecombineerd onderzoek, bioassays en chemie : verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI'S [Boek]
  Kools, S.A.E. \ 2008
  In het voorjaar van 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht voor en door waterschappen in samenwerking met STOWA. Dit netwerk is bedoeld om pro-actief kennis uit te wisselen en onderzoeksactiviteiten af te stemmen. De ‘nieuwe’ of ‘v ...
  help
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en ...
  help
  Chemische screening van grondwater voor drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijker, L. \ Leerdam, T. van \ Wezel, A. van \ 2008
  Chemisch screeningsonderzoek in geselecteerde kwetsbare grondwaterwinningen in Nederland in de jaren 2005 tot en met 2007 toont aan dat in 20 van de 25 onderzochte winningen stoffen in het grondwater voorkomen. In acht winningen ging het om meer dan ...
  help
  Resultaten groot onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in stroomgebied Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhagen, F. \ 2009
  In het stroomgebied van de Maas is een groot onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in zowel grond- als oppervlaktewater. Sinds 2000 blijken de wettelijke normen steeds minder vaak overschreden te worden in het oppervlakte ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.