Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Leenaers, H. \ 2007
  In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
  help
  Ecologische risicobeoordeling depotterrein gemeente Epe [Boek]
  Mesman, M. \ 2007
  Op arseenhoudende depotgrond bij de gemeente Epe (Gelderland) zijn ecologische effecten waargenomen. Het arseen lijkt een remmende werking te hebben op de activiteit van bacteriën en algen. Veldonderzoek aan vegetatie, aaltjes en regenwormen laat ook ...
  help
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en ...
  help
  Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2008
  Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
  help
  Soilpedia [Website]
  Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem \ [ca. 2009]
  Soilpedia is ontwikkeld door SKB (Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem). Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. Er is een onderverdeling gemaakt in ...
  help
  Gebruik vervuilde baggerspecie is lokaal maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  Verschillende onduidelijkheden over het nut en de noodzaak van het (her)gebruik van baggerspecie, de regelgeving en de normering ervan werden door sprekers op de 9e Nationale Conferentie Baggerspecie op 11 februari 2010 in Nieuwegein naar voren gebra ...
  help
  Waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart \ Nieuwsbrief / Ministerie Verkeer en Waterstaat [Artikel]
  2010
  Op maandag 8 februari 2010 heeft staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga de waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart. Tot medio 2013 wordt er in totaal 145 hectare waterbodem gesaneerd. In totaal wordt circa 600.000 m3 v ...
  help
  Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands [Boek]
  Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Pol, J.W. \ 2011
  Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical revi ...
  help
  Besluit Bodemkwaliteit : Nuchter verstand heeft weer de overhand [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
  Moerman, A. \ Mooi, R. \ 2008
  Het Besluit Bodemkwaliteit is wat betreft de natte toepassingen op 1 januari 2008 in werking getreden. De bedoeling is dat het bodembeheer gemakkelijker, simpeler, praktischer en goedkoper wordt. De laatste decennia was een woud aan regelgeving rondo ...
  help
  Bodembeheer : Maatregelen per gebied uiterst effectief [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ 2008
  Het besluit Bodemkwaliteit geeft bepalingen voor het omgaan met bagger in heel Nederland. Tegelijkertijd biedt ze de kans om daarop per gebied te variëren. Als landelijk voorbeeld is een gezamenlijke pilot gestart
  help
  Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
  Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
  De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
  help
  Overzicht factsheets bodemsaneringstechnieken [Website]
  [2008]
  Onderdeel van Waterbodemrichtlijn : kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer (http://www.waterbodemrichtlijn.nl/). Als eerste informatieniveau zijn per techniek factsheets opgesteld, die geven een korte beschrijving van de techniek, van het toe ...
  help
  Emissies naar grondwater : overzicht van beleidsuitgangspunten en procedures voor beoordeling [Boek]
  Verschoor, A.J. \ Swartjes, F.A. \ cop. 2008
  Verontreinigingsbronnen op of in de bodem, zoals afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen of mest, kunnen de kwaliteit van het grondwater bedreigen. Voor elk bijbehorend beleidskader bestaan wetten om de verontreinigingsbronnen te reguleren. Doel van het o ...
  help
  Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
  1976
  With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
  help
  Een studie naar het voorkomen van zware metalen in bodemslib en water in en bij het Naardermeer [Boek]
  Braam, F.R.H. \ 1974
  help
  Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing : fase 1: Deelproject infiltratie in de bodem en bodemverontreiniging : samenvattend eindrapport [Boek]
  Tukkers, A.T. \ Duysens, L.J.E. \ Chardon, G.M. \ 1981
  Het afvalwater van ruim 300.000 woningen en een aanzienlijk aantal bedrijven. recreatieve voorzieningen e.d. zal op lange termijn niet (of slechts ten dele tegen zeer hoge kosten) kunnen worden afgevoerd naar en behandeld in een gemeentelijke of regi ...
  help
  Bemesting en grondwaterkwaliteit [Boek]
  Krajenbrink, G.J.W. \ 1982
  Een literatuurstudie naar de invloed van bemesting op de samenstelling van het grondwater, die vooral bedoeld is om een beter inzicht te verkrijgen van het proces uitspoeling, waarbij de meststoffen stikstof en fosfaat de nadruk krijgen
  help
  Onderzoek naar de mogelijkheden om de infiltratie van regenwater in een afvalstort te verminderen [Boek]
  Hoeks, J. \ Agelink, G.J. \ 1982
  help
  Transport en afbraak van olie in bodem en grondwater [Boek]
  Begeman, E. \ Gestel, C.A.M. van \ 1978
  De bestrijding van olieverontreiniging in de bodem is vooral voor dezedrinkwaterbedrijven erg belangrijk. Het verkrijgen van inzicht in het transport van olie in de bodem is van belang om de verspreiding van een eventuele vervuiling te kunnen voorspe ...
  help
  Beinvloeding van de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied van de Noordwestelijke Veluwe [Boek]
  Appelo, C.A.J. \ Krajenbrink, G.J.W. \ Ree, C.C.D.F. van \ 1982
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.