Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
  [tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
  Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
  help
  Natuurbalans 2008 \ Natuurbalans... [Jaarverslag]
  2008
  De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgeb ...
  help
  De Kaderrichtlijn Water en Visserij op de binnenwateren [Boek]
  Klein Breteler, J. \ Leeuw, J. de \ Keeken, O. van \ 2007
  In 2009 worden voor de vier stroomgebieden in Nederland de beheersplannen vastgelegd. De relatie tussen waterbeheer en de binnenvisserij is met de komst van de KRW in een nieuw licht komen te staan. Deze studie inventariseert de gevolgen voor de bero ...
  help
  Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
  Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
  help
  Zelfsturing door monitoring in de noordelijke Friese wouden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knotters, M. \ Vos, B. de \ Sonneveld, M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2007
  'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een ...
  help
  Beleidsnota invasieve exoten [Boek]
  [2007]
  Beleidsnota waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van het exotenbeleid (globalisering, internationale afspraken) en uitgangspunten van nieuw beleid. Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme die Nederland niet op eigen kracht kan b ...
  help
  De effectiviteit van slootkantbeheer door Agrarische Natuur Verenigingen in het Groene Hart en Waterland [Boek]
  Leewis, L. \ 2005
  In eerder onderzoek naar slootkantbeheer werd geconcludeerd dat slootkantbeheer niet effectief was. In dit onderzoek zijn bij 8 Agrarische Natuur Verenigingen in het veenweidegebied van het Groene Hart en Waterland, de resultaten van slootkantbeheer ...
  help
  Plas-dras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering : bodemkwaliteit, weidevogels en bedrijfsvoering in relatie tot plas-dras van grasland percelen [Boek]
  Tolkamp, W. \ Holshof, G. \ Zevenbergen, M. \ Klok, C. \ Hoving, I. \ Guldemond, A. \ 2006
  Onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het onder water zetten van een perceel grasland, gedurende twee of drie maanden. En dat over een periode van zes jaar. Het waterpeil mag variëren van 5 tot 20 cm. Doelstelling van dit ...
  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  Hoe kan ons ecosysteem ons geld opleveren? [Video]
  2015
  In de natuur bestaat geen afval: alles wordt hergebruikt. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, vertelt in dit college dat we de natuurlijke kringloop kunnen inzetten voor ons eigen gewin. Voorbeeld: de stad New York, die in plaats ...
  help
  Projectnota/ MER : aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust [Boek]
  2010
  De aanleiding voor het starten van het project Zandmotor is de verwachte toename van kustonderhoud langs de Nederlandse kust en de behoefte aan meer recreatieruimte in de Randstad. Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de toekomst de benodigde ...
  help
  Beleidsevaluatie Zandmotor 2013 [Boek]
  2014
  In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, ‘de Zandmotor’. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen ...
  help
  Doorstroming : een natuurontwikkelingsproject in de Dordtse Biesbosch : monitoring 1991-1997 [Boek]
  Paalvast, P. \ 2000
  De Dordtse Biesbosch is een gebied met hoge natuurwaarden. Om meer dynamiek in de Dordtse Biesbosch te creëren is door Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, het RIZA en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van vogels het natuurontwikkelingspro ...
  help
  TEEB voor gebieden : hoofdstudie [Boek]
  Hendriks, K. \ Braat, L. \ Deerenberg, C. \ Egmond, P. van \ Gaaff, A. \ Heide, M. van der \ Jongbloed, R. \ Klok, C. \ Leneman, H. \ Melman, D. \ Ruijs, A. \ Tamis, J. \ 2014
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met h ...
  help
  Beheer en onderhoud sleutel voor succes natuurvriendelijke oevers [thema waterkwaliteit] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
  Er zijn in Nederland sinds 1985 honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. De focus ligt al die tijd op aanleg, terwijl dergelijke oevers op termijn vaak geen succes zijn. De oplossing ligt in verbetering van het onderhoud, vooral door ...
  help
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2014
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
  help
  Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
  Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
  Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
  help
  Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000 \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F.W.B. van den \ Verschoor, G. \ 2007
  Nederland is, net als de overige lidstaten van de Europese Unie, bezig met implementatie van Europese regelgeving op het gebied van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Aangezien diverse natte natuurgebieden onder beide richtlijnen vallen, is een ...
  help
  Het IJsselmeergebied : natuurdoelen voor een ecosysteem in beweging \ De levende natuur [Artikel]
  Noordhuis, R. \ Roomen, M. van \ 2007
  De natuurwaarden van het IJsselmeer zijn in de loop der jaren sterk veranderd en nog steeds in bewegingg als gevolg van onder meer veranderingen in de voedselrijkdom van de meren, waarschijnlijk ook door klimaatverandering en nog steeds doorgaande he ...
  help
  "Als het tij keert, verzet men de bakens" 50 jaar beheer van de Biesbosch \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H \ Veenhuizen, D. \ 2008
  Als het tij keert... is zeker de praktijkervaring van Staatsbosbeheer en bewoners van de Biesbosch en voor de activiteiten die daar plaatsvinden. Nog in 1952 waren er grootse plannen voor inpoldering van het gebied, na de watersnood moesten deze plan ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.