Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurvriendelijk slootbeheer : resultaten van vier jaar beheer 2001-2005 [Boek]
  Well, E. van \ Kloen, H. \ 2006
  Het project heeft als doel: boeren, loonwerkers en waterbeheerders bekend maken met beheers- en inrichtingsvormen die er toe leiden dat sloten en polderwateren kunnen functioneren als een robuust, zelfreinigend en biologisch rijk ecosysteem onder beh ...
  help
  De grote waternavel een invasieve exoot [Video]
  Ministerie van LNV \ 2008
  Deze video gaat over de grote waternavel. Deze waterplant is geïmporteerd uit Noord-Amerika en verdringt inheemse waterlanten. Een deskundige vertelt hoe deze invasieve soort hier is gekomen en hoe deze kan worden bestreden
  help
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
  help
  Waterberging in de kop fan 'e Bloksleatpolder : verslag van een praktijkproef in een natuurgebied [Boek]
  Leeuw, C.C. de \ Wymenga, E. \ 2004
  In Laag-Nederland is in de periode 2000-2003 onderzoek verricht naar de effecten van waterberging in een winterpolder, die beheerd wordt als natuurreservaat door Staatsbosbeheer en daarnaast verpacht wordt als wei- en/of hooiland. Het doel van de pra ...
  help
  Hoogtij voor Laag Nederland : [werken met de natuur voor een veilige en mooie delta] [Boek]
  Braakhekke, W. \ [2008]
  Om ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering (hogere zeespiegel en hogere pieken in wateraanvoer door de rivieren), moet de natuur de kans krijgen om de Noordzeekust en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta te versterken. Aldus een ...
  help
  Handboek oevers en waterberging : handreiking voor ontwerp, inrichting en onderhoud [Boek]
  Waterschap Hollandse Delta \ 2007
  Voorliggend handboek heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden, in het bijzonder voor het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta, waar sinds begin van de jar ...
  help
  De natuurwetenschappelijke betekenis van het Dinkelgebied [Boek]
  Bruijn, O. de \ [ca. 1983]
  Dit rapport behandelt in hoofdzaak het Dinkeldal en aangrenzende gronden langs het ongekanaliseerde deel tussen Zoekerbrug en Beverborgsbrug: "in vogelvlucht" een afstand van 11 km, "langs de beek" een afstand van 19 km.
  help
  Een robuuste Kleine Beerze : deel 1: visie [Boek]
  Waterschap De Dommel \ DHV \
  In dit rapport staat de visie van Waterschap De Dommel op beekherstel van de Kleine Beerze tussen Vessem en Landgoed Baest. Met deze visie wordt invulling gegeven aan een groot aantal waterdoelstellingen die in dit gebied zijn neergelegd: beekherstel ...
  help
  Kosten realisatie milieu- en watercondities EHS en VHR : eindrapportage [Boek]
  Stuurgroep Milieutekorten \ 2007
  Eindrapportage over de kosten van het realiseren van de operationele doelstelling ‘Realisatie milieukwaliteit Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR) en de financiering. In deze notitie is een technische bereke ...
  help
  De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ 1998
  help
  Natuurherstel begint bij herstel watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhoeff, G. \ Overkamp, B. \ Thijssen, M. \ 2010
  Sommige delen van de zogeheten natte natuurparels, de waardevolste en meest waterafhankelijke natuurgebieden in Brabant, zijn verdroogd of vermest. Verdroging van natuurgebieden is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurkwal ...
  help
  Vaart achter de verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Meijerink, J. \ Bosma, N. \ Swart, E. de \ 2010
  De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de terreinbeherende instanties Flevo-Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een quickscan verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden in Flevoland te laten u ...
  help
  Hydrologisch en vegetatiekundig onderzoek in het C.R.M. reservaat "De Dommelbeemden" [Boek]
  Vries, R.F. de \ 1980
  Doctoraalonderzoek Cultuurtechniek in het kader van de projectstudie Landinrichting Midden-Brabant. Veel aspecten van terreinbeheer komen ter sprake; de relatie landbouw en natuur is daarbij niet uit het oog verloren
  help
  De Oosterschelde en de zorg voor het milieu [Boek]
  Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
  help
  Natuurtechnisch model voor de beschrijving en voorspelling van effecten van veranderingen in waterregime op de waarde van een gebied vanuit natuurbehoudsstandpunt [Boek]
  Gremmen, N.J.M \ 1987-1990
  help
  Ueber die Breite hydrologischer Schutzzonen um Naturschutzgebiete in Mooren = Width of hydrological buffer zones around peatland reserves [Boek]
  Molen, W.H. van der \ 1981
  help
  Een model voor struktuurgebonden landschapsbehoud in het stroomgebied van de Vennevertlose Beek te Winterswijk [Boek]
  Waterschap van de Berkel \ [ca. 1975]
  Landschapsplan voor een beekgebied, Commissie Pons
  help
  Industriezandwinning IJsselmeer : toetsingsadvies over de 2e aanvulling op het milieueffectrapport [Boek]
  2016
  Smals IJsselmeer BV te Cuijk heeft het voornemen om industriezand te produceren uit specie dat gewonnen wordt in het IJsselmeer. De zandwinning moet plaats gaan vinden in een gebied met een oppervlakte van bruto 250 ha, gelegen op 5 kilometer ten zui ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Watergebiedsplan boezem NWO (ontwerp) [Boek]
  Waterschap Reest en Wieden \ 2007
  Doel van het water-op-maat project (Wom-project) voor de Boezem van Noordwest-Overijssel (NWO) is de waterhuishouding zo goed mogelijk af te stemmen op de hoofdfunctie van het gebied, en tevens om het gebied minder gevoelig te maken voor extreme omst ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.