Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KRW-doelstellingen en maatregelen: een 'echt' pragmatische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ Visser, S. \ 2007
  Welke werkwijze hanteert Waternet namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij het bepalen van ecologische doelstellingen voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de KRW en het opstellen van bijbehorende maatregelpakketten? H ...
  help
  Maaien of niet? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldman, W. \ Augustijn, D. \ Visser, M. \ Huthoff, F. \ 2007
  In 2002 is in Nederland de Flora- en faunawet aangenomen. Deze wet moet de flora en fauna in Nederland beschermen en legt onder andere beperkingen op voor het maaibeheer van sloten. Om de invloed van vegetatiegroei op de afvoer door sloten te onderzo ...
  help
  Kunstmatig neuraal netwerk ingezet voor ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knoben, R. \ Evers, N. \ Jansen, J. \ Ligtvoet, W. \ 2008
  Speciaal voor de ex ante evaluatie KRW is door Royal Haskoning een nieuw ecologisch kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt om de ecologische effecten van de geplande KRW-maatregelen voor de regionale wateren te voorspellen. Varianten van m ...
  help
  Vegetatieonderzoek de Fliert [Boek]
  Hoogerwerf, C.H. \ Bakker, N.J. \ Daniëls, P.C. \ Buro Bakker \ 2007
  In de periode maart t/m augustus 2006 is een vegetatieonderzoek uitgevoerd betreffende de begroeiing van de Fliert. Aanleiding tot het onderzoek is de vraag naar het effect van het niet maaien van watergangen op het doorstroomprofiel en de vegetatieo ...
  help
  Nieuwe ronde, nieuwe kansen in het regionale waterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Brils, J.M. \ 2010
  Vanuit grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals het Europese project AquaTerra is veel nieuwe en door waterschappen nog niet benutte natuurlijke systeemkennis beschikbaar. Het gaat hierbij om kennis over de herkomst en het lot (afbraak, bin ...
  help
  Werken met de gedragscode voor de Flora- en faunawet \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  2010
  Vanaf 2005 is de Flora- en faunawet ook voor onderhoudswerk gaan gelden, waarop door de Unie van waterschappen een gedragscode is ontwikkeld, waarmee door de waterschappen gewerkt kan worden. Door met deze gedragscode te werken wordt voorkomen dat er ...
  help
  Actief Randenbeheer Drenthe lijkt effect te hebben \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, C. de \ Brink, C. van den \ Alebeek, F. van \ Veen, R. van \ Noordam, J. \ Veldsink, G. \ Rozen, D. van \ 2009
  Via monitoring inzicht krijgen in het effect van actief randenbeheer op de oppervlaktewaterkwaliteit en de biodiversiteit in het landelijk gebied en op de inpasbaarheid op de agrarische bedrijven in een bepaald gebied. Dat was het doel van het pilotp ...
  help
  Natuur en stromend water \ De levende natuur [Artikel]
  Smits, A.J.M. \ 2008
  Eén van de aandachtsgebieden voor de Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer zijn de stroomgebieden. Niet alleen omdat stroomgebieden in beginsel één van de meest soortenrijke ecosystemen ter wereld zijn, maar ook omdat in stroomgebieden ruimte ...
  help
  De relatie tussen vogelstand, grondwaterstand en bodemfauna in de Bennekomse hooilanden [Boek]
  Erich, W. \ Peeters, P. \ 1976
  Ecologie Binnenveld
  help
  Oecologische visie Randmeren : advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad [Boek]
  Bick, H. \ Schaik, A.W.J. van \ 1980
  Advies Natuurbeschermingsraad
  help
  Veranderingen in het milieu en de vegetatie in de Biesbosch door afsluiting van het Haringvliet [Proefschrift]
  Boois, H. de \ 1982
  Monografie over 5 jaar onderzoek naar de vegetatieveranderingen na het wegvallen van de getijdenwerking in de Biesbosch. De minste verandering werd geconstateerd op de hooggelegen stroomruggen, de meeste op de laaggelegen grienden, waar de bodem een ...
  help
  Een onderzoek van de planten- en dierenwereld in het gebied van de Koppelsprengen te Ugchelen [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
  In deze publicatie worden de landschappelijke en biologische waarden van sprengen behandeld, onderwerpen die de afgelopen jaren sterk in de belangstelling zijn komen te staan. Het rapport bevat een verzameling gegevens, bijeengebracht tijdens inventa ...
  help
  De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft - V: De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden tijdens en na de inundatie [Boek]
  Bakker, D. \ 1950
  help
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Verdonschot, P. \ 2016
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In de ...
  help
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Scheepens, M. \ Coenen, D. \ Verdonschot, P. \ 2016
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste bescha ...
  help
  De waterkwaliteit van de bronsystemen in het Bunder- en Elsloërbos : bronnen van zorg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Loermans, J. \ Mullekom, M. van \ Jalink, M.H. \ 2014
  De waterkwaliteit van de bronnen in het Bunderbos en Elsloërbos wordt in hoge mate bepaald door met name de boven- en ondergrond van het Centraal Plateau. Dat geldt zowel voor de kalkrijkdom van het intrekgebied die een rechtsstreeks verband heeft me ...
  help
  Natuurgebied Het Korte Broek \ De wijerd [Artikel]
  Alphen, D. van \ 2013
  In 1997-1998 en 2012-2013 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) in het gebied Het Korte Broek ontwikkelingsplannen uitgevoerd. Er is dus het nodige veranderd in "Het Broek". Een prachtig gebied voor bekenliefhebbers en mensen die natuurontwikk ...
  help
  How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows [Proefschrift]
  Cirkel, D.G. \ 2014
  Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig v ...
  help
  Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
  help
  Steekmuggen monitoring Bargerveen: nulmeting plangebieden Weiteveen en Zwartemeer 2015 [Boek]
  Strijkstra, A.M. \ 2015
  Dit rapport beschrijft allereerst 1) de ecologie van steekmuggen. Hierbij worden de gevoeligheden van steekmuggen behandeld. Er zijn grote verschillen tussen soortgroepen die zich meer in natuurlijke omstandigheden thuis voelen of meer bij bebouwing. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.