Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Herstel vismigratie in Noord-Nederland in volle gang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huisman, J. \ Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Kroes, M. \ Riemersma, P. \ 2007
  Herstel van vismigratie is vanuit de Kaderrichtlijn Water een belangrijke opgave. In de KRW vormt vis één van de ecologische groepen waarvoor doelen worden opgesteld en maatregelen uitgewerkt. Tevens is deze groep een belangrijk beoordelingselement v ...
  help
  Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
  In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
  help
  Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
  Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
  Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
  help
  Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie [Boek]
  Didderen, K. \ 2007
  Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van ...
  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : eindrapportage 2003-2006 [Boek]
  Lamers, L. \ 2006
  Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. ...
  help
  Cyclic state shifts in a restored shallow lake [Proefschrift]
  Rip, W.J. \ 2007
  Rip onderzocht de oorzaak van de fluctuaties aan de hand van natuurreservaat Botshol ten zuidwesten van Abcoude. Ze vond er een relatie met de afwisseling van droge en natte winters. Vroeger waren de winters minder nat en ook niet zo vaak nat, waardo ...
  help
  Ecologische risicobeoordeling van grondwater [Boek]
  Beelen, P. van \ 2007
  Dit briefrapport begint met een overzicht van de huidige regelgeving op het gebied van grondwater. Bodemverontreiniging en het Nederlandse waterbeheer kunnen aanleiding geven tot vervuiling van het grondwater. De Nederlandse grondwatersystemen zijn o ...
  help
  Vis in het waterbeheer van Flevoland 'een kwestie van gewenning' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Vissen in Flevoland - Visie op Vis, van Waterschap Zuiderzeeland
  Maasdam, R. \ Brouwer, B. \ 2007
  Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Flevoland. Hoewel de visstand een goede graadmeter vormt voor de waterkwaliteit had het waterschap weinig oog voor vis. Met de komst van de Europese Kader ...
  help
  Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
  Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
  help
  Invloed van het peil op biodiversiteit en natuurwaarde \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
  Noordhuis, R. \ Zwarts, L. \ 2002
  Het peilverloop bepaalt het aanbod aan habitats en daarmee het aantal soorten in een gebied
  help
  Mogelijke oorzaken Corbicula sterfte in de Maas : een verkennend onderzoek naar beschikbare informatie in 2006 [Boek]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2007
  De afgelopen jaren is er gedurende de zomer een aantal keren lokale en massale sterfte geconstateerd onder Aziatische korfmosselen in de Maas. Toen er bij RWS in juli en september 2006 weer meldingen van sterfte binnen kwamen werd besloten tot nader ...
  help
  Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Bijbehorende website
  Zonderwijk, M. \ 2007
  De waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: Methoden [Boek]
  Overzee, H.M.J.. van \ Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Goudswaard, K. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2013
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in detail ...
  help
  Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Klazenga, M. \ 2014
  In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
  help
  Impact of hydrodynamic changes on the zonation of helophytes \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
  Coops, H. \ Velde, G. van der \ 1996
  This paper explores the implications of hydrological change that has occurred in many water bodies in The Netherlands for the helophyte vegetation and the management of the littoral zone. In particular, the Rhine-Meuse estuary in The Netherlands will ...
  help
  Sterke toename verkeerssterfte otters : extra maatregelen dringend noodzakelijk \ Zoogdier [Artikel]
  Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Niewold, F.J.J. \ 2014
  De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft b ...
  help
  Fysisch/chemische datarapportage vooroeverproject Lek : fysisch/chemische data [Boek]
  Kerkum, F. \ 2007
  De monstername is zodanig verricht dat de gegevens ook zijn te relateren aan de resultaten van de biologische parameters macrofauna en nematoden. Daarom zijn de sediment monsters genomen in de kribvakken waarin ook de monsters zijn genomen voor macro ...
  help
  Datarapport 2008 bodemchemie Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2008 [Boek]
  Greijdanus-Klaas, M. \ 2009
  In het kader van het project monitoring vooroevers Lek zijn in 2006 en 2008 monsters van de bodem genomen in open en afgesloten kribvakken in de Lek bij Everdingen/Steenwaard. In het project monitoring vooroevers Lek wordt de effectiviteit van oeverv ...
  help
  Analyse oeverontwikkelingen Grevelingenmeer : periode 1990-1998 [Boek]
  Consemulder, J. \ Liek, G.J. \ 2010
  In het Grevelingenmeer is onderzocht welke oeverontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de periode januari 1990-januari 1998. Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek, waarin de ontwikkelingen tot 1995 zijn vermeld. Alle metingen die n ...
  help
  Hydraulische metingen vispassages Nederrijn-Lek : resultaten 2002-2007 [Boek]
  Schropp, M.H.I. \ 2010
  Om vistrek via de Nederrijn-Lek mogelijk te maken zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein voorzien van vispassages. De vispassages zijn uitgevoerd als bekkentrap en zijn operationeel sinds oktober 2001 (Driel) en augustus 2004 (Amerongen en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.