Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
  Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
  De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
  help
  Vijftig vrachtwagens fosfaatmeststof uit het spoelwater van aardappels : er is geen reden om in het najaar massaal meststoffen toe te passen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
  Iersel, H. van \ 2014
  Fosfaat is een zogenaamde eindige meststof. Anders dan bijvoorbeeld stikstof, wordt fosfaat veelal gedolven uit mijnen die uitgeput zullen raken. Het bedrijf Waterstromen heeft nu samen met Melspring een nieuw procedé en een nieuwe fosfaatmeststof on ...
  help
  Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard [Boek]
  Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Hoving, I.E. \ Meerkerk, B. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgew ...
  help
  Invloed van kwel en neerslag op de vegetatie van natte schraalgraslanden en trilvenen in de Blauwe Hel bij Veenendaal [Studentenverslag]
  Jong, C. de \ Streefkerk, A. \ 1993
  help
  Onderzoek naar de veranderingen in vegetatie en bodemvruchtbaarheid van dertien blauwgraslandpercelen [Boek]
  Pannekoek, G. \ 1982
  Dertien percelen in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn in het vergelijkingsonderzoek opgenomen
  help
  De opbrengstverandering bij grasland ten gevolge van diepe grondwaterwinning in West-Utrecht = Effects of groundwater extraction on crop yield of grassland in West-Utrecht [Boek]
  Lanen, H.A. van \ 1981
  help
  De kwaliteit van water : voor beregening bestaan geen harde, absolute getallen! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
  Kamp, C. \ 2013
  Water is van essentieel belang op de golfbaan, zowel voor een optimale kwaliteit van fairways en greens als voor levendige waterpartijen eromheen. Vaak is echter weinig bekend over water en de invloed ervan. Daarnaast zijn er diverse innovatieve tech ...
  help
  STOWA Documentaire 2015 : muizenplaag in Fryslan [Video]
  2015
  Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangen ...
  help
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening - Dl. 4: Heino 1984/85 [Boek]
  Fonck, H. \ 1987
  In het groeiseizoen 1984 is voor het vierde achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de invloed van beregening op d e nitraatuitspoeling onder grasland bij verschillende niveaus van kunstmest N bemesting. Omdat in voorgaande jaren resultaten zijn ...
  help
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
  Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
  help
  Transitions in nutrient management on commercial pilot farms in the Netherlands [Proefschrift]
  Oenema, J. \ 2013
  De doelstelling van dit onderzoek is het evalueren van de transitie van die melkveebedrijven, die voldeden aan wet- en regelgeving wat betreft het milieu en daarvoor intensief werden begeleid door onderzoekers en voorlichters. In het bijzonder gaat h ...
  help
  Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van de gronden in "De Veenkampen" [Boek]
  Jansen, P.C. \ Veerman, G.J. \ 1987
  help
  Landbouwkundig en natuurtechnisch beheer van rivierdijkgrasland [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1986]
  TAW brochure met richtlijnen voor natuurtechnisch en landbouwkundig beheer, bedoeld voor ontwerpers en beheerders van dijken en boeren en natuurbeschermers die met rivierdijkgrasland te maken hebben.
  help
  De produktiviteit van weidevogels bij intensief graslandgebruik in waterland (1982 t/m 1984) : een gezamenlijk onderzoek van boeren en natuurbeschermers [Boek]
  Joosten, L. \ Snellink, A. \ Vloedgraven, O. \ 1986
  help
  Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties [Boek]
  Sykora, K.V. \ Liebrand, C.I.J.M. \ Melman, P. \ 1987
  Welke structuur en floristische samenstelling dient de begroeiing van een rivierdijk te hebben, die enerzijds een zo goed mogelijke waarborg biedt tegen aantasting door watererosie en anderzijds de natuurwaarde van dit biotoop zoveel mogelijk in stan ...
  help
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing [Boek]
  Wymenga, E. \ Latour, J. \ Beemster, N. \ Bos, D. \ Bosma, N. \ Haverkamp, J. \ Hendriks, R. \ Roerink, G.J. \ Kasper, G.J. \ Roelsma, J. \ Scholten, S. \ Wiersma, P. \ Zee, E. van der \ 2016
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang ble ...
  help
  Pilot hoge bomen : waterberging op een natuurgras sportveld [Boek]
  Köster, B. \ Mandemaker, E. \ Berkhout, W. \ Tolman, Y. \ Oostindie, K. \ Geissen, V. \ Wesseling, J. \ Ritsema, C. \ 2012
  Door het grote areaal glastuinbouw in de gemeente Westland zijn veel polders in de gemeente in hoge mate ‘verhard’. Neerslag stroomt hierdoor versneld af naar het watersysteem. Bij piekbuien kan dit leiden tot te snelle peilstijgingen, zoals is gebeu ...
  help
  Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Eekeren, N. van \ Rietberg, P. \ Gerner, L. \ Leeuwen, M. van \ 2015
  In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan opti ...
  help
  Waterhuishoudingsproefvelden op grasland 1947 - 1950 en de slootmaaiproeven in 1950 en 1951 [Boek]
  Schaaf, D. van der \ Mes, A.E.R. \ 1961
  help
  De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van bos-, heide- en graslandvegetaties [Boek]
  Visser, P.H.B. de \ Vries, W. de \ 1989
  De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van een aantal combinaties van bos- en heidesystemen op zandgronden is berekend met het simulatiemodel SWATRE. Bij bos is daarbij onderscheid gemaakt in een 3-tal bostypen: douglas, grove den en eik. Ook is gekeken ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.