Login

Hydrotheek

help
Jaarverslag 2016 : Advies Commissie Schade Grondwater [Jaarverslag]
Kok, G.N. \ 2016
Het jaarverslag geeft als gebruikelijk een overzicht van de verzoeken om onderzoek naar schade die belanghebbenden menen te hebben geleden door grondwateronttrekkingen, die de Advies- Commissie Schade Grondwater (ACSG) heeft afgehandeld of in behande ...
help
Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
help
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Huijgevoort, Marjolein van \ Mulder, Martin \ 2019
De Waterwijzer Landbouw is in principe ook toepasbaar in Laag Nederland, voor de opti- malisatie van de zoetwatervoorziening en waterverdeling om gewasopbrengstderving, veroorzaakt door droogte-, nat-, of zoutschade, te minimaliseren. Dat is de belan ...
help
Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
help
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor waterwijzer landbouw [Boek]
Bakel, Jan van \ Hoving, Idse \ 2017
Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. Om een methodiek te ontwikkelen waarmee landbouwschade kan worden geschat in afhankelijkh ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : Plan van Aanpak fase 2 [Boek]
2018
In 2017 is de eerste, proof-of-concept, versie van het instrument Regioscan Zoetwatermaatregelen gereed gekomen. De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een communicatietool, die beoogt waterbeheerders snel inzicht te geven in de ruimtelijke variatie va ...
help
Effecten klimaatverandering op terrestrische natuur : Deltafact [Factsheet]
2019
In deze deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en met name in hoeverre de natuurvoorspellingsmodellen in Nederland geschikt zijn om rekening te houden met het veranderende klimaat.
help
Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs [Boek]
Knotters, Martin \ Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Hendriks, Rob \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Kroes, Joop \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ 2017
De Waterwijzer Landbouw wordt in een aantal fasen gerealiseerd. In eerdere fasen is het bestaande modelinstrumentarium verbeterd, uitgebreid en zijn modelinstrumenten (SWAP- WOFOST) gekoppeld tot een operationeel en getoetst simulatiemodel voor gras, ...
help
Uitwerking boerderijvarianten op economie en broeikasgasemissies : klimaatbestendige akkerbouw op veengronden [Boek]
Verstand, Daan \ Voort, Marcel van der \ Vijn, Marcel \ 2020
In 2019 is gewerkt aan het opstellen van boerderijvarianten die passen binnen een circulaire en klimaat neutrale maatschappij. Om meer handen en voeten te geven aan de opgestelde boerderijvarianten is er nu een nadere uitwerking en verfijning uitgevo ...
help
Development and test of usability of an operational crop growth system for farmers : TKI Farmers'App (final report) [Boek]
Snippen, Edwin \ Ball, Sheila \ Bos-Burgering, Liduin \ Haaksma, Herman \ Vollebergh, Tom \ Ben-Yosef, Yaniv \ Walsum, Paul van \ 2018
The goal of this project was to demonstrate the possibility to develop a real-time forecasting system for crop production, enabling water boards, farmers and the insurance broker to improve their services and possibly reduce costs. The setup of both ...
help
Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
help
Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade [Boek]
2019
Grondwater vormt in Nederland een belangrijke bron voor drinkwater en industrie. Daarnaast wordt grondwater onttrokken voor beregening in de landbouw, het drooghouden van bouwputten en voor het leggen van kabels en leidingen. Grote onttrekkingen kunn ...
help
Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Boek]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
help
Jaarverslag 2018 : AdviesCommissie Schade Grondwater [Jaarverslag]
2018
Het jaarverslag geeft als gebruikelijk een overzicht van de ver-zoeken om onderzoek naar schade die belanghebbenden menen te hebben geleden door grondwateronttrekkingen, die de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft afgehandeld of in behandel ...
help
De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel [Boek]
Mulder, H.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Vos, A. de \ Straten, G. van \ Heinen, M. \ Kroes, J.G. \ 2018
Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstand ...
help
Beekherstel Beek Ubbergen : hoe een brede beekbenadering leidt tot maatregelen en effecten op detailniveau, voor de beken op de stuwwal bij Beek Ubbergen [Studentenverslag]
Hoogeveen, F. \ 2010
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft de opgave om een aantal beken op de stuwwal bij Beek Ubbergen te laten voldoen aan de zogenaamde HEN-status (wateren met het Hoogst Ecologisch Niveau). Deze status komt voort uit het waterbeleidsplan. Het watersch ...
help
Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
help
Deltaprogramma Zoetwater : Kennisagenda Zoetwater 2017 : geprogrammeerde onderzoeken en openstaande kennisvragen [Boek]
2017
De kennisagenda geeft een beeld van de stand van zaken van lopende en afgeronde onderzoeken. Eind 2016 is de Kennisagenda geactualiseerd. Hiermee zijn de beschrijvingen van de lopende onderzoeken weer up to date. Tevens zijn beschrijvingen opgenomen ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.