Login

Hydrotheek

help
Klimaatverandering : samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bregman, B. \ Dorland, R. van \ Brinke, W. ten \ Vos, R. de \ Petersen, A. \ Visser, H. \ 2015
In 2013 en 2014 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vier rapporten gepubliceerd over klimaatverandering. De vier rapporten zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 reviewers. De diverse commentaarrondes leverden bijna 40.000 comm ...
help
Stad in het nieuwe klimaat [Boek]
2016
Stad in het nieuwe klimaat is een uiting van het Programma Ruimtelijke Adaptatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze special staan initiatieven met betrekking tot klimaatadaptatie.
help
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw [Boek]
2020
Wat is het probleem van klimaatverandering voor landbouw en hoe kan de landbouwsector zich aanpassen aan klimaatverandering?
help
Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Boek]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
Advies klimaat en het bodem‐ en watersysteem in gebiedsontwikkeling [Boek]
Tuinstra, J. \ Gribling, C. \ Wensem, J. van \ 2012
De TCB heeft de kwalitatieve en kwantitatieve bijdragen belicht die het bodem‐ en watersysteem met behulp van ecosysteemdiensten kan leveren aan het behalen van opgaven van het klimaatbeleid. De door het KNMI voorspelde klimaatverandering leidt tot o ...
help
Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Boek]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
help
Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
[2013]
De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
help
NKWK Klimaatbestendige Stad : Rapportage Onderzoeksprogramma 2018 [Boek]
Gehrels, H. \ Goosen, H. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Hofland, S. \ Snep, R. \ Bosch, P. \ Pötz,, H. \ Kluck, J. \ Bel, M. de \ Koekoek, A. \ [2018]
Dit rapport van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) beschrijft twee tools die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van gemeenten en andere overheden bij het doorlopen van v ...
help
Hotspot Rijnenburg : over kennisdoorwerking en een aanpak die tot een klimaatbestendige en duurzame structuurvisie Rijnenburg heeft geleid [Boek]
Kruining, M.J. van \ Steenstra, M.K. \ Visser, W.M. \ Moens, R.P. \ [2012]
Bij het opstellen van de structuurvisie voor het nieuwe woongebied Rijnenburg is theoretische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie (nationaal en internationaal) verzameld en toegepast in de structuurvisie. Zo is ervaring opgedaan m ...
help
Deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering : synthesedocument : achtergronddocument bij Deltaprogramma 2015 [Boek]
2014
Het synthesedocument van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) geeft de essenties weer van vijf jaar lang onderzoek, samenwerking en besluitvorming voor een aanpak die beoogt om in de toekomst de wateropgaven op orde te houden en de ...
help
Leeuwarden klimaatbestendig : een integrale benadering van stedelijke klimaatadaptatie [Studentenverslag]
Doornbos, A. \ 2017
In Nederland zijn veel ambities omtrent klimaatadaptatie, maar bij veel gemeenten ontbreekt het aan praktische stappen om deze ambities te bereiken in de vorm van beleid. Lokale overheden hebben belang bij een handreiking om tot klimaatadaptatiebelei ...
help
Rotterdams weerwoord : urgentiedocument : samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat [Boek]
2019
De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf bouwen de komende jaren verder aan een klimaatbestendig Rotterdam. Dit doet de gemeente ...
help
Hotspot Klimaatbestendig Groningen : eindrapportage [Boek]
Roggema, R. \ [2009]
De resultaten van het hotspot project, zoals ze in dit eindrapport samengevat zijn uit de talloze uitgebreide deelrapportages, geven zowel een antwoord op de vraag hoe kunnen we klimaatadaptatie verankeren in het ruimtelijke ordeningsproces (methodis ...
help
De hittebestendige stad : een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte [Boek]
Kluck, Jeroen \ Klok, Lisette \ Solcerová, Anna \ Kleerekoper, Laura \ Wilschut, Liesbath \ Jacobs, Cor \ Loeve, Ronald \ 2020
Het klimaat verandert. Het wordt natter en heter. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom staan de gemeenten voor de uitdaging om er vanaf 2020 voor te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig ...
help
Aanpassen met beleid : bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bree, L. van \ Dorland, R. van \ 2013
In het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategi ...
help
Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen [Boek]
Boer, J. de \ 2012
Dit rapport laat zien dat de participatie van stakeholders bij adaptatieprojecten kan worden bevorderd door informatie over aard en effecten van klimaatverandering zo te duiden dat ook niet-specialisten kunnen snappen wat er aan de hand is. Het duide ...
help
Deltaproof midterm review : projectenoverzicht [Boek]
2013
Dit rapport, dat samen met rapport 2013-04 een geheel vormt, geeft een overzicht van alle projecten die STOWA heeft geïnitieerd of waaraan STOWA bijdraagt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof.
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015 [Boek]
Haverkamp, Gerard \ 2016
In deze publicatie wordt gerapporteerd over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt verslag gedaan over de voortgang van de uitvoering va ...
help
Geen adaptiestrategie zonder een klimaatbestendige ecohydrologie : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de biodiversiteit in Nederland onder een ander klimaat te voorspellen [Boek]
Bodegom, P.M. van \ Dekker, S.C. \ Wassen, M. \ Witte, J.P.M. \ [2009]
Er is nog een grote leemte in kennis over de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. Klimaatbestendige ecohydrologische modellen ter bepaling van de toekomstige biodiversiteit zijn noodzakelijk. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.