Login

Hydrotheek

help
De invloed van de inrichting van oevers op het voorkomen van macrofauna in rivieren en kanalen : het opstellen en evalueren van een beoordelingsmethode [Boek]
Bruijn, B. de \ Klaas, M.-G. \ 2005
Op 22 december 2000 is door het Europees parlement de Kaderrichtlijn water vastgesteld. Indien een water ecologisch niet voldoet is de beheerder verplicht maatregelen te nemen ter verbetering van de ecologische toestand. Het project stuurvariabelen r ...
help
Bearbeitungsgebiet Ems-Dollart -Ästuar : Bestandsaufnahme gemäss Artikel 5 dereg-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) = Deelstroomgebied Eems-Dollard: rapportage volgens artikel 5 vande kaderrichtlijn water (2000/60/EG) [Boek]
Deutsch-Niederländische Ständige Grenzgewässerkommission \ 2005
Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Deze richtlijn schrijft in artikel 5, lid 1 voor dat de lidstaten uiterlijk vier jaar na genoemde datum zorgdragen voor een analyse van de kenmerken en beoordeling van ...
help
Meettechniek voor integrale beoordeling risico's zware metalen in waterbodems \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, J. \ Miermans, K. \ 2003
Grote hoeveelheden sediment in het Nederlandse rivierengebied zijn verontreinigd met zware metalen. In de zoete wateren valt 73 procent van het slib onder klasse 2 of hoger. Hiervan behoort 22 procent tot klasse 4-slib. Deze klassering gebeurt op bas ...
help
Visstandonderzoek 2006 : districten Beneden Aa en Boven Aa (+ Drongelens Kanaal) [Boek]
Arends, B. \ Bruin, H. de \ Beekman, J. \ 2007
Het waterschap onderzoekt eens per zes jaar de wateren met een functie viswater en waternatuur (wateren met een hogere doelstelling, veelal beekherstel). Daarnaast worden wateren onderzocht die in het Vismigratieplan als (redelijk) kansrijk zijn aang ...
help
Nederland staat nog in min voor KRW-doelen : inventarisatie stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021 \ WaterForum [Artikel]
Lammers, O. \ 2014
Maatregelen in de nieuwe stroomgebiedbeheersplannen voor 2015- 2021 zullen, vergeleken met de eerste generatie plannen, niet of nauwelijks extra bijdragen aan het behalen van de Nederlandse doelstellingen voor de Europese Richtlijn Water. Dat blijkt ...
help
Oppervlaktewater in Nederland haalt Europese waterkwaliteitsnormen niet : stroomgebiedrapportages Kaderrichtlijn Water op tijd klaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
De 978 oppervlaktewateren die de Kaderrichtlijn Water in Nederland onderscheidt, zullen voor het merendeel niet de door de Europese Unie vereiste kwaliteitsnormen in 2015 halen. Dat blijkt uit de vier stroomgebiedsrapportages die op 22 maart jl. naar ...
help
Hans van Sluis en Helle van der Roest: 'Vitaal water niet meten, maar zelf ervaren en beleven' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Water is water. Soms is het schoon en soms zitten er vervuilde stoffen in , maar de chemische stof H2O is er maar in één smaak. Of niet? Al jaren wordt gesproken over 'vitaal water': water dat andere eigenschappen heeft dan 'plat' water. Hoewel veel ...
help
Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 / Waterschap Zuiderzeeland \ Jaarrapportage watersysteembeheer ... / Waterschap Zuiderzeeland [Jaarverslag]
2009
De jaarrapportage Watersysteembeheer is de afgelopen jaren door Waterschap Zuiderzeeland uitgegeven om te informeren over de toestand van de in haar beheergebied liggende watersystemen. Vanaf het ontstaan van het waterschap in 2000 is dit de zesde ja ...
help
Nalevering van fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem : metingen in een veengebied in de Krimpenerwaard [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Hendriks, R.F.A. \ Harmsen, J. \ Beumer, V. \ Bogaart, P.W. \ 2011
Het oppervlaktewater in de veenweidepolder de Krimpenerwaard kenmerkt zich door hoge fosforconcentraties in het zomerhalfjaar, gemiddeld vijf keer hoger dan de Kaderrichtlijn Water norm van 0,22 mg/l. De hoge concentraties kunnen niet worden verklaar ...
help
Handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
Boekhold, A. \ 2009
Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
help
Conceptversie handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
Boekhold, A. \ 2008
Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
help
Vismonitoring conform de KRW \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Pelsma, T. \ 2007
Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de w ...
help
Vispassages : de keuze is reuze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Van 22 tot en met 24 juni werd in Groningen de internationale conferentie Fish Passage 2015 gehouden. De timing is goed, want het aanleggen van vispassages is een maatregel binnen de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er zijn veel s ...
help
Uitgebreide toepassingen remote sensing in het waterbeheer : internationale workshop in Canada \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T. \ 2001
Verslag van de workshop 'Remote sensing and resource management in nearshore and inland waters' (22-24 oktober 2001, Wolfville, Canada). Voornaamste thema was de discrepantie tussen de toenemende technische mogelijkheden en de beperkte toepassing van ...
help
'Green Week' : elke druppel telt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ 2012
De ‘Green Week’, Europa’s grootste milieuconferentie, stond van 22 t/m 24 mei in het teken van mondiale waterproblemen, tegen de achtergrond van de snelle bevolkingsgroei en de opwarming van de aarde. De Europese Commissie ging samen met zo’n 3000 de ...
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
Verslag van de workshop "innovaties ecologie uitvoering Kaderrichtlijn Water" 22 mei 2008, Driebergen [Boek]
2008
De Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft op 22 mei 2008 een workshop georganiseerd in het kader van de tender “Uitvoering innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water”. Het doel van deze tender is het geven van een financiële impuls aan innovaties voor de ...
help
Pilot polderbemonstering 2014 [Boek]
Keeken, O.A. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Hoek, R. \ Graaf, M. de \ 2014
Voor het berekenen van het aalbestand in Nederland op basis van onder andere Kaderrichtlijn Water gegevens, is het noodzakelijk aanvullende gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van aal in kleine poldersloten. Tijdens polderbemonstering (juni 2 ...
help
Samenwerking over grenzen : relatie tussen Europese kaderrichtlijn water en internationale verdragen [Boek]
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving \ 2004
Momenteel krijgt het beleid ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water vorm. De Commissie raadt aan om in dat proces rekening te houden met de juridische consequenties die de relatie tussen de Kaderrichtlijn en internationale verdragen me ...
help
Watervogels in Nederland in 2017/2018 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleefstra, Romke \ Soldaat, Leo \ Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep \ 2020
Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2017 tot en met juni 2018. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.