Login

Hydrotheek

help
Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
Doorn, Wim van \ 2018
Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
help
Groenresten uit het waterbeheer : bioraffinage en vezelverwaarding : literatuuronderzoek en businesscase analyses [Boek]
2016
Rapport van praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van groenresten (in dit rapport maaisel) in de veevoeders en mest(co)vergisters, papier - en karton productie, fabricage van composieten en het winnen van mineralen.
help
Literatuurstudie waarde halen uit groenresten in het waterbeheer [Boek]
Doorn, Wim van \ Kooij, Aldert van der \ Dam, Jan van \ 2017
Dit rapport beschrijft de resultaten van de verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden voor verwaarding via bioraffinage van vrijkomend maaisel en in het waterbeheer af te voeren waterplanten. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de vrij ...
help
Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau [Boek]
Huurman, Sander \ Weide, Rommie van der \ 2015
Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen ...
help
Verspreiding en biomassa van het macrofytobenthos in het Veerse Meer in 1989 [Boek]
Apon, L.P. \ 1990
help
CHARISMA 2.0 : model description [Boek]
Nes, E. van \ 2000
help
Fosfaat uit afvalwater Schiphol \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2014
In het project ‘Sustainable airport cities’ werken Amsterdam Airport Schiphol, Vewin, Evides Industriewater en KWR samen om fosfaat te winnen uit afvalwater. Dit is goed voor het milieu, bespaart kosten en creëert een unieke samenwerking tussen de wa ...
help
Dichtheden en biomassa van de belangrijkste bodemdieren van het Hollandsch Diep en Haringvliet in 1983 [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1985
In 1983 werd een onderzoek gedaan aan de bodemfauna van het Haringvliet en Hollandsen Diep. Hiertoe werd er in maart en september een bemonstering gehouden. In totaal werden er per keer 65 trekken met een oesterkor gedaan om grote schelpdieren te ver ...
help
The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Brinke, W.B.M. ten \ 1996
help
‘Water is de meest circulaire grondstof’ : AquaMinerals loopt voorop in ontwikkeling circulaire economie \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
AquaMinerals geeft stoffen die overblijven na de zuivering van water een tweede leven. Zoals kalkkorrels voor tapijttegels of kalkslib als meststof in de landbouw. Dankzij nieuwe ontwikkelingen komen sommige reststoffen nu ook ten goede aan de drinkw ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 22: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Ursem [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Ursem afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansa ...
help
Grondstof of afval : Belemmeringen in afvalwet-en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie [Boek]
2019
De wereldbevolking neemt toe en daarmee ook de vraag naar grondstoffen. De grondstoffenvoorraad die de aarde ons te bieden heeft is beperkt. Wij zullen als wereldbevolking zuinig moeten zijn op de bronnen en slim moeten omgaan met de grondstoffen. Ee ...
help
Onderzoek speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie : Interview met Cora Uijterlinde en Bert Palsma - STOWA \ Water governance [Artikel]
Leeuwis-Tolboom, J. \ Oeffelt, T. van \ 2020
Honderd procent circulair in 2050 is de stip op de horizon voor de waterschappen. Is dat realistisch? Het is in elk geval een uitdagend concept en biedt veel inspiratie voor onderzoek. STOWA speelt daar, als het kenniscentrum van de regionale waterbe ...
help
Groenblauwe netwerken : handleiding voor veerkrachtige steden = Green-blue grids : manual for resilient cities [Boek] - Herziene uitgave, revised edition.
Pötz, Hiltrud \ Sjauw En Wa, Amar \ Forno, Gina \ Atelier GROENBLAUW \ 2016
Dit boek is een handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. In dit boek worden de principes op het gebied van duurzame stedenbouw en een groot aantal concrete maatregelen toegelicht. De princ ...
help
De uitdunning van de visstand in de plas Loenderveen Oost 2004/2005 [Boek]
Vernooij, S. \ 2005
In het kader van ecologisch herstel heeft van januari tot en met juni 2005 een afvissing van de oostelijke Loenderveense plas plaatsgevonden. Het doel is een ecologisch herstel van de plas Loenderveen Oost van een troebel systeem naar een helder en p ...
help
Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen [Boek]
Dijk, Wim van \ Weide, Rommie van der \ Kroon, Arthur \ 2016
In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel ...
help
Ecologisch herstel Veluwerandmeren : gewenste inrichting als snoekhabitat [Boek]
Ligtvoet, W. \ Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
ln het kader van het ecologisch herstel van de Veluwerandmeren is het tot ontwikkeling brengen van een ecologische infrastructuur geschikt voor snoek en daaraan gekoppeld het stimuleren van de snoekstand een essentiële maatregel. De aanwezige vegetat ...
help
Denitrification in ditches, streams and shallow lakes [Proefschrift]
Veraart, A.J. \ 2012
Het Nederlandse oppervlaktewater wordt sterk belast met stikstof. Dit is afkomstig uit de landbouw, maar ook van industrie, verkeer en huishoudens. Door het teveel aan stikstof verslechtert de waterkwaliteit. In ondiepe meren leidt dit bijvoorbeeld t ...
help
From ditch to delta : nutrient retention in running waters [Proefschrift]
Klein, J. de \ 2008
Beken en rivieren transporteren nutriënten (vooral stikstof en fosfor), afkomstig van puntbronnen en diffuse lozingen, naar benedenstrooms gelegen meren en kustwateren. Dit leidt tot eutrofieringsverschijnselen in veel gebieden. Maar niet alle nutrië ...
help
Light climate and its impact on Potamogeton pectinatus L. in a shallow eutrophic lake [Proefschrift]
Dijk, G.M. van \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.