Login

Hydrotheek

help
Herziening KRW doelen HHNK : ten behoeve van SGBP1 en SGBP2 [Boek]
Jaarsma, N. \ Ee, G. van \ 2014
In 2009 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de doelen afgeleid voor het 1e stroomgebiedsbeheerplan (SGBP1) voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen gelden voor de periode 2009-2015. Ten tijde van het afleiden van d ...
help
Advies actualisatie afleiding Ecologische Doelen Rijkswateren 2016 : expertoordeel over de consequenties van de veranderingen in maatlatten en maatregelen [Boek]
Buijse, Tom \ Wortelboer, Rick \ 2016
Deze rapportage is een advies over de actualisatie van de afleiding van de ecologische doelen in het Beheerplan voor de Rijkswateren voor de periode 2016-2021 (BPRW 2016- 2021). Het advies is gebaseerd op een expertoordeel over de consequenties van d ...
help
Werkprogramma stroomgebiedbeheerplannen 2015 [Boek]
2012
Dit werkprogramma geeft het proces en de randvoorwaarden aan voor de actualisatie van de stroomgebiedbeheerplannen in 2015. Het werkprogramma geeft de beleidsuitgangspunten en houdt daarbij rekening met de lessen geleerd van de eerste planperiode en ...
help
Gegevensbehoefte drinkwater voor de KRW [Boek]
Wuijts, S. \ 2012
De Europese Kaderrichtlijn Water bevat onder andere doelstellingen voor de waterkwaliteit bij winningen voor drinkwater. Het RIVM heeft onderzocht welke informatie nodig is om te kunnen rapporteren of deze doelstellingen zijn behaald. Hiervoor is geï ...
help
Startnotitie watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen 2 : resultaat ambtelijke voorverkenning voorstel planproces watergebiedsplan [Boek]
Hofstra, Jaap \ 2015
Deze startnotitie bevat een voorstel tot het opstellen van een watergebiedsplan en de voorbereiding van nieuwe peilbesluiten voor de Noordelijke Vechtplassen. Het plangebied is 2.888 ha groot, valt binnen de grenzen van de gemeenten Hilversum en Wijd ...
help
Herziening meetnetten en monitoring waterkwaliteit HHNK 2016-2021 [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Ee, G. van \ 2016
Het doel van de herziening is om te komen tot een geoptimaliseerd en doelmatig systeem van meetnetten en monitoring voor waterkwaliteit voor de periode 2016-2021, dat voldoet aan de wensen en eisen vanuit wet- en regelgeving en de eigen organisatie v ...
help
Handreiking waterbeheerprogramma's : Van plan naar programma [Boek]
Kruining, M. van \ Aerts, M. \ 2020
De handreiking is opgebouwd uit 4 delen: het eerste hoofdstuk is ‘Wat moet?’ wettelijk en beleidsmatig in hoofdstuk 2, ‘Wat willen we?’ in hoofdstuk 3, ‘Wat mag?’ in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgen aanbevelingen ten aanzien van het KRW-gedeelte va ...
help
Evaluatie Beleidsnota Drinkwater 2014 : Eindrapport [Boek]
Phernambucq, I.H. \ 2019
Het rapport bevat een evaluatie van de Beleidsnota Drinkwater 2014. Het richt zich daarbij op eventuele beleidstekorten en op ontwikkelingen sinds 2014.
help
Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling : KRW-verkenningsfase [Boek]
Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
Hoofdstuk 2 gaat in op de KRW vanuit een juridisch perspectief. Het is als het ware het juridisch kader op Europees niveau. Relevante delen van de richtlijn zijn overgenomen met duiding van governance, doelstelling, doelen, doorwerking en instrumente ...
help
Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
help
Waterbeheerprogramma 2016-2021 [Boek]
2015
Het nieuwe Waterbeheerprogramma van waterschap Hollandse Delta bestaat uit een statisch en een dynamisch deel. Het statisch deel bevat de doelen die het waterschap wil bereiken, zowel op de lange termijn als voor de planperiode 2016-2021. Het dynamis ...
help
Gebiedsdossier waterwinning Nieuwegein C.Biemond [Boek]
Schreuders, R. \ Hoijtink, R. \ Dotinga, L. \ 2019
Dit gebiedsdossier waterwinning Nieuwegein beschrijft de kenmerken en de risico’s bij het veiligstellen van de bron van de waterwinning en de calamiteitenwinning (uit grondwater) bij Nieuwegein van Waternet. Het innamepunt voor de waterwinning ligt i ...
help
Belangrijke waterbeheerkwesties : keuzes voor schoon water, met inbreng van het Planbureau voor de Leefomgeving en maatschappelijke organisaties [Boek]
[ca. 2013]
De belangrijke waterbeheerkwesties vormen het vertrekpunt voor het vaststellen van de opgave om een goede toestand van oppervlakte- en grondwater te realiseren, met het oog op bescherming en duurzaam gebruik van water. Het voorliggende document geeft ...
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2018 [Boek]
Bosch, Annemiek \ Haverkamp, Gerard \ 2018
Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke rapportage van het ministerie va ...
help
Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen : uitwerking van risico's en ontwikkeling van maatregelen [Boek]
Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Dik, H.H.J. \ 2007
Om de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermi ...
help
Een benadering om het rendement van maatregelen voor grondwater te bepalen [Boek]
Claessens, J.W. \ 2012
De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft in de zogeheten stroomgebiedbeheerplannen maatregelen voor om een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te bereiken. Het blijkt lastig om het rendement van de maatregelen te bepalen, omdat ze te weinig ...
help
Doelen op maat 4.7 - Systeemanalyses Westfriesland [Boek]
Ham, H. van \ Jaarsma, N.G. \ Dam, S. van \ 2020
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport worden de abiotische en biotische eigenschappen van 13 waterlichamen en bijbehorende afvoergebieden in de regio Westfriesland van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in beeld gebracht, om ...
help
Nota Peilbeheer 2019 : afwegingskader voor het nemen van peilbesluiten, het instellen van peilen en het handhaven daarvan [Boek]
2019
Deze nota bevat het kader van en voor het waterschapsbestuur om peilbesluiten te nemen. De nota geeft inzicht in de manier waarop beleid en regelgeving van hogere overheden door het waterschap worden vertaald naar een praktisch uitvoerbaar peilbeslui ...
help
Doelen op maat 4.9 - Systeemanalyses Laag Holland [Boek]
Dam, H. van \ Jaarsma, N.G. \ Dam, S. van \ 2020
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport worden de abiotische en biotische eigenschappen van 13 waterlichamen en bijbehorende afvoergebieden in de regio Laag Holland van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in beeld gebracht, om ...
help
Doelen op maat 4.8 - Systeemanalyses Kennemerland [Boek]
Dam, H. van \ Jaarsma, N.G. \ Dam, S. van \ 2020
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport worden de abiotische en biotische eigenschappen van zes waterlichamen en bijbehorende afvoergebieden in de regio Kennemerland van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in beeld gebracht, om ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.