Login

Hydrotheek

help
Natuurvriendelijke oever 't Hannesgat, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Even ten zuidwesten van de Oranjesluizen bij Amsterdam is in de periode 1994-1998 een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever ‘t Hannesgat. De doelstelling van de oever is het bieden van een habitat aan verlandende brakke moerasv ...
help
Investeren in stabiele oevers: alternatief voor baggeren? : Een verkennende studie naar kosten/baten en effecten op waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit in Laag Holland [Boek]
Joosten, L. \ Westerhof, R. \ Terwan, P. \ 2015
Op veel plaatsen in het veenweidegebied dat onderdeel uitmaakt van het werkgebied van HHNK (Laag-Holland) kalven oevers af, wat leidt tot landverlies en aanwas van bagger in waterlopen. Omgekeerd kan baggeren bijdragen aan ondermijning van oevers, wa ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Langs de zuidoever van het Noordzeekanaal is in 1996 ter hoogte van het recreatiegebied Spaarnwoude een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude. De doelstelling van de natuurvriendelijke oever is het bieden van habita ...
help
Kort Advies Inrichting & Visstandbeheer Vletgoor in Holten [Boek]
Laak, G.A.J. de \ 2016
De Hengel Sport Vereniging (HSV) de Rietvoorn in Holten-Markelo heeft Sportvisserij Nederland verzocht een advies te geven over het visstandbeheer en de inrichting van de visvijver Vletgoor in Holten. De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: ...
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude : monitoring 2004-2007 [Boek]
Bakker, N. de \ Besteman, B. \ Boedeltje, G. \ 2008
In 1996 is ter hoogte van Spaarnwoude langs het Noordzeekanaal een natuurvriendelijke oever aangelegd: Nvo Spaarnwoude. De doelstellingen die als uitgangspunt stonden werden uitgewerkt in streefbeelden voor de verschillende vegetatiezones. Hieruit on ...
help
Monitoring van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van een beheerstrategie \ H2O online [Artikel]
Sollie, S. \ Wilhelm, M. \ Mangelaars, B. \ 2019
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een Monitoringsplan natuurvriendelijke oevers opgesteld. In het plan wordt een directe koppeling gemaakt tussen de monitoringsresultaten, het kwaliteitsniveau van de oever en het uit te voeren beheer en ...
help
Oevers in het benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia [Boek]
Nijhuis, A. \ [1995]
Het benedenrivierengebied is een laaggelegen waterrijk gebied en heeft daardoor zeer vele kilometers oever. Grote delen van deze oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water veroorzaakt door windgolven, scheepsgolven en st ...
help
Oeververdediging Hollandsch Diep gereed \ De levende natuur [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ 2001
Het heeft circa 30 jaar moeten duren voordat de oeververdediging voor de Hoogezandsche Gorzen en de Oostersche Slobbegorzen langs de noordoever van het Hollandsch Diep bij de Ambachtsheerlijkheid Comstrijen (Hoeksche Waard) gereed kwam. Inmiddels was ...
help
Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : deelrapportage 1, jaar 2008 [Boek]
Kerkum, F.M.C. \ 2009
Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers op de ecologie en de (hydro)morfologie te volgen en vast te leggen en informatie te krijgen over de doelmatigheid van de verschillende typen natuur(vriende)lijke oevers is er een monitoringsprogramma opge ...
help
Een natuurlijker Maas : herinrichting van oevers in de Zandmaas, Bedijkte Maas en Getijde Maas : samenvattende rapportage 2010 [Boek]
Kouwen, L. van \ Kerkum, F. \ cop. 2011
Het merendeel van de huidige Maasoevers is met stenen verdedigd en vormt een ecologisch weinig interessante grens tussen water en land. Deze harde verdediging van de oevers is vrij recent in de vorige eeuw uitgevoerd en diende om afkalving van de oev ...
help
Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater : Deel 1: Algemeen [Boek]
Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ 2019
De serie praktijkcodes ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater’ geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de praktische aspecten van het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en het beheer van putten (winputten, waarnemingsputte ...
help
Een natuurlijker Maas : herinrichting van oevers in de Zandmaas, Bedijkte maas en Getijde maas : rapportage 2008 [Boek]
Kerkum, F.C.M. \ 2009
Het merendeel van de huidige Maasoevers is met stenen verdedigd en vormt een ecologisch weinig interessante grens tussen water en land. Deze harde verdediging van de oevers is vrij recent in de vorige eeuw uitgevoerd en diende om afkalving van de oev ...
help
Natuurvriendelijke oevers langs de Maas: toestand en trend na 10 jaar ontwikkeling [Boek]
Buijse, T. \ Geerling, G. \ Chrzanowski, C. \ Dorenbosch, M. \ Peters, B. \ 2019
In de 90-jaren van de vorige eeuw is gestart met het natuurlijker inrichten van de Maasoevers (PNOM). In 2005 heeft dit programma een grote impuls gekregen door het project “NVO-Maas”. De aanleiding hiertoe was de ambitie om de ecologische kwaliteit ...
help
Toestand en herstel unieke getijdennatuur langs de Nieuwe Waterweg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Stolk, R. \ Haye, M. de la \ Kers, B. \ 2015
Langs de Nieuwe Waterweg, ten westen van Rotterdam, ligt ‘Gors Rozenburg’, een laatste restant aan natuurlijke oever in een verstedelijkt havengebied (zie luchtfoto). In 2006 heeft Rijkswaterstaat een kribverhoging bij dit gors uitgevoerd om sediment ...
help
Handreiking natuurvriendelijke oevers : een standplaatsbenadering : Het toepassen van standplaatsen bij planvorming en ontwerp van natuurvriendelijke oevers [Boek]
Sollie, S. \ Brouwer, E.M. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2011
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Daarvoor moeten ze wel op die plaatsen worden aangelegd waar ze de meeste kans hebben. Ook moet ...
help
Oevers langs de Friese boezem: streefbeeld en oevertypen [Boek]
Hensens, G. \ Witjes, T.G.J. \ 2004
Ten behoeve van de verbetering van oevers en kaden is een prioriteringsmethodiek opgesteld waarmee kan worden beoordeeld in welke volgorde oevers en kaden -als eerste- dienen te worden aangepakt (Projectbureau Oevers en kaden, 2002). Het ontbreekt ec ...
help
Project natuur(vriende)lijke Maasoevers [Kaart]
[ca. 2010]
Presentatie van 50 projecten natuur(vriende)lijke Maasoevers. De Maasoevers worden heringericht (2010-2014) om te voldoen aan de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit. Onderdeel hiervan is het herste ...
help
Natuur(vriende)lijke oevers Maas : evaluatie morfologie : deelrapportage 1, 2008 en 2009 [Boek]
Kerkum, F. \ Walburg, L. \ Costongs, L. \ Knotters, A. \ 2010
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuur(vriende)lijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuur(vriende)lijke oevers en een groot deel van de oevers zal in de komende jaren v ...
help
Evaluatie van het beheerplan natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland [Boek]
Terwan, P. \ 2008
In het kader van de Reconstructie zijn er in Midden-Delfland 50 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Omdat het beheerplan in 2008 afloopt en de onderhoudsafspraken moeten worden vernieuwd, heeft Delfland het onderhoud van de oevers laten evalueren ...
help
Het natuurlijke patroon van beken : slingerend of meanderend? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Makaske, B. \ Deijl, E.C. van der \ Kleinhans, M.G. \ 2016
Bij beekherstel wordt vaak gesproken van ‘hermeandering’, waarmee meestal bedoeld wordt dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Hieronder gaan we in op de vraag wat meanderen precies is, welke processen daarbij horen e ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.