Login

Hydrotheek

help
Verslag NHV-NHI-STOWA middag, 1 november 2011, Reehorst, Ede \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vissers, M. \ 2011
De NHV-NHI-STOWA middag, ofwel officieuze NHV Najaarsbijeenkomst 2011, had als onderwerp het NHI (de officiële was op 12 januari). De bijeenkomst geldt als een belangrijk communicatie- en ijkmoment. Immers, NHI versie 2.2 is recent (1-10-2011) opgele ...
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
NHI 2.1 : veranderingen in NHI [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Prinsen, G. \ Delsman, J. \ 2011
Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Een impuls is gegeven aan het verbeteren van het nationaal hydrologisch instrumentarium, NHI 2.0. NHI 2.0 voldeed in 2010 nog niet volledig aan de wensen van RWS. In 2010 he ...
help
Verslag NHV discussiemiddag over het NHI, 22 januari 2009. Het NHI : zullen alle hydrologen instappen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Post, V. \ 2009
De hydrologie van Nederland wordt in het NHI met behulp van Modflow, SIMGRO/MetaSWAP en SOBEK CF in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250x250 m en een temporeel discretisatieniveau van 1 dag. Alleen het zuidelijk dee ...
help
Berekening van verzadigde grondwaterstroming met het nationaal hydrologisch instrumentarium \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Goes, B. \ Verkaik, J. \ 2008
Een belangrijk doel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is het beantwoorden van landelijke beleidsvragen. In dit artikel (gebaseerd op de NHI rapportage) wordt beschreven hoe het verzadigde grondwatermodel is opgebouwd en hoe de onde ...
help
Toetsingsrapportage NHI 3.0 [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Prinsen, G.F. \ Hunink, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Lange, W.J. de \ cop. 2013
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operat ...
help
NHI toetsing : ontwikkeling en toepassing van methode voor toetsing van NHI 2.1, inclusief vergelijking met NHI2.0 [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Prinsen, G. \ Kuijper, M.J.M. \ Hunink, J. \ 2011
Dit rapport beschrijft de achtergrond van de methode om NHI2.1 te toetsen aan de criteria die opgesteld zijn door Rijkswaterstaat Waterdienst geldend voor 2010 en bevat de resultaten van die toetsing en de vergelijking met resultaten van NHI2.0. Volg ...
help
Deltascenario's 2012 NHI modelinvoer : technische achtergrondrapportage [Boek]
Hunink, J. \ Veldhuizen, A. \ Prinsen, G. \ Oosterwijk, J. \ Oude Essink, G. \ 2013
In dit project zijn de Deltascenario’s 2012 vertaald naar modelinvoer van het NHI 3.0 (Nationaal Hydrologisch Instrument, december 2012) en het LSM (Landelijk Sobek Model). Het product van dit project is de modelinvoer voor een referentiesituatie en ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
Potentiele beregeningskaart 2012 : update landelijke potentiele beregeningskaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2012
De zoetwatervraag voor beregening wordt bepaald door gebruik te maken van hydrologische modelberekeningen. Voor deze berekeningen is informatie noodzakelijk over de grootte van het potentieel te beregenen areaal en de ruimtelijke ligging hiervan. Via ...
help
Achtergronddocument LSM 1.04 [Boek]
Prinsen, G. \ 2013
Het Landelijk Sobek Model (LSM) is ontwikkeld in het kader van het project Deltamodel en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De schematisatie van het LSM is gebaseerd op het Landelijk Temperatuurmodel (LTM), regionale modellen, en het D ...
help
Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Pastoors, R. \ Hoek, D.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Loon, A. van \ Bodegom, P.M. van \ 2011
Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op ...
help
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden1 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Brauer, C. \ Torfs, P. \ Teuling, R. \ Uijlenhoet, R. \ 2016
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, pa ...
help
Visie op de vaststelling van landbouwschade door grondwaterwinning : op de toekomst voorbereid met een verbeterde methode [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Bakel, Jan van \ Stroet, Ron \ Schuurmans, Hanneke \ Eertweg, Gé van den \ 2012
Grondwateronttrekkingen beïnvloeden gewasopbrengsten in de landbouw. Huidige regelingen om door winningen veroorzaakte droogteschade te vergoeden doen mogelijk geen recht meer aan de werkelijke landbouwschade die een onttrekking veroorzaakt. Deze reg ...
help
Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade [Boek]
2019
Grondwater vormt in Nederland een belangrijke bron voor drinkwater en industrie. Daarnaast wordt grondwater onttrokken voor beregening in de landbouw, het drooghouden van bouwputten en voor het leggen van kabels en leidingen. Grote onttrekkingen kunn ...
help
Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs [Boek]
Knotters, Martin \ Bartholomeus, Ruud \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Hendriks, Rob \ Holshof, Gertjan \ Hoving, Idse \ Kroes, Joop \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ 2017
De Waterwijzer Landbouw wordt in een aantal fasen gerealiseerd. In eerdere fasen is het bestaande modelinstrumentarium verbeterd, uitgebreid en zijn modelinstrumenten (SWAP- WOFOST) gekoppeld tot een operationeel en getoetst simulatiemodel voor gras, ...
help
Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aan ...
help
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data) : haalbaarheidsstudie [Boek]
Toorn, Linda van der \ Klutman, Wilco \ Brink, Matthijs van den \ Heijkers, Joost \ Bakel, Jan van \ Bastiaansen, Marcel \ Spijker, Maarten \ Veldhuizen, Ab \ 2016
Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk ...
help
Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater : van hydrologisch effect naar economisch effect van droogte [Boek]
Schasfoort, Femke \ Jong, Jurjen de \ Meijers, Erwin \ Mulder, Martin \ 2019
In het Deltaprogramma Zoetwater wordt Nederland voorbereid op veranderingen in waterbeschikbaarheid. Het rijk en 5 zoetwaterregio’s denken in dit kader na over maatregelen die de gevolgen van droogte nu en in de toekomst reduceren. Om beter onderbouw ...
help
Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.