Login

Hydrotheek

help
Standaardisatie neerslaggebeurtenissen stresstest wateroverlast : notitie [Boek]
2018
In 2018 wordt voor het thema wateroverlast gewerkt aan de standaardisatie van verschillende deelaspecten van de stresstest wateroverlast. Het ministerie van I&W, STOWA en Stichting RIONED pakken dit gezamenlijk op. Het eerste onderdeel waarvoor een s ...
help
Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe [Website]
2018
Deze atlas geeft een gedeelde kennisbasis voor wateroverlast, hitte en droogte die voldoet aan de landelijke handreiking voor de standaard Stresstest.
help
Resultaten quickscan : coalitie regio Utrecht [Boek]
Elshof, A. \ 2015
Het doel van deze quickscan stresstest is: Het inzichtelijk maken welke effecten van klimaatverandering voor de regio Utrecht relevant zijn. Dit op basis van nu aanwezige kennis en informatie. De focus van deze stresstest ligt op de regionale effecte ...
help
Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019 [Boek]
Beersma, Jules \ Hakvoort, Hans \ Jilderda, Rudmer \ Overeem, Aart \ Versteeg, Rudolf \ 2019
Het KNMI en HKV hebben in opdracht van STOWA een complete set neerslagproducten opgeleverd. Waterbeheerders krijgen hiermee een actueel beeld van de hemelwaterbestendigheid van stad en ommeland, en kunnen op basis hiervan het effect van mogelijke maa ...
help
Handreiking gestandaardiseerde stresstest light : versie 1 februari 2018 [Boek]
Egging, M. \ Bos, H. \ Veelen, T. van \ Grutters, J. \ 2018
In deze handreiking wordt voor de vier thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen een aantal essentiële vragen geschetst, vanuit het doel van bewustwording en agendering. Met behulp van indicatieve kaartbeelden uit de Klimaateffectatlas ...
help
Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest? [Congresverslag]
2018
Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Hiervoor ...
help
Uitdagingen bij een stresstest voor langdurige neerslag \ H2O online [Artikel]
Troost, S. \ Berkum, J.A. van \ Scheer, J. van der \ 2019
In het noordelijke deel van Vechtstromen is een poging gedaan om de stress in beeld te brengen die ontstaat door regionale wateroverlast. Dat bleek nog niet zo makkelijk. De bijsluiter voor de stresstest geeft aan dat de stresstest moet uitgaan van e ...
help
Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
help
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadapatie \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Heikoop, R. \ Sandt, K. van de \ Oudendammer, T. den \ Oostra, A. \ 2018
De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe methode om bewustwording te creëren over klimaatadaptatie. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ambitie voor de komende jaren vastgelegd. Onderscheidend hierbij is ...
help
Apeldoorn gaat wateroverlast te lijf met stresstest : wateroverlastlandschapskaart (Wolk) helpt bij anticiperen op extreme neerslag \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Rijswijck, G. van \ 2019
Nu de klimaatverandering zich steeds meer opdringt, hebben meer steden moeite om de hiermee gepaard gaande extreme neerslag op te vangen. Daarbij blijkt dat niet iedere gemeente er evenveel last van heeft. Neem nou Apeldoorn, gelegen op de Veluwe. Ex ...
help
Waterrisicodiagram en overstromings risicoprofiel \ Stadswerk magazine [Artikel]
Kolen, B. \ Barneveld, N. van \ Lems, P. \ Koeze, R. \ 2018
In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voeren gemeenten klimaatstresstesten uit. Hiermee ontstaat inzicht in de effecten van klimaatverandering op lokaal niveau. Een van de onderdelen van de stresstest is het risico op overstroming en w ...
help
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadaptatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Heikoop, R. \ Sandt, K. van de \ Oudendammer, T. den \ Oostra, A. \ 2018
De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe, praktische en actiegeoriënteerde methode om inzicht te krijgen in klimaatadaptatie en tegelijkertijd bewustwording te creëren. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ...
help
Klimaat-stresstest: de bodem als basis voor klimaatbestendige stad [Brochure]
Bolleboom, T. \ [ca. 2017]
De komende twee jaar moeten alle gemeenten in Nederland een klimaat-stresstest doen, als afgesproken eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bodem speelt een cruciale rol in het klimaatbestendig maken van de stad, zegt Tommy Bolleboom ...
help
Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden : dossier riolering \ Land en water : maandelijks vakblad voor wegenbouwkunde, waterbouwkunde en cultuurtechniek : overkoepelend orgaan van de Waterstaat [Artikel]
Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Palsma, B. \ Manenschijn, M. \ 2017
(Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Cli ...
help
Advies wateroverlast [Boek]
2017
De Adviescommissie Water (AcW) beoogt met dit advies onder andere een inbreng te leveren voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het advies is primair gericht op wateroverlast door hevige regenval: hoosbuien en langdurige buien. De commissie heeft ...
help
Van stresstest naar risicodialoog: de visie van gemeenten \ H2O online [Artikel]
Hofland, S. \ Boon, E. \ 2019
Om lokale en regionale kwetsbaarheden voor klimaatveranderingen in beeld te brengen voeren lokale en regionale overheden klimaatstresstesten uit. Om de bewustwording te vergroten én concrete maatregelen te bespreken worden de geïdentificeerde kwetsba ...
help
Stresstest voor Klimaatbestendige Ruimte PWVE : resultaten klimaatstresstest light [Boek]
Elshof, A. \ Brink, M. van den \ 2015
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden geacht dit doel in een gezamenlijke ambitie vast te leggen en uiterlij ...
help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Help! De stresstest en wat moet ik nu? : Hoe de stresstest kan bijdragen om klimaatadaptatie in beweging te brengen [Boek]
Boon, E. \ Goosen, H. \ 2018
Extreme hitte, droge perioden, hevige regenbuien en zeespiegelstijging: we moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Met aanpassingen in de ruimtelijke omgeving en in ons ‘doen’ kunnen we deze effecten beter opvangen of zelfs ben ...
help
Case study: aanpak wateroverlast Hoogeveen \ Water governance [Artikel]
Klomp, T. \ Manenschijn, M. \ 2016
De gemeente Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die op termijn leidt tot een klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Deze strategie moet vooral worden geïmplementeerd in plannen en projecten in het centrumgebied. De grootste uitdaging is niet ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.