Login

Hydrotheek

help
Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen : een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Vervloet, J.A.J. \ Thoen, E. \ 2005
Het 'verdronken landschappen' project beoogt een intensieve samenwerking tussen geologie, fysische geografie, archeologie en historische geografie tot stand te brengen. De auteurs geven achtergronden bij het project over: verdrinkende landschappen, v ...
help
Zoden aan de dijk : 25 peilingen naar Nederland als waterland [Boek]Bijbehorende website
Eijndhoven, J. van \ Leverink, R. \ 2009
Onder leiding van dijkgraaf Van Hall gingen acht gerenommeerde deskundigen op het gebied van waterstaatsgeschiedenis, geografie, cultuurhistorie en onderwijs aan de slag om een inspirerende en sprankelende watercanon te ontwikkelen. Zoden aan de dijk ...
help
Blauwe tradities : inspiratieboek water en cultuurhistorie [Boek]
Kapelle, M. \ Projectbureau Belvedere \ Bijnsdorp Communicatie Projecten (BCP)] \ 2004
Cultuurhistorische waarden kunnen inspiratiebron zijn voor de ruimtelijke vormgeving van noodzakelijke ingrepen, illustreert dit voorbeeldenboek van Projectbureau Belvedere. Genoemd worden: oude vloeiweiden en unieke visvijvers krijgen een rol bij he ...
help
Ruimte voor de rivier : archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren ; 2000-2015 [Boek]
Willemse, Nico W. \ Verhelst, E. M. P. \ Heunks, E. \ Rijkswaterstaat. \ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. \ RAAP Archeologisch Adviesbureau \ 2016
De afgelopen vijftien jaar is gestaag gewerkt aan het vergroten van de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied. Met het programma Ruimte voor de Rivier is ruim 12.000 hectare aan rivierverruimende maatregelen uitgevoerd, zowel buitendijks a ...
help
Behoud veenweidegebied : een ruimtelijke verkenning [Boek]
Rienks, W.A. \ Geritsen, A.L. \ Meulenkamp, W.J.H. \ 2002
Voor (alle in Nederland voorkomende) 16 veenweidegebieden is het effect van waterpeilregulatie nagegaan. Er is gekeken naar veentoestand, water(systeem), landbouw, natuur (grutto, woelmuis), bebouwing, recreatie, cultuurhistorie, landschap, kosten en ...
help
Veenweide: remmen of doorstarten? : vanuit cultuurhistorie naar de toekomst [Boek]
Meulenkamp, W.J.H. \ Bont, C.H.M. de \ Hofman, P.J. \ Jong, O. de \ Mulder, J.R. \ Olde Loohuis, R.J.W. \ Rienks, W.A. \ 2007
Na 1000 jaar landbouw is het raamwerk van het westelijk veenweidegebied voor een groot gedeelte in tact gebleven, ondanks dat het maaiveld 3 tot 5 meter is gezakt. In deze brochure wordt via een aantal voorbeelden geschetst hoe een visie op gebiedsni ...
help
Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel : een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015 [Studentenverslag]
Kouwen, J.M. van \ 2015
Het natuur- en cultuurlandschap van de Dinkel zijn daarbij onderzocht aan de hand van literatuur, en bodem- en geomorfologische data. Het historisch waterbeheer van de Dinkel van 1815-2015 is uiteengezet aan de hand van bestaande literatuur, waar nod ...
help
Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Lehouck, A. \ 2005
Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe ge ...
help
Gebiedsparticipatie en cultuurhistorie versterkt beekherstel : een zoektocht naar de bijdrage van cultuurhistorie aan beekherstelprojecten om stagnatie te verkleinen [Studentenverslag]
Kloekke, F.K. \ Vandongen, F.L.L. \ 2016
De waterschappen hebben twee grote opgaven liggen als het gaat om beken. Dit zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), welke de waterkwaliteit betreft, en Waterbeheer 21e eeuw (WB21), welke ingaat op de waterkwantiteit. Om aan de normen van deze o ...
help
Startnotitie dijkversterking zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering : definitief [Boek]
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ 2008
Deze studie geeft randvoorwaarden voor de planstudie via de beleidsnota’s kustbeleid, en geeft een beleidskader voor landschap, cultuurhistorie en natuur, en de planvorming tot nu toe (2004 - heden). Met een aparte bijdrage over de ontstaansgeschiede ...
help
De identiteit in het water : een toepassing van de methodiek: "Cultuuroevers – oevers van betekenis" op de gemeente Leerdam en een evaluatie daarvan [Studentenverslag]
Backx, R. \ Dijk, F. van \ Schilt, A. \ 2010
De methode “Cultuuroevers – oevers van betekenis” heeft als doel om de identiteit van de oever en diens omgeving te behouden en te versterken. In de praktijk blijkt dat cultuurhistorie niet altijd bij een nieuw ontwerp wordt meegenomen. Een voorbeeld ...
help
Een vergelijking van potentiële noodoverloopgebieden op aspecten van natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en recreatie [Boek]
Knol, W.C. \ Jokovi, E.M. \ Blankena, A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Naeff, H.S.D. \ Weijschede, T.J. \ 2002
Voor acht potentiele noodoverloopgebieden langs de grote rivieren is onderzocht wat de effecten zijn van inrichting en inundatie eens in de 1250 jaar op de aspecten natuur, landschap, recreatie en landbouw. Naast een beschrijving van algemene effecte ...
help
Verwatering van erfgoed: casestudie naar de mogelijkheden tot afstemming van archeologie- en waterbeleid [Studentenverslag]
Hatzmann, E.A. \ 2004
In Nederland moet ruimte gevonden worden voor waterberging en is het de bedoeling dat archeologisch erfgoed in de bodem bewaard wordt. Het doel van dit onderzoek is uitspraken te doen over de kansen en bedreigingen die deze ontwikkelingen voorelkaar ...
help
De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad : Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder [Studentenverslag]
Ruyter, T. de \ 2015
De belangrijkste onderzoeksvraag en –thema’s in dit onderzoek zijn: Welke ligging, chronologie en stratigrafie kennen de Holocene meanders van de rivier de Hunze in het traject tussen het Zuidlaardermeer en de stad Groningen, meer in het bijzonder in ...
help
Boven- en middenloop Baakse Beek-Veengoot : cultuurhistorische verkenning : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Wardenaar, K.J. \ Haartsen, A. \ 2010
In de Graafschap, Gelderland, liggen twee gekoppelde beken, de Baakse Beek en de Veengoot. De combinatie van de rijke geomorfologische basis en de gefaseerde occupatie heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan landschappen, waterhuishoudingssyst ...
help
Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen : een utopie? Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Vanslembrouck, N. \ 2005
Grote delen van het Zeeuws landschap werden in de Middeleeuwen en de zestiende eeuw begraven onder een dik pak overstromingssediment. In de zeventiende eeuw kwamen daar nieuwe afzettingslagen bij. Aan de hand van nieuwe technieken (historische bronne ...
help
Tussen Grave en Ravenstein : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief [Boek]
Bont, C. de \ Maas, G.J. \ 2003
Tussen Grave en Ravenstein worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. Door middel van archief- en literatuuronderzoek zijn voor een circa 2 km brede zone aan weerszijden van de Maas ge ...
help
De cultuurhistorie van de AWD in een digitale omgeving : hoe het digitaliseren van een cultuurhistorisch onderzoek van het middenduin van de Amsterdamse Waterleidingduinen kan bijdragen aan een duurzaam cultuurhistorisch beleid en beheer [Studentenverslag]
Rommens, R. \ 2017
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een duingebied met veel cultuurhistorie uit uiteenlopende perioden. In het verleden is door modernisering van het drinkwaterwinningssysteem veel cultuurhistorie uit het duingebied verloren gegaan. Vanaf 1851 ...
help
Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief [Boek]
Bont, C.H.M. de \ Maas, G.J. \ 2005
In het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. In deze archief- en literatuurstudie zijn voor een ca. 2 km brede zone aan weerszijden van de M ...
help
Onder de Biesbosch : historisch-geografisch en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bont, C.H.M. de \ 2006
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de inzichten in de landschapsgenese van West-Nederland nogal veranderd. De door Ramaer en Beekman vervaardigde landschapsconstructies waren aan vernieuwing toe. Aan verkavelingspatronen werd weinig aandacht besteed; de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.