Login

Hydrotheek

help
Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
help
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor waterwijzer landbouw [Boek]
Bakel, Jan van \ Hoving, Idse \ 2017
Droogteschade, zoutschade en natschade aan landbouwgewassen zijn te relateren aan de waterhuishoudkundige toestand. Deze schade kan direct of indirect optreden. Om een methodiek te ontwikkelen waarmee landbouwschade kan worden geschat in afhankelijkh ...
help
Van oude gronden en de dingen die voorbij gaan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kors, A.G. \ Ek, R. van \ 1999
Ten behoeve van het nieuwe waterhuishoudingsplan voor de provincie Friesland heeft het RIZA onderzoek gedaan naar de effecten van een verminderde drooglegging (door bodemdaling en gelijktijdige handhaving van peilen) in de veenweidegebieden. De gevol ...
help
Bodemstructuur in relatie tot watervraagstukken [Studentenverslag]
Damkot, P. \ 2011
De landbouw zal in de toekomst door deze ontwikkelingen meer last krijgen van droogteschade en natschade wat de opbrengsten niet ten goede zullen komen. Waterschappen moeten gedurende deze perioden hierop anticiperen door het aanvoeren dan wel afvoer ...
help
Vasthouden van water met regelbare stuwen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijer, F. \ Jaarsma, M. \ Loeve, R. \ Droogers, P. \ 2004
In gebieden met weinig mogelijkheden tot bergen zal het water vooral in de bodem vastgehouden moeten worden. Voor twee locaties in Flevoland is geanalyseerd wat de effecten zijn van het vasthouden van water met behulp van regelbare stuwen. Het blijkt ...
help
Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
help
Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J.G. \ Bakel, P.J.T. van \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Walvoort, D.J.J. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedronge ...
help
Natschade bij optimale afwatering [Boek]
Droogers, P. \ Loeve, R. \ 2005
Een belangrijke taak van waterschappen is het voorkomen van landbouwkundige opbrengstderving als gevolg van natschade. Het waterschap handhaaft hiervoor openwaterpeilen zoals vastgelegd in peilbesluiten. Deze peilbesluiten zijn vaak opgesteld gebruik ...
help
Invloed van klimaatverandering op het Gelderse bos : een analyse van de geo-spreiding van gevoeligheid voor klimaatverandering van bossen in Gelderland [Boek]
Immerzeel, W. \ Droogers, P. \ 2007
Door de grote ruimtelijke spreiding in standplaats van bossen is de variatie in gevoeligheid voor klimaatverandering groot. Sommige bossen zullen amper last hebben van klimaatverandering, terwijl andere bosgebieden extra droogteschade of juist natsch ...
help
Droogteschade verGISt \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Janssen, J.G.M. \ Reuling, T.H.M. \ Vos, F. \ 1993
help
Droogteschade Zuidlaren [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1979
help
Droogte- en natschade onder wijzigende afvoernormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Besten, J. den \ 2006
De belangrijkste taak van waterbeheerders wordt vaak kernachtig samengevat als 'zorgen voor de juiste hoeveelheid water, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit.' Voor waterschappen wordt de kwantiteitcomponent hiervan vertaald in peilbesluit ...
help
Schade door water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Onneweer, A. \ Douwes, J. \ 2004
Eén van de obstakels bij verdrogingsbestrijding is de wettelijke plicht van de overheid tot vergoeding van natschade in omliggende agrarische gebieden. Hier uitleg over vergoedingen en regelingen
help
Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade [Boek]
2019
Grondwater vormt in Nederland een belangrijke bron voor drinkwater en industrie. Daarnaast wordt grondwater onttrokken voor beregening in de landbouw, het drooghouden van bouwputten en voor het leggen van kabels en leidingen. Grote onttrekkingen kunn ...
help
Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuiper, M. \ Buma, J. \ Kooijman, W. \ 2017
Bijzondere droogte heeft afgelopen voorjaar en zomer gezorgd voor buitengewoon lage grondwaterstanden in heel Nederland. Deze lage grondwaterstanden kunnen tot schade leiden aan infrastructuur, bebouwing en groen. Actief grondwaterpeilbeheer blijkt e ...
help
Droogteschade aan wegen bij bermbeplanting \ Wegbouwkundige werkdagen... [Artikel]
Bakker, J.W. \ Cornelissen, P. \ Putten, T.H. van \ 1992
help
Met agrarisch stuwpeilbeheer de verdroging bestrijden : de uitdaging van een Interreg-project \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Strijker, J. \ 2000
In het Vlaams-Nederlands Interreg-project Watermanagement Benelux Middengebied wordt naar oplossingen gezocht voor problemen in het natuurbeheer (verdroging) en de landbouw (droogteschade)
help
De Waterplanner als middel tegen droogteschade in Polen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Garthoff, J. \ Hogezand, R. van \ 2011
Nelen & Schuurmans, Dacom en MeteoConsult gaan samen met subsidie van 'Partners voor Water' het watermanagement in de landbouw in Polen optimaliseren. Met behulp van een lokale partij, het Instituut van Technologie en Life Sciences (ITP), is een pilo ...
help
Waterconservering in het kader van LOP's : oppervlaktewater in de 'haarvaten' van het waterlopenstelsel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bovenkamp, J. van den \ 1999
Beschrijving van het Landbouwontwikkelingsplan Bernheze in Noord-Brabant. Om droogteschade te verminderen wordt oppervlaktewater langer vastgehouden op perceelsniveau door eenvoudige maatregelen in samenwerking met de agrariers
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.