Login

Hydrotheek

help
Regionale Energie Strategie : Regionaal samenwerken voor realisatie van de Klimaatopgave [Boek]
2018
Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? De Unie van Waterschappen maakte samen met VNG en IPO een publicatie met antwoorden op deze vragen.
help
Energietransitie in het waterbeheer [Boek]
Idema, R. \ Bruin, L. \ 2017
De centrale vraag in dit essay is nu: hoe gaat het verder na 2020 en wat kunnen we verwachten richting 2045? Welke trends zien we in de energietransitie? En welke uitdagingen en antwoorden zijn er voor het Nederlandse waterbeheer en haar rol in de en ...
help
Wij gáán voor duurzame energie! : onze bijdrage aan energie uit zon, wind, water en bodem : Beleidskader Energietransitie [Brochure]
2018
Beleidsnotitie Energietransitie.
help
Kansen voor nieuwe sanitatie in de energietransitie \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Mol, S. \ 2017
In opdracht van de Nederlandse overheid zijn verschillende rapporten geschreven over de energietransitie, waaronder (PBL, 2012), (SER, 2013), (Berenschot, 2015), (De Ruijter, 2015), (Ministerie van EZ, 2016a), (Ecofys, 2016), (Ministerie van EZ, 2016 ...
help
De inzet van publieke waterwerken in de energietransitie \ Water governance [Artikel]
Buuren, A. van \ 2016
Meerwaarde door functiecombinatie – Op de recent gehouden Waterschapsdag 2016 lieten de Waterschappen opnieuw zien dat zij een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie. Met het ondertekenen van een ambitieuze Green Deal legden zij zich vast o ...
help
Spraakwater: energietransitie: twee keuzen voor waterbestuurders \ Water governance [Artikel]
Idema, R. \ Bruin, L. \ 2017
“De juiste hoeveelheid water voor alle watergebruikers, op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten”. Dat is de opdracht van de waterbeheerders in Nederland. Bij die kosten gaat het steeds vaker ook over de ...
help
Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe [Boek]
2018
In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek gedaan naar hoe het waterschap een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Daarbij is onderzoc ...
help
Versnellen naar naar een duurzaam Nederland [Boek]
2017
In aanloop naar de begrotingsbehandelingen roepen provincies, gemeenten en waterschappen de Tweede Kamer op om een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. In deze brief staat welke maatregelen dat zijn. De de ...
help
Energie en waterbeheer : bouwstenen voor de energietransitie [Boek]
Löffler, Moniek \ Zeegers, Ingrid \ 2018
Dit boekje geeft een helder overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om (schone) energie op te wekken. Denk aan het winnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater. Het geeft antwoord op vragen als: waar liggen de (beste) kansen ...
help
Veenweidegebieden in transitie : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Born, G.J. van den \ Hinsberg, A van \ Dam, F. van \ 2019
Voor het veenweidegebied liggen er de nodige opgaven en uitdagingen, zoals het beperken van bodemdaling, klimaatmitigatie en -adaptatie, aandacht voor de achteruitgang in biodiversiteit en de druk door verstedelijking. Dit levert nieuwe dilemma’s op, ...
help
Panorama Nederland : rijker, hechter, schoner [Boek]
Loos, Hans \ 2018
Panorama Nederland is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie.
help
Urgentie van energietransitie brengt decentrale overheden op één lijn \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ Schouffoer, H. \ 2017
De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben op 29 maart de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bij de informateur op tafel gelegd. Met de investeringsagenda1 willen IPO, VNG en UvW de overgang naar een energie ...
help
Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid : Pilot Voorne-Putten [Boek]
Nillesen, A.L. \ Voorde, J. ten \ 2019
Bij dit project is Voorne-Putten gebruikt als pilotgebied voor het leggen van een verbinding tussen energie en waterveiligheid. Daarbij is gekeken of lokale energieopwekking ervoor kan zorgen dat het gebied bij overstromingen minder kwetsbaar en daar ...
help
Warmte uit water, de grote belofte van de energietransitie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ Lambregtse, C. \ 2020
Aquathermie wordt al zeker dertig jaar toegepast. Toch is deze schone warmtebron altijd een niche gebleven, terwijl de potentie enorm is. Goed voor de helft van de warmtevraag van woningen en gebouwen. Nu we snel van het aardgas af moeten, begint aqu ...
help
Energie uit oppervlaktewater : wanneer is het interessant? [Boek]
2018
In opdracht van de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel, de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslan en Rijkswaterstaat, is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie v ...
help
Spraakwater: waterschap Rivierenland: energietransitie waterschappen en innovatie gaan hand in hand \ Water governance [Artikel]
Bakker, J. \ 2017
Waterschap Rivierenland heeft recent twee energie-innovaties gerealiseerd. Het zijn de EQA-smartstuw en de EQA-box, die met waterkracht energie opwekken. Beide innovaties komen voort uit een intensieve dialoog tussen bedrijf en waterschap, maar zijn ...
help
Ecovat helpt seizoensvariaties in energievraag op te vangen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J. van der \ 2018
Een van de grote vragen in de energie-transitie is hoe energie uit zon en wind kan worden opgeslagen tot tijden waarin het nodig is. Voor deze seizoensopslag zijn verschillende technieken in beeld. Een hiervan is het Ecovat, waarin verwarmd water kan ...
help
Nieuwe strategienota: energie in synergie! \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2019
‘Energie in Synergie’ is het motto van de nieuwe strategienota van STOWA. Hierin beschrijft de stichting waarop zij zich in de periode 2019-2023 richt, maar ook hoe zij dat gaat doen. Vijf thema’s staan centraal: klimaatadaptatie, waterveiligheid, wa ...
help
Alle water = energie! : afvalwater... grondwater... drinkwater... oppervlaktewater... : thema water & energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2016
De mogelijkheden zijn ongekend. Er is energie te winnen uit oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en drinkwater. De watersector experimenteert al volop. Om in de eigen energievraag te voorzien én om bij te dragen aan een duurzaam Nederland, en de ...
help
KWR begint 'bijzonder' project Power to X in uitvoering: slim netwerk voor duurzame energie : thema : circulaire economie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2017
De energietransitie komt op stoom. Zonnepanelen op daken, windmolens in de polder. Ook wordt volop geëxperimenteerd met waterstofauto’s, bodemwarmte en getijde-energie. Volgende stap: afzonderlijke energiebronnen koppelen in een slim netwerk. Het TKI ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.