Login

Hydrotheek

help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Plan Dotterbloem Fase 1 : definitief ontwerp aansluiting van meander 't laar en aanleg van een vistrap en EVZ [Boek]
Tangelder, M. \ 2006
Sint-Oedenrode is een dorpje in Noord-Brabant dat aan de oevers van de beek “de Dommel” gelegen is. De aanwezigheid van dit dorp vormt een knelpunt in de natuurlijke migratieroute van soorten die via het Dommel beekdal en de Dommel migreren. Daarnaas ...
help
Hermeandering van het Groote Diep : hydrologisch onderzoek [Studentenverslag]
Graaf, N. de \ Mulder, T. \ 2010
Het Groote Diep is gelegen in de provincie Drenthe binnen het waterschap Noorderzijlvest. De beek is vanaf de jaren 50 gekanaliseerd, gestuwd, overgedimensioneerd en deels verhoogd in het landschap aangelegd. Er is onderzoek gedaan naar hoe het Groot ...
help
Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
help
Het natuurlijke patroon van beken : slingerend of meanderend? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Makaske, B. \ Deijl, E.C. van der \ Kleinhans, M.G. \ 2016
Bij beekherstel wordt vaak gesproken van ‘hermeandering’, waarmee meestal bedoeld wordt dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Hieronder gaan we in op de vraag wat meanderen precies is, welke processen daarbij horen e ...
help
Retentie van nutrienten in het oppervlaktewater : meetcampagne in het Zeegserloopje [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Klein, J.J.M. de \ Bolt, F.J.E. van der \ 2010
Deze meetcampagne geeft meer inzicht in het vermogen van een waterloop om nutriënten vast te leggen of na te leveren (retentie). Dit inzicht draagt bij aan het beter inschatten en optimaliseren van waterkwaliteitsmaatregelen. Hiertoe zijn een genorma ...
help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Notitie KIWK : maatregeleffectiviteit beekherstel : macrofaunarespons op de hermeander in het dynamisch beekdal van de Aa [Boek]
Lee, Gea van der \ Verdonschot, Ralf \ Herpen, Frank van \ Moeleker, Mieke \ Verdonschot, Piet \ 2020
Een van de doelen van de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is de effectiviteit van de hermeander in het ...
help
Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
help
Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
Bruin, H. de \ 2006
Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
help
Op zoek naar de succesformule voor beekherstel \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Beekherstel door hermeandering is vaak minder succesvol dan verwacht. Een kronkelende beek ziet er weliswaar mooier uit dan een rechte, maar gewenste effecten als een betere waterhuishouding en meer biodiversiteit worden veelal niet bereikt. De Kader ...
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Morfologische en ecologische aspecten van hermeanderen [Presentatie]
Hoitink, T. \ Eekhout, J. \ Verdonschot, P. \ Makaske, B. \ Wolfert, H. \ [ca. 2012]
Huidige praktijk is: Uitgraven van oude lopen op basis van historische kaarten. Het bewustzijn daarbij: Toestaan morfodynamiek kan biodiversiteit in de hand werken. Computersimulaties zijn geschikt voor lange-termijnsimulatie van laterale ontwikkelin ...
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
help
Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken [Boek]
Eekhout, J. \ Hoitink, T. \ 2014
In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn veel laaglandbeken in Nederland gekanaliseerd. Dit heeft vaak geleid tot grote veranderingen in de hydrologie en morfologie van beken, met als gevolg een sterke achteruitgang van de bijbehorende karakteristie ...
help
Inrichtingsvisie Tungelroysebeek : herinrichting Tungelroysebeek fase 2 : definitief [Boek]
Pahlplatz, R. \ Droesen, W. \ 2003
Deze geactualiseerde visie geeft antwoord op de vraag hoe de Tungelroysebeek op de middellange termijn (10 à 20 jaar) functioneert voor wat betreft: drooglegging/waterpeilen, profiel/loop/ligging, benodigde ruimte (meanderzone), ongestuurde retentie, ...
help
Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
help
Ruimte voor veerkrachtige oppervlaktewatersystemen : de ontwikkeling van een methode voor het voorspellen van het ruimtebeslag voor de oppervlaktewateren in het beheergebied van Waterschap Veluwe op basis van hydromorfologische processen [Studentenverslag]
Neuteboom Spijker, R.M.C.L. \ 2004
Dit onderzoeksrapport is opgesteld om voor Waterschap Veluwe een instrumentarium/methode te ontwikkelen om het ruimtebeslag (bovenbreedte en meanderbreedte) van morfodynamische processen (meandering) te voorspellen. Een dergelijke voorspelling is voo ...
help
Nederlandse beken zijn te breed \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kamman, J. \ 2013
Beken die via herstelmaatregelen zoals hermeandering, weer in de oude staat worden teruggebracht blijken vaak te breed en te ondiep om als geschikt leefmilieu voor vissen te fungeren. Volgens Salva (bioloog bij LFV Weser-Ems) is het het eenvoudigst o ...
help
Meanderende Regge \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medenblik, J. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ 2008
Bij het weer laten meanderen van beken wordt het historische tracé vaak hersteld zonder rekening te houden met de veranderingen in het stroomgebied die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden en zonder morfologisch onderzoek. In een onderzoek na ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.