Login

Hydrotheek

help
Nature-publicatie imidacloprid en afname van vogelpopulaties [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Reactie van ministerie van Economische Zaken op de publicatie in Nature over imidacloprid en de correlatie met de afname van insectenetende vogelpopulaties. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), die het artikel bezien he ...
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2016
Eind 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een vervolgstudie op basis van metingen tot en met februari 2016 voor de twee kassenregio’s, Westland en Oostland in de provincie Zuid-Holland. Hierbij moest speciaal aandacht worden be ...
help
Neonicotinoïden en de bijensterfte [Brochure]
Nys, A. \ D'Haeseleer, J. \ [2013]
Uit de studie van het EFSA (a, b&c, 2013) blijkt dat het gebruik van de nieuwe generatie pesticiden Neonicotinoïden één van de voornaamste oorzaken is voor de recente bijensterfte. Neonicotinoïden zijn enorm toxisch voor bijen. Europees Commissaris v ...
help
Water quality standards for imidacloprid : proposal for an update according to the Water Framework Directive [Boek]
Smit, C.E. \ 2014
Herziening waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid. Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen van 67 naar 8,3 nanogram per liter. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van i ...
help
Spreeuw en boerenzwaluw nemen af door neonicotinoïden \ Nature Today [Artikel]
2014
Insectenetende vogels, zoals spreeuw en boerenzaluw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en tr ...
help
Analyse Ctgb CML rapportage imidacloprid in oppervlaktewater [Brief]
2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in verband met recente wetenschappelijke publicaties over ecologische neveneffecten van het (neonicotinoïde) insecticide imidacloprid het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML - UL ...
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater : gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in verband met recente wetenschappelijke publicaties over ecologische neveneffecten van het (neonicotinoïde) insecticide imidacloprid het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML - UL ...
help
Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations \ Nature : international journal of science [Artikel]
Hallmann, C.A. \ Foppen, R.P.B. \ Turnhout, C.A.M. van \ Kroon, H. de \ Jongejans, E. \ 2014
Recent studies have shown that neonicotinoid insecticides have adverse effects on non-target invertebrate species. Invertebrates constitute a substantial part of the diet of many bird species during the breeding season and are indispensable for raisi ...
help
Risico’s van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens [Boek]
Smit, C.E. \ 2011
Het RIVM heeft de risico’s voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende ...
help
Eendagsvliegen gevoelig voor imidacloprid \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2013
Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur.
help
Actief koolfiltratie voor de glastuinbouw : technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw [Boek]
Koeman-Stein, Nienke \ Ruijven, Jim van \ Palmen, Luc \ 2018
Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiverin ...
help
Environmental risk limits for imidacloprid [Boek]
Posthuma-Doodeman, C.J.A.M. \ 2008
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide imidacloprid in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid vo ...
help
Certificatieschema waterzuivering [Boek]
2017
Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen (bijv. teelt bloemen, planten, fruit, groenten) die imidacloprid houdende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater vo ...
help
Evaluatie monitoring gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Visser, A. \ Wal, E. van der \ 2014
Dit rapport beschrijft de evaluatie van de waterkwaliteit ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen in het beheersgebied van waterschap Scheldestromen, over de periode 2009-2013. Het aantal verschillende stoffen dat de MTR overschrijdt is afgenomen. ...
help
Belasting van het oppervlaktewater door het gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2015 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2017
De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen verschilt per werkzame stof. Bij imidacloprid, en MCPA zien we een afname, terwijl er bij terbutylazine een toename is.
help
Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2018
De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting verschilt per werkzame stof. Bij imidacloprid, en MCPA was er in 2015 e ...
help
Macro-invertebrate decline in Dutch surface waters polluted with imidacloprid [Presentatie]
Dijk, T. van \ Staalduinen, M. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
Powerpointpresentatie met de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de impact van imidacloprid op het Nederlandse oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermug ...
help
Macro-invertebrate decline in surface water polluted with Imidacloprid \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
Dijk, T.C. van \ Staalduinen, M.A. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
Imidacloprid is one of the most widely used insecticides in the world. Its concentration in surface water exceeds the water quality norms in many parts of the Netherlands. Several studies have demonstrated harmful effects of this neonicotinoid to a w ...
help
Waterkwaliteitsrapportage 2014 : resultaten van fysisch-chemisch en hydrobiologisch onderzoek [Boek]
2015
In deze rapportage over 2014 wordt het volgende overzicht van de monitoringresultaten gegeven in de vorm van geografische kaarten, grafieken en tabellen: Nutriënten (trend boezem en toestand gebied 2014), bestrijdingsmiddelen, zware metalen, Polycycl ...
help
Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Wenneker, M. \ Zeeland, M.G. van \ Lans, A.M. van der \ Weide, R.Y. van der \ Werd, H.A.E. de \ 2011
Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activite ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.