Login

Hydrotheek

help
Extreme regenval en overstromingen in het stroomgebied van de Hupselse Beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brauer, C. \ Teuling, R. \ Overeem, A. \ Uijlenhoet, R. \ 2011
Op 26 en 27 augustus 2010 werd het stroomgebied van de Hupselse Beek getroffen door extreme neerslag: 160 mm in 24 uur (herhalingstijd: meer dan 1.000 jaar). Hierdoor steeg de afvoer in 22 uur van 4 naar 5.000 liter per seconde. Door deze stortvloed ...
help
Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten [Boek]
Kunst, O. \ 2015
In mei en juni van 2015 is een inventarisatie gedaan in de vorm van een vragenlijst. In deze vragenlijst is gevraagd naar de omvang van schade door hevige buien, de maatregelen die gemeenten nemen en de kosten daarvan. Voor u ligt de regiorapportage ...
help
Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
2016
Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
help
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving : inventariserend onderzoek onder gemeenten [Boek]Bijbehorende website
Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ cop. 2008
Stichting RIONED heeft voorjaar 2007 in een onderzoek onder alle gemeenten de aard, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen zijn de klimaatverandering en de publiciteit over ...
help
Regenwateroverlast bovenstrooms oplossen : een studie naar de oorzaken en mogelijkheden voor het oplossen van aanvoer van hemelwater vanuit het watersysteem bovenstrooms van het Hengstdal (Nijmegen-Oost) [Studentenverslag]
Böing, R. \ 2016
In Nijmegen vindt regelmatig regenwateroverlast plaats. Eén van de locaties waar regenwateroverlast voor komt, is het de wijk het Hengstdal in Nijmegen-Oost. Tijdens extreme neerslag komt hemelwater via de Berg en Dalseweg het Hengstdal binnen. De aa ...
help
Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied : voorbeelden en ontwikkelingen anno 2014 [Boek]
Luijtelaar, H. van \ [2014]
Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijk waterbeheer. In dit boek delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrij ...
help
Het nut van stedelijk waterbeheer : monitor gemeentelijke watertaken 2016 [Boek]
Kunst, Oscar \ 2016
De Monitor gemeentelijke watertaken informeert over de prestaties van het stedelijk waterbeheer voor de samenleving. Hoe staat het met de aanpak van regenwateroverlast? Moeten we letten op gezondheidsrisico’s van afvalwater? Wordt de riolering vernie ...
help
Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford [Boek]
Roelsma, J. \ Corré, W.J. \ Paauw, J.G.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ 2009
Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebrui ...
help
Bijeenkomst 'Slimmer beheer van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels: VGS2.0' [Congresverslag]
2016
print Bijeenkomst 'Slimmer beheer van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels: VGS2.0' Terug Plaats in Outlook agenda Locatie De Reehorst, Bennekomseweg 24,Ede Contactpersoon Bert Palsma Datum 22-11-2016, 13.00-17.00 uur Documenten Programma Impressie v ...
help
Workshop 2016 - Inundatie? Reken Maar! - HDSR 16 [Video]
STOWAvideo \ 2016
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Kockengen casus doorgerekend met meerdere modelconcepten: 3Di, Sobek-Simgro, Hec-Ras, Wolk, in4d, etc. Dit heeft een grote oogst aan interessante inzichten opgeleverd die het hoogheemraadschap gra ...
help
Symposium 'Inundatie? Reken maar! [Congresverslag]
2016
Eind juli 2014 trok er een enorme hoosbui over het dorp Kockengen. Er viel 138 mm neerslag in 48 uur, waarvan veruit de grootste hoeveelheid in 3 uur tijd, een gebeurtenis die minder dan eens per 1000 jaar voorkomt. Uiteraard had dit veel inundaties ...
help
Leeuwarden klimaatbestendig : een integrale benadering van stedelijke klimaatadaptatie [Studentenverslag]
Doornbos, A. \ 2017
In Nederland zijn veel ambities omtrent klimaatadaptatie, maar bij veel gemeenten ontbreekt het aan praktische stappen om deze ambities te bereiken in de vorm van beleid. Lokale overheden hebben belang bij een handreiking om tot klimaatadaptatiebelei ...
help
Hydrometeorological application of microwave links : measurement of evaporation and precipitation [Proefschrift]
Leijnse, H. \ 2007
Metingen van neerslag boven land zijn van groot belang voor het voorspellen van het weer, en voor het begrip van de uitwisseling van water tussen het landoppervlak en de atmosfeer. Deze uitwisseling is weer zeer belangrijk in klimaatmodellen. Het is ...
help
Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 / Waterschap Zuiderzeeland \ Jaarrapportage watersysteembeheer ... / Waterschap Zuiderzeeland [Jaarverslag]
2009
De jaarrapportage Watersysteembeheer is de afgelopen jaren door Waterschap Zuiderzeeland uitgegeven om te informeren over de toestand van de in haar beheergebied liggende watersystemen. Vanaf het ontstaan van het waterschap in 2000 is dit de zesde ja ...
help
Waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen: [Boek]
Beek, G. van \ Calon, M.C.M. \ Heumen, S.P.M. van \ Traversari, A.A.L. \ Verhoeff, O. \ 2015
In de VS (als gevolg van de orkaan Katrina en meer recent in Engeland, Duitsland en Oost-Europa hebben zich overstromingen voorgedaan met ernstige gevolgen voor niet in de laatste plaats een aantal belangrijke ziekenhuizen. Ook in Nederland kunnen de ...
help
Kun je op groene daken bouwen? : symposium over zin en onzin van groendaken voor waterbeheerders \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Een manier om het rioolstelsel te ontlasten bij extreme neerslag is de inzet van begroeide daken. Deze groene daken houden water vast, zodat het vertraagd afgevoerd kan worden. Althans dat is het streven. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer ...
help
Probabilistisch model voor het toetsen van regionale keringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Promotor is een probabilistisch model voor het afleiden van extreme waterstanden en het toetsen van de hoogte van regionale keringen en in het bijzonder boezemkaden. Diverse combinaties van mogelijke gebeurtenissen kunnen leiden tot extreme waterstan ...
help
De waarde van metingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Liefting, E. \ Keukens, C. \ 2013
De gemeente Vught heeft verschillende activiteiten ondernomen om de belasting van regenwater op het vuilwatersysteem te laten afnemen. Verbeterd gescheiden systemen zijn omgebouwd naar volledig gescheiden systemen. Met rookproeven zijn foutief aanges ...
help
Naar efficiëntere maatregelen met de WaterSchadeSchatter \ H2O online [Artikel]
Kern, D. \ Heijkers, W.J.M. \ Bloemberg, G. \ Nieuwenhuis, M. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ Hoes, O. \ Klopstra, D. \ 2013
De afgelopen tien jaar is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de overduidelijke knelpunten zijn opgelost, zijn er nu situaties, waarbij de kosten om aan de normen te voldoen gevoelsmatig niet ...
help
Ruimte, water en klimaat in het Groene hart [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P. \ 2007
Het Groene Hart staat onder grote druk. Een snelle bodemdaling, forse wateropgaven, hoge kooldioxide-emissies, een oprukkende stedelijke invloedssfeer, ruimteclaims voor natuur en toenemende internationale concurrentie in de landbouw maken dat de hui ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.