Login

Hydrotheek

help
Piping : realiteit of rekenfout? [Boek]
Vrijling, J.K. \ 2010
Zandmeevoerende wellen geven aan dat het proces van piping al begonnen is en dat gevaar reëel is. Echter, de huidige regels beschrijven een kritiek waterstandsverschil dat de dijk nog juist kan keren en het optreden van zandmeevoerende wellen die bij ...
help
Zandmeevoerende wellen : onderzoeksrapport [Boek]
Förster, U. \ 2012
Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (ORZW) is opgesteld in het kader van het programma Sterkte en Belasting van Waterkeringen. In februari 2013 heeft ENW advies uitgebracht over het ORZW. Het ENW is van mening dat het onderzoek heeft geresulteer ...
help
Eindrapport evaluatie derde toetsing primaire waterkeringen 9 november 2011 [Boek]
Blekemolen, M. \ 2011
Om te weten of de primaire waterkeringen in een goede staat verkeren en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnormen, worden deze eens in de vijf jaar getoetst. Medio 2011 is de derde toetsing van de primaire waterkeringen afgerond. Hier ...
help
Veiligheidscriteria buitendijks : handreiking interimkade [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
'Alle dijkringen zijn gelijk, maar... zijn sommige meer gelijk dan andere?' \ Kijk op waterveiligheid : perceptie en communicatie van risico's van overstromingen [Hoofdstuk uit boek]
Most, H. van der \ Bockarjova, M. \ Terpstra, T. \ 2010
De huidige normen voor bescherming tegen overstromingen zijn circa 50 jaar geleden vastgesteld. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het aantal inwoners is gegroeid en de economische waarden in de dijkringgebieden zijn sterk toegenomen. Het is dan oo ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Boek]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
De dijk van de toekomst? : quick scan doorbraakvrije dijken [Boek]
Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2008
Het doel van de verkenning was: ontwerp een dijk, waarin ook onder bovenmaatgevende omstandigheden (waterstand, golven) geen bres ontstaat. Immers, bresvorming veroorzaakt de rampzalige overstroming van een gebied, waardoor slachtoffers kunnen vallen ...
help
Derde toets primaire waterkeringen : landelijke toets 2006-2011 [Boek]
2011
Preventie is de hoeksteen van het (hoog)waterveiligheidsbeleid. Vooral de primaire waterkeringen zijn cruciaal. Dat zijn de waterkeringen die het land beschermen tegen de overstroming vanuit de zee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Per ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Strategisch, tactisch deel [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
Eind 2004 startten STOWA en RWS gezamenlijk een onderzoek naar verbetering van inspecties van waterkeringen. Aanleiding hiervoor waren de kadeverschuiving in Wilnis en Terbregge in 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in 2004. In 2005 is ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Operationeel deel [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
Eind 2004 startten STOWA en RWS gezamenlijk een onderzoek naar verbetering van inspecties van waterkeringen. Aanleiding hiervoor waren de kadeverschuiving in Wilnis en Terbregge in 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in 2004. In 2005 is ...
help
Rapportage inspecties waterkeringen [Boek]
Kok, J.W. \ 2009
Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het rapport ...
help
Multifunctionele waterkeringen : onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering [Boek]
Tromp, E. \ 2012
Vernieuwingen in de aanpak van maatregelen voor hoogwaterbescherming zijn nodig. Eén van de aandachtsgebieden hierin betreft de verbetering/versterking van waterkeringen, vooral dijken, in samenhang met andere gebiedsopgaven.
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie dijken [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken ...
help
Toekomstbestendige verharde zeeweringen : verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust : eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust [Boek]
Stronkhorst, J. \ Lagendijk, O. \ 2012
Ongeveer een kwart van de Nederlandse Noordzeekust bestaat uit verharde zeeweringen. Dit zijn zeedijken, boulevards, dammen, kunstwerken zoals sluizen en gemalen of hybride keringen (een combinatie van duin en harde zeewering). Het betreft zowel hard ...
help
Nieuwe normering van waterveiligheid [Factsheet]
Most, H. van der \ Slootjes, N. \ Schasfoort, F. \ 2014
De deltabeslissing Veiligheid is één van de vijf deltabeslissing. De kern van deze deltabeslissing bestaat uit een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen op basis van een risicobenadering. Het onderzoek in het kader van het Deltap ...
help
Schade aan waterkeringen door omgevallen bomen na de storm van 18 januari 2007 : een enquête onder de Nederlandse Water- en Hoogheemraadschappen [Boek]
Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
In januari 2007 heeft Nederland 3 keer met storm te maken gehad, waarvan de storm van 18 januari de zwaarste was. Deze storm was tevens de zwaarste storm van de afgelopen 5 jaar. Ook door beplantingen op waterkeringen mag de veiligheid van het achter ...
help
5e kennisdag Inspectie waterkeringen : samenwerken geeft vorm [Boek]
Moser, G.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W. \ 2008
Op 7 maart 2008 is de 5e Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. Een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst om beheerders van waterkeringen een platform te bieden voor kennisuitwisseling en kennisdeling over inspectie van waterkering ...
help
Een toekomst voor dijken : handreiking voor de omgang met dijken als cultureel erfgoed [Boek]
Schaafsma-Tilstra, M. \ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed \ GemRedactie \ 2013
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- ...
help
Praktijkonderzoek naar corrosie bij damwanden : t.b.v. stabiliteitsschermen en erosieschermen in waterkeringen [Boek]
Kraaijenbrink, P. \ 2013
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen tweezijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. In onderhavige rapportage zijn, samen met de resu ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie inspecties [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties. Dit deel gaat over inspecties. Het biedt de medew ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.