Login

Hydrotheek

help
De water-voetafdruk van de Nederlanders en de wereldbevolking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, A. \ Chapagain, A. \ 2005
De water-voetafdruk vormt een indicator van het watergebruik door mensen in relatie tot hun consumptie. De water-voetafdruk van een land is de hoeveelheid water benodigd voor de productie van de goederen en diensten die de inwoners van dat land consu ...
help
Voetafdruk geeft juiste stappen aan [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hoekstra, A.Y. \ Gerbens-Leenes, P.W. \ 2012
Vermindering van het waterverbruik krijgt meer en meer aandacht, maar helaas niet altijd de juiste. Zo is er voor consumenten meer besparingswinst te halen in de supermarkt dan binnenshuis. Toepassing van de watervoetafdruk biedt inzichten in wat wer ...
help
Watervoetafdruk kán kleiner : Kemira speelt met producten in op toenemende schaarste aan water \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Roller, E. te \ 2011
Olie is de prijsbepalende factor in de procesindustrie. Over twintig jaar zou dit wel eens water kunnen zijn vanwege het groeiende tekort aan schoon water. Daarom is het van belang niet alleen naar de CO2-voetafdruk van producten te kijken, maar ook ...
help
Watervoetafdruk alléén geen maat voor duurzaamheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
In 2002 kwam Arjen Hoekstra met het concept van de watervoetafdruk: de hoeveelheid water die in totaal wordt verbruikt en/of vervuild om een product te produceren. Voor een kopje koffie is bijvoorbeeld (gemiddeld) 140 liter water nodig, een vel papie ...
help
Water en voedselzekerheid : Wereldwaterdag 2012 [Boek]
2012
In elke schakel van de voedselketen, van producent tot consument, kan men water besparen en werken aan voedselzekerheid voor iedereen. En jij? Weet jij hoeveel water je elke dag werkelijk verbruikt? Hoe kan jij je eetgewoontes aanpassen en je watervo ...
help
Debatcyclus 'Voedsel voor tien miljard?' : deel 2: slepen met water [Brochure]
Verberne, F. \ 2014
Arjen Hoekstra, professor in Water Management aan de Universiteit Twente, bedenker van de water footprint en oprichter van het internationaal opererende Water Footprint Network, presenteert het concept van de watervoetafdruk, dat 10 jaar geleden is o ...
help
België en zijn watervoetafdruk [Boek]
Caritat, A.-K. de \ Bruers, S. \ Weiler, P. \ [ca. 2012]
De resultaten voor België maken duidelijk dat de gemiddelde watervoetafdruk van de Belg erg groot is. Onze levensstijl en onze consumptie van goederen en diensten impliceren een waterconsumptie die ver boven onze eigen voorraden ligt en die dus in st ...
help
Bedrijfsleven pakt concept watervoetafdruk als eerste op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuijn, J. van \ 2010
Het bedrijfsleven maakt een eerste begin met de watervoetafdruk. Het jonge begrip, dat vooral vanuit Nederland gepromoot wordt, slaat aan bij multinationals, die invulling willen geven aan hun doelstelling voor duurzaamheid. Op een seminar in Brussel ...
help
Dossier : boeren bij waterschaarste \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2019
Eerst water, de rest komt later - Waterverbruik in cijfers - Tips voor landbouwers - Druppelirrigatie, een meerwaarde?
help
Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018 [Boek]
2019
Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport 'Waterschaarste en droogte 2018'. Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019. Het evaluatierappo ...
help
Rangorde bij waterschaarste: de verdringingsreeks [Website]
[2020]
De verdringingsreeks geeft een rangorde voor de verdeling van de hoeveelheid water bij waterschaarste. Dit is nodig omdat in periode van droogte een watertekort kan ontstaan.
help
Special: water in de landbouw \ Agroberichten Buitenland [Artikel]
2017
Deze special omvat artikelen over water(gebruik) in de landbouw wereldwijd. Denk daarbij aan waterkwaliteit, waterzekerheid en waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouw in de beschreven landen. Hoe gaan landen om met droogte of te veel water?
help
Waterwijs in de supermarkt : [thema] afvalwater en duurzaamheid \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Hoekstra, A. \ 2011
Consumenten kunnen invloed uitoefenen op het waterverbruik in de productieketen door voedingsmiddelen te kiezen die zo min mogelijk beslag leggen op de schaarse zoetwatervoorraden (watervoetafdruk). Effectief water besparen doe je in de supermarkt.
help
Moeizame samenwerking : watervoetafdruk als instrument voor duurzaam waterbeheer \ WaterForum [Artikel]
Bezem, J. \ 2011
Nederland lijkt met de Waterwet het waterbeheer goed geregeld te hebben. Geen druppel zou nog aan onze aandacht moeten ontsnappen. Maar goed waterbeheer is meer dan wetten, regels en vergunningen. Hoe gaan de industrie en de landbouw om met waterbehe ...
help
'Hij was briljant, die voetstap gaat niemand vullen' : postuum: Arjen Hoekstra \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2020
Geheel onverwacht overleed Arjen Hoekstra eind 2019. De hoogleraar stond wereldwijd bekend als geestelijk vader van de watervoetafdruk: de hoeveelheid water die we gebruiken voor onze producten en diensten. ‘Iedereen in de internationale waterwereld ...
help
Food wil waterproof zijn : zuiveringstechnologie cruciaal voor wateropgave voedingsindustrie \ WaterForum [Artikel]
Brand, P. van den \ 2016
De voedingsmiddelenindustrie is een grootverbruiker van water, maar zij werkt aan het verkleinen van haar watervoetafdruk. De inzet van watertechnologie is essentieel, van mbr tot Nereda. En soms blijken klassieke technologieën nog onverslaanbaar. Wa ...
help
Chemische voetafdruk: snel naar oplossingen voor watervervuiling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zijp, M. \ Posthuma, L. \ Meent, D. van de \ 2014
Water, bodem en lucht bevatte talloze chemische stoffen, die er niet thuishoren. De klassieke benadering is om voor elke stof afzonderlijk uit te vogelen waar deze vandaan komt, wat het effect is, en hoe de vervuiling kan worden tegegegaan of voorkom ...
help
Water - een kostbaar goed : de Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken [Boek]
Blom, E. \ 2010
Zoet water is kostbaar: het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 3% daarvan is zoet. Nederlanders gebruiken per jaar bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Nederland is afhankelijk van de import van vele produc ...
help
Water : bron van ontwikkeling, macht en conflict [Boek]
Spitz, Gabi \ Heintze, Peter \ 2012
Dit dossier analyseert het mondiale watervraagstuk. Het gaat allereerst in op de verdeling van water in de wereld en de veranderde consumptiepatronen van de wereldbevolking. Daarna komen de oorzaken en gevolgen van waterschaarste aan de orde, net als ...
help
Living planet report 2008 : onze voetafdruk nader bekeken [Boek] - Nederlandse editie
Wereld Natuur Fonds \ 2008
Nederland consumeert de natuurlijke hulpbronnen - zoals hout, vis, schoon water en vruchtbare grond- sneller dan de aarde kan aanvullen. Dat gaat steeds vaker ten koste van anderen. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse editie van het Living Planet Re ...
help
Vrouw & waterdag, 30 maart 2006 [bijeenkomst] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Geest, A. van der \ 2006
Sinds drie jaar organiseren de Nederlandse Vrouwenraad en het Watermuseum Arnhem rond de wereldwaterdag een nationale waterdag met een actueel thema. Dit jaar was dat: het thema van het vierde World Water Forum, namelijk local actions for a global ch ...
help
Amerikaanse toestanden : extreme droogte dwingt Californië tot bezinning op gigantische waterverbruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
California wordt getroffen door de ergste droogte in eeuwen en kampt met een ernstig watertekort. Noodmaatregelen moeten nu zorgen voor een blijvende drinkwatervoorziening. Ook Spanje kent deze problemen, maar die gaan anders om met waterschaarste. K ...
help
Watertekorten in Vlaanderen kunnen groot probleem worden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2011
Waterdeskundigen verwachten dat Vlaanderen steeds meer met watertekorten en droogte te kampen zal krijgen. Vlaanderen kent nu ook al vaker dan Nederland waterschaarste door de aanzienlijk geringere rivierwateraanvoeren. Grondwaterverbruik en de opruk ...
help
Applications of the MBR technology in the Middle East : Israel [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ronen, E. \ Helbetz, I. \ Menuchin, Y. \ 2001
Door de waterschaarste in Israel is hergebruik van water (o.a. voor drinkwatervoorziening, grondwateraanvulling en irrigatie in de landbouw) een belangrijk speerpunt in het waterbeleid. Toepassing van membraanbioreactor(MBR)-technologie voor afvalwat ...
help
Beregeningsregeling Rijn-Oost : technisch achtergronddocument [Boek]
Waterschappen Rijn Oost \ 2012
Aanhoudende droogte kan leiden tot waterschaarste, zowel in het grond- als het oppervlaktewatersysteem. Hierom is er een nieuwe regeling ontworpen voor onttrekkingen aan oppervlaktewater. Deze beregeningsregeling wordt besproken. Tevens wordt aandach ...
help
Water blijven hergebruiken \ Wageningen climate solutions : wetenschappers over klimaatverandering : 13 verhalen over onderzoek naar klimaatverandering [Artikel]
Nieuwenhuizen, J. van den \ 2019
Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met langdurige droogte. Hierdoor ontstaat waterschaarste en verzilting. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) vertellen hoe we het Nederlandse watersysteem zó kunnen her ...
help
Droogteoverleg verdeelt schaarste : Commissie Waterverdeling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mooi, R. \ 2007
Waterschaarste is voor sommige bedrijfstakken een ramp. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor de drinkwatervoorziening, unieke natuurgebieden en waterkeringen. In tijden van droogte voeren Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen intensief ...
help
Water - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Boeren zullen door klimaatverandering in de toekomst steeds vaker worden geconfronteerd met waterschaarste en wateroverlast. Een overstap naar kringlooplandbouw betekent dat de boer zuinig omgaat met natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een producti ...
help
Waterontharding door drinkwaterbedrijven voorkomt CO2-uitstoot \ H2O online [Artikel]
Hofs, B. \ Wal, B. van der \ Beeftink, M. \ Odegard, I. \ Kramer, O. \ 2020
De drinkwaterbedrijven rekenen de door ontharding veroorzaakte CO2-uitstoot mee in hun CO2- voetafdruk , maar de vermeden uitstoot niet of nauwelijks. Een maatschappijbrede levenscyclusanalyse (LCA) van verschillende technieken voor ontharding van dr ...
help
Wie durft? : inzet gezuiverd afvalwater in landbouw stuit in Nederland en Europa nog op veel obstakels \ WaterForum [Artikel]
Rasenberg, E. \ 2016
In het streven naar een circulaire economie zet Brussel vol in op hergebruik van afvalwater, onder meer in de landbouw. Zeker in de zuidelijke staten zou dat de druk van de waterschaarste kunnen verlichten. Nederland is nog voorzichtig: er zijn nog v ...
help
Waterberging onderweg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolen, B. \ 2001
Het toepassen van "stromende berging" door het ontwikkelen van een natuurlijke waterloop kan bijdragen aan de aanpak van wateroverlast en waterschaarste in een watersysteem.Een analyse van de afvoerstatistieken is noodzakelijk om te bepalen of het ve ...
help
Zoetwatervoorziening in West-Nederland onder druk : Grootschalige infiltratie van overtollig regenwater voor later gebruik \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2020
Het kennisprogramma Coastar verkent sinds 2017 de mogelijkheden om een duurzame zoetwatervoorziening in West-Nederland voor langere tijd veilig te stellen. Dit vraagt een integrale benadering van waterschaarste, wateroverlast en verzilting. Eén van d ...
help
Wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag : de wereldwijde watervoetafdruk in kaart gebracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De gemiddelde wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag. Daar is het water bij meegerekend dat nodig is voor voedsel en andere producten, die hij of zij gebruikt. Wel verschilt het verbruik sterk van land tot land. Veel landen doen een sterk b ...
help
Sybe Schaap, voorzitter NWP en eerste kamerlid: 'het gaat écht mis als we niet uitkijken' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2018
De waterwereld heeft geen geheimen voor Sybe Schaap, oud-boer, oud-dijkgraaf en oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Netherlands Water Partnership en Eerste Kamerlid voor de VVD. Een gesprek over confli ...
help
Droogte stuurt functies [Factsheet]
2012
Beschikbaarheid van voldoende zoet water is, naast veiligheid, een hoofdopgave in het Deltaprogramma. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Eén van die oplossingen is het verminderen van de watervraag door een aangepaste ruimtelijke inric ...
help
Duurzaamheid stedelijke waterketen af te leiden uit 24 indicatoren : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Frijns, J. \ Wezel, A. van \ Ven, F. van de \ 2011
De duurzaamheid van de stedelijke waterketen verbindt diverse belangen. Een eenduidige beschrijving van een duurzame waterketen, wat we ermee willen en hoe we de consequenties van onze keuzes zichtbaar maken, dragen bij aan de realisatie ervan. Daaro ...
help
'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen' : toenemende waterschaarste in een veranderende wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ovink, H. \ Ligtvoet, W. \ Bruin, S. de \ Meijer, K. \ 2018
In 2050 zal het mondiale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkingsgroei, economische en industriële groei, veranderende consumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de landbouw. Daar ...
help
Droogte kost veel meer dan hoogwater : geen beleid voor laagwater \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Doelman, E. \ Pot, R. \ 2011
Het grillige weer heeft in de eerste maanden van 2011 zijn stempel gedrukt op het waterbeheer in Nederland. Stapelden we in januari nog zandzakken om het water in de rivieren te houden, enkele maanden later was de waterschaarste het gesprek van de da ...
help
De bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Driessen, P.P.J. \ 2006
Een beschouwing over het waterbeleid als complex beleidsterrein. Het gaat om: veiligheid, terugdringen van wateroverlast en waterschaarste, verhoging van de waterkwaliteit en het zorgdragen, dat watersystemen maatschappelijke functies kunnen vervulle ...
help
Watersysteembeschrijving Overbetuwe [Boek]
Massop, H.T.L. \ 2014
Park Lingezegen is een proeftuin voor het rivierengebied waarin door een systeemgerichte aanpak ontwerpen worden getest die bijdragen aan de waterzekerheid, opvang van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor wordt in deelgebied W ...
help
Waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan : bijdrage aan een langetermijnvisie op waterverdeling, inrichting en gebruik \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ Santbergen, L.L.P.A. \ 1998
help
Klimaatadaptatie centraal bij Nederlandse inzet op Wereld Water Forum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
‘Adapt Now!’ luidt het thema dat centraal staat bij de Nederlandse inzet tijdens het vijfde Wereld Water Forum, dat van 16 tot en met 22 maart 2009 plaatsvindt in Istanbul. Met deze slogan vestigt Nederland de aandacht op de urgentie van klimaatadapt ...
help
"Aanpak waterschaarste en KRW hand in hand in Catalonië" : interview met Antoni Munné i Torras van de Catalaanse 'Rijkswaterstaat' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Herk, J. van \ 2008
De implementatie van de Kaderrichtlijn Water vindt door Europa heen plaats tegen een grote verscheidenheid aan decors. In Nederland speelt bijvoorbeeld de angst voor natte voeten door de stijgende zeespiegel in combinatie met de grote massa's smeltwa ...
help
Geld als water: waterduurzaamheid van Nederlandse investeerders onder de loep \ H2O online [Artikel]
Hogeboom, R. \ Kamphuis, I. \ Hoekstra, A. \ 2018
Zelfs in Nederland is waterschaarste geen onbekend fenomeen meer. Of watertekorten in de toekomst zullen verergeren of niet wordt vandaag al besloten, bijvoorbeeld in de bestuurskamers van investeerders. Is water een factor in hun investeringsbesliss ...
help
De watervoorziening in Australië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rose, E. \ Toorn, A. van der \ 2009
Water en afvalwater zijn actuele onderwerpen die frequent en prominent in de publieke opinie opduiken in Australië. De laatste jaren zijn herhaaldelijk waterbeperkingsmaatregelen afgekondigd in grote steden als Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. D ...
help
COASTAR : robuuste zoetwatervoorziening voor Laag-Nederland schuilt in de ondergrond [Boek]
Allied Waters \ 2018
Gezond en veilig zoetwater maakt een samenleving leefbaar en economisch vitaal. Zoetwater is onmisbaar als drinkwater en voor diverse economische functies, maar we moeten ook droge voeten houden. Toch is slechts 1% van het water op aarde beschikbaar ...
help
Industrial Leaders Forum: samenwerking is de sleutel : thema nabeschouwing Aquatech / IWW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De wereldbevolking groeit naar verwachting van zeven miljard mensen nu naar negen miljard in 2050. De komende 20 jaar groeit de vraag naar energie, water en voedsel al met 30 tot 50 procent. Die ontwikkeling legt een substantiële en toenemende druk o ...
help
De Waterwet en waterbodems [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck \ 2008
Met het inwerkingtreden van de Waterwet gaat er voor handelingen in of aan de waterbodem veel veranderen. De regulering van het beheer van de waterbodem wordt namelijk een integraal onderdeel van het watersysteembeheer. Een integrale benadering betek ...
help
BTO trends : One water, one health [Brochure]
2017
Hoe denken onze eigen water experts over de belangrijkste trends in hun vakgebied? De International Water Association heeft deze vraag voorgelegd aan hun expert groepen. Als opvallende hoofdtrend komt naar voren: One water, one health. Dit concept be ...
help
De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk \ Water governance [Artikel]
Gilissen, H.K. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
Zoet water is een schaars goed. Dat geldt ook voor Nederland, waar iedereen – de overheid incluis – zich doorgaans drukker maakt over het voorkomen van overstromingen en wateroverlast, dan over het omgaan met zoetwatertekorten. Maar af en toe leiden ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.