Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden [Boek]
  Talsma, M. \ Haan, I. de \ 2007
  Het Klimaatverbond en Syncera hebben een ideeënbundel uitgebracht met twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in het waterbeheer. De bundel reikt waterbeheerders ook een speciale methodiek aan voor het succesvol doorlopen van participatiep ...
  help
  Database regenwater : achtergrondrapport : handleiding [Boek]
  Boogaard, F.C \ Lemmen, G.B. \ 2007
  De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk; van “te vies om beet te pakken” tot “prima”. Omdat de kennis over dit onderwerp versnipperd aanwezig was, heeft St ...
  help
  Uitspoeling van meststoffen uit grasland : emissieroutes onder de loep [Boek]
  Weerd, H. van de \ Torenbeek, R. \ Talsma, M. \ 2007
  Al jaren is het beleid in Nederland gericht op het terugdringen van meststoffen (stikstof en fosfaat) uit het oppervlaktewater. De hoeveelheid meststoffen die in het water terecht komt is al flink teruggedrongen. De landbouw heeft hieraan in belangri ...
  help
  Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA [Boek]
  Wezel, H.A.T.M. van \ Clewits, M.R.A. \ 1996
  Evaluatie van de in totaal 50 anti-verdrogingsprojecten REGIWA. In de evaluatie, die is uitgevoerd m.b.v. de in opdracht van STOWA ontwikkelde methodiek PRIMAVERA, is naast het technische aspect ook het bestuurlijke draagvlak meegewogen. Het resultaa ...
  help
  Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater [Boek]
  Vent, H. de \ Hommel, B. \ 2008
  In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individue ...
  help
  Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
  Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
  Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
  help
  Gecombineerd onderzoek, bioassays en chemie : verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI'S [Boek]
  Kools, S.A.E. \ 2008
  In het voorjaar van 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht voor en door waterschappen in samenwerking met STOWA. Dit netwerk is bedoeld om pro-actief kennis uit te wisselen en onderzoeksactiviteiten af te stemmen. De ‘nieuwe’ of ‘v ...
  help
  EG-recht en de praktijk van het waterbeheer [Boek] - 2e, herz. dr
  Rijswick, H.F.M.W. van \ Weeren, B.J. van \ 2008
  Het beschrijven van de Europese regelgeving waarmee men in de praktijk van het waterbeheer te maken heeft bleek in 2003 een schot in de roos. In dat jaar verscheen de eerste druk van dit boek. Er is sinds het verschijnen van de eerste druk veel gebeu ...
  help
  Fosfaatterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
  Geraats, B. \ 2007
  De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er belangstelling voor terugwinning van fosfaat uit stedelijk afvalwater. Uit praktijkproeven is inmiddels gebleken dat het technisch mogelijk is om ijzerarme slibverbrandingsas van een monosl ...
  help
  Slibdesintegratie : eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op de RWZI's Bath, Enschede en Nieuwgraaf [Boek]
  STOWA \ 2008
  Aan de verwerking van het slib dat bij de zuivering van afvalwater vrijkomt zijn aanzienlijke kosten verbonden. Door de omvang van de hoeveelheid slib te reduceren kunnen de kosten worden beperkt. Als die reductie tot stand komt door een verbetering ...
  help
  Op weg naar de RWZI van 2030 [Boek]
  Roeleveld, P. \ Roorda, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
  Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onde ...
  help
  Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks [Boek]
  STOWA \ 2010
  Het is van belang dat een slibgisting goed functioneert. Een belangrijk fenomeen dat in de praktijk tot problemen in de slibgisting kan leiden is schuimvorming in een gistingstank. De doelstelling van deze studie is om vanuit een praktisch ingesteld ...
  help
  Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
  Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
  De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
  help
  Resultaten workshop 20 mei 2009 en achtergrondgegevens fosfaat, van leegloop naar kringloop [Boek]
  Vergouwen, A.A. \ 2010
  STOWA en Grontmij hebben samen het initiatief genomen in een workshop vertegenwoordigers van de aanbodkant van fosfaathoudende stromen, vertegenwoordigers van de vraagkant van fosfaathoudende producten en technologen met elkaar in contact te brengen ...
  help
  Thermische energie op de RWZI : vraag en aanbod [Boek]
  Hostink, M. \ 2013
  De waterschappen zijn bezig om het energiegebruik van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) te verminderen. De aandacht was in het verleden vooral gericht op het verminderen van het gebruik van elektrische energie en het vergroten van de biogasopbrengst. Bi ...
  help
  Maatschappelijke kosten baten analyse : helder hulpmiddel voor economische afwegingen [Boek]Werkwijzer MKBA in de regio - Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Vergouwen, M. \ 2007
  Besluiten nemen is afwegingen maken. Geld speelt hierbij een belangrijke rol. Is het in beeld brengen van kosten al niet eenvoudig, de baten zijn vaak moeilijker grijpbaar. Toch is het mogelijk om een heel eind te komen met het inzichtelijk maken van ...
  help
  SUF-SAS : uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem [Boek]
  Koving, H. \ Langeveld, J.G. \ 2007
  Het project ‘uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem' richt zich op het mogelijk maken van het analyseren van storingen en het optimaliseren van de procesvoering op strategisch niveau. Het resultaat van het onderzoek is een opzet ...
  help
  Kasza (kas zonder afvalwater) : analyse uitgangspunten en technische en financiële haalbaarheid waterketensluiting [Boek]
  Valstar, L. \ 2007
  Water is voor de glastuinbouw een belangrijke grondstof en ruimtelijke component. De emissies van water vanuit de glastuinbouw belasten het milieu en leiden tot kosten (o.a. riolering, afvalwaterzuivering) en verlies van grondstoffen. Vanuit de visie ...
  help
  Digispectie : installatie en gebruik digispectie [Boek] - Versie 1.0
  Boezeman, J. \ Roest, B. van de \ 2007
  Naar aanleiding van de kadeverschuivingen te Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein (januari 2004) is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het project DigiSp ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.