Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
  Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
  help
  Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
  Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
  Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
  help
  Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie [Boek]
  Didderen, K. \ 2007
  Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van ...
  help
  Vergroting van de fosfaatadsorptiecapaciteit en afname van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in gronden door wisselvochtigheid : resultaten van desorptie en adsorptie-experimenten met zand-, klei-, en veengrond [Boek]
  Kemmers, R. \ Nelemans, J. \ 2007
  Een zand-, klei- en veengrond werden in het laboratorium onderzocht op het desorptiegedrag van fosfaat na vernatting gevolgd door het adsorptiegedrag in een daarop volgende droge periode. Wij concluderen dat fosfaat tijdelijk vrijkomt, maar op iets l ...
  help
  Eerste analyse van de hydrologische en bodemchemische geschiktheid van het landgoed het Lankheet voor de aanleg van vloeivelden [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2007
  De aanleg van vloeivelden voor zuivering van beekwater kan een bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding, piekafvoerreductie en voldoen aan KRW-doelstellingen. Voor het landgoed het Lankheet is de hydrologische en bodemchemische geschiktheid voor a ...
  help
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2014
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
  help
  Swap version 3.2 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2008
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
  help
  Visit to the Nemunas River area (Lihuania) - autumn 2007 [Boek]
  Mulder, J.R. \ Weijschedé, T.J. \ 2008
  In het voorjaar van 2007 is besloten om het gebied van de Nemunas rivier op de grens van Litouwen en Kalinigrad te bezoeken om boeren te interviewen over het omgaan met hoog water in een vrijwel onbedijkt gebied. Daarnaast is een beeld gevormd van de ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - task 1: Development and application of the integrated nitrogen model MITERRA-EUROPE [Boek]
  Velthof, G.L. \ Oudendag, D.A. \ Oenema, O. \ 2007
  The objective is to have developed and applied a methodology allowing to assess and quantify the effects and costs of various policies and measures aiming at reducing the impact of agriculture on water air pollution and climate change. Both ancillary ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - task 2: Analysis of international and European policy instruments: pollution swapping [Boek]
  Oenema, O. \ Velthof, G.L. \ 2007
  This Report describes the results of Task 2 ‘Analysis of International and European policy instruments’. The aim of this task is to analyze the existing International and European policy instruments aiming at reducing emissions of ammonia, nitrous ox ...
  help
  Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden [Boek]
  Roelsma, J. \ Kselik, R.A.L. \ Vos, J.A. de \ 2008
  Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdee ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 1 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2005 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 29 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatiesamenstelling en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegeta ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 2 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2006 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 27 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatie en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegetatietypen. In ...
  help
  Kwaliteit van oppervlaktewater, poriewater en sediment in relatie tot de vegetatiekundige samenstelling van 60 aquatische referentiepunten: een statistische analyse [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ Belgers, J.D.M. \ 2007
  Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te onderzoeken, welke abiotische variabelen in oppervlaktewater, poriewater en sediment, statistisch de beste verklaring gaven voor de variatie in soortensamenstelling van de aquatische begroeiingen op ...
  help
  Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht [Boek]
  Mulder, J.R. \ [ca. 2008]
  Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de ka ...
  help
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en ...
  help
  Steekmuggenoverlast op Schiermonnikoog in 2007 [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ 2008
  Op Schiermonnikoog hebben mensen (bevolking en toeristen) afgelopen zomer veel overlast van steekmuggen gehad. De overlast was dusdanig, dat vakantiegangers voortijdig het eiland verlieten. De gemeente heeft zich de situatie aangetrokken en heeft om ...
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren [Boek]
  Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Heidema, A.H. \ 2008
  Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.